Design Akademie Berlin

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Họ luôn làm cho thực tiễn và dự án là một phần không thể tách rời trong việc giảng dạy của họ.

Địa điểm

Berlin

Address
design akademie berlin
SRH Hochschule für Kommunikation und Design
Prinzenstr. 84.1

D-10969 Berlin, Berlin, Đức