ThS Tiếp thị kỹ thuật số

Chung

Chương trình mô tả

Tiếp thá» kỹ thuật sá»

Phân tích, Äá»nh lượng và ảnh hÆ°á»ng Äến hành vi của ngÆ°á»i tiêu dùng thông qua các công cụ và khái niá»m kỹ thuật sá» không ngừng phát triá»n.

Thông tin mấu chá»t

 • Tên: Tiếp thá» kỹ thuật sá»
 • Trình Äá» chuyên môn: ThS
 • Cấp bậc: Sau Äại há»c
 • Hình thức há»c: Toàn thá»i gian
 • Thá»i lượng: 12 - 16 tháng
 • Há»c phí: 18.000 bảng *
 • Há»c bá»ng: Có *
 • Ngày bắt Äầu tiếp theo: Tháng 9 nÄm 2018
 • Ngày bắt Äầu trong tÆ°Æ¡ng lai: Tháng 1 nÄm 2019
 • Du há»c: Không
 • Xác nhận: Äại há»c Regent's London

* Äá» biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các khoản phí và phần há» trợ tài chính bên dÆ°á»i.

Tá»ng quan

Công nghá» và phân tích kỹ thuật sá» Äang thay Äá»i bá» mặt của công nghá».

Tiếp thỠkỹ thuật sỠMSc

Trong suá»t các nghiên cứu của bạn, bạn sẽ khám phá nÄm xu hÆ°á»ng chính: tiếp thá» truyá»n thông xã há»i, dữ liá»u lá»n, Äiá»n toán Äám mây, tiếp thá» di Äá»ng và phân tích dữ liá»u.

Kỹ nÄng tiếp thá» và kỹ thuật Äược pha trá»n vá»i nhau Äá» thu hẹp khoảng cách giữa tiếp thá» và CNTT trong nhiá»u bá»i cảnh Äá» tạo ra những sinh viên tá»t nghiá»p vá»i kiến ââthức kỹ thuật sá» và phân tích vững chắc.

Bạn sẽ khám phá cách công nghá» kỹ thuật sá» thay Äá»i hành vi của ngÆ°á»i tiêu dùng bằng cách xây dá»±ng má»t chế Äá» xem Äa chiá»u không chá» mô tả cách khách hàng Äã hành Äá»ng trong quá khứ, mà còn dá»± Äoán cách há» sẽ hành xá»­ trong tÆ°Æ¡ng lai.

ChÆ°Æ¡ng trình sẽ cung cấp cho bạn má»t sá»± hiá»u biết sâu sắc vá» chiến lược tiếp thá» kỹ thuật sá», lập kế hoạch và kiá»m soát, cùng vá»i các kỹ nÄng phân tích thá»±c tế cần thiết trong thế giá»i theo Äá»nh hÆ°á»ng dữ liá»u má»i.

Kết cấu

Chiá»u dài

ChÆ°Æ¡ng trình sẽ mất khoảng 12 tháng Äá» hoàn thành.

Mô-Äun

Kỳ 1

 • NgÆ°á»i tiêu dùng kỹ thuật sá» và xu hÆ°á»ng CNTT cho tiếp thá»
 • PhÆ°Æ¡ng pháp nghiên cứu
 • Sá»± phát triá»n của quản lý tiếp thá»

Kỳ 2

 • Phân tích dữ liá»u tiếp thá» kỹ thuật sá»
 • Truyá»n thông và phân tích tiếp thá» kỹ thuật sá» tích hợp
 • Tiếp thá» truyá»n thông xã há»i và Analytics
 • Tiếp thá» và phân tích trang web

Há»c kỳ 3

 • Dá»± án tÆ° vấn hoặc Luận án

Giảng bài

CÆ¡ cấu Äánh giá

Bất cứ nÆ¡i nào có thá», bài tập mang hình thức tóm tắt trá»±c tiếp, vì vậy bạn sẽ có Äược kinh nghiá»m thá»±c tế làm viá»c trên các loại dá»± án bạn sẽ Äược tham gia vá»i tÆ° cách là má»t há»c viên tiếp thá».

Phương pháp nghiên cứu

Bạn sẽ Äược giảng dạy bá»i các há»c giả và há»c viên quá»c tế Äa dạng vá»i kinh nghiá»m rá»ng lá»n trong há»c viá»n cÅ©ng nhÆ° trong các há» thá»ng tiếp thá» và thông tin.

Bạn sẽ làm viá»c vá»i các há»c viên từ SAS, SPSS và các nhà cung cấp phân tích khác Äá» phát triá»n các kỹ nÄng phân tích thá»±c tế, trong khi làm viá»c vá»i các nhà quản lý tiếp thá» và nhân viên Äại lý Äá» phát triá»n sá»± hiá»u biết của bạn vá» viá»c ra quyết Äá»nh tiếp thá» nhÆ° trong thế giá»i thá»±c.

Viá»c há»c tập của bạn trong lá»p há»c sẽ Äược tÄng cÆ°á»ng bá»i các diá»n giả và sá»± tham dá»± của bạn tại các sá»± kiá»n trong ngành Äá» cung cấp cho bạn má»t sá»± hiá»u biết sâu sắc hÆ¡n vá» các má»i quan tâm của các há»c viên tiếp thá». Bạn sẽ có thá» thấy các kỹ nÄng thá»±c tế bạn Äạt Äược trong khóa há»c sẽ trang bá» cho bạn cuá»c sá»ng trong bá» phận tiếp thá» hoặc Äại lý.

Há»c sinh khuyết tật

Má»t sá» chÆ°Æ¡ng trình của chúng tôi khuyến khích các chuyến Äi bên ngoài khuôn viên trÆ°á»ng. Nếu bạn có má»t tình trạng ảnh hÆ°á»ng Äến tính di Äá»ng của bạn, bạn nên liên há» vá»i Cán bá» khuyết tật.

Tuyá»n dụng

Có má»t khoảng cách kỹ nÄng Äáng ká» trong ngành công nghiá»p tiếp thá» là nhu cầu tuyá»t vá»ng của những ngÆ°á»i không chá» có kiến ââthức tiếp thá», mà còn là chuyên môn kỹ thuật sá», phân tích và truyá»n thông xã há»i.

Sinh viên tá»t nghiá»p của chÆ°Æ¡ng trình này sẽ có kỹ nÄng rất cao sau khi tìm kiếm Äược các nhà tuyá»n dụng tiếp thá», cả cÆ¡ quan và phía khách hàng. Bạn sẽ có thá» tận dụng các cÆ¡ há»i có sẵn trong ngành và áp dụng các kỹ nÄng của bạn vào má»t loạt các vai trò khác nhau.

Tiếp thỠkỹ thuật sỠMSc

58473_58334_CMI_RGB_logo.JPG

Viá»n Quản lý Chartered là cÆ¡ quan chuyên nghiá»p Äiá»u lá» duy nhất Äược dành riêng cho quản lý và lãnh Äạo.

Yêu cầu Äầu vào

Yêu cầu há»c tập

Giáo dục của Regent cung cấp cho bạn má»t mức Äá» cao của sá»± chú ý cá nhân, và Äiá»u này bắt Äầu từ thá»i Äiá»m bạn áp dụng Äá» nghiên cứu vá»i chúng tôi. Chúng tôi muá»n hiá»u bạn là ai và những kỹ nÄng và sá» thích của bạn có thá» là gì - chúng tôi quan tâm Äến tiá»m nÄng của bạn, cÅ©ng nhÆ° những thành tá»±u trÆ°á»c Äây của bạn. Chúng tôi xem xét từng ứng dụng má»t cách toàn diá»n và vá» giá trá» cá nhân của nó, xem xét tất cả các kỹ nÄng, sá» thích và thuá»c tính của bạn. Thông thÆ°á»ng, chúng tôi sẽ ÄÆ°a ra má»t Äá» nghá» cho má»t sinh viên Äang nắm giữ má»t lá»p thứ hai thấp hÆ¡n (2: 2) Anh vÄn bằng Äại há»c danh dá»± từ má»t tá» chức Äược công nhận. Bằng cấp quá»c tế tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng khác từ các tá» chức Äược công nhận sẽ Äược chấp nhận.

Chúng tôi cÅ©ng hoan nghênh các ứng dụng từ các ứng cá»­ viên không Äáp ứng các tiêu chí nhập há»c thiết yếu nêu trên. Äá» Äược chấp nhận nhập cảnh Äặc biá»t, bạn phải:

 • Giữ tá»i thiá»u hai nÄm kinh nghiá»m làm viá»c có liên quan
 • Cung cấp tuyên bá» cá nhân 1000 từ nêu rõ lý do bạn ÄÄng ký và trải nghiá»m trÆ°á»c Äây của bạn liên quan Äến chÆ°Æ¡ng trình bạn Äang ÄÄng ký nhÆ° thế nào
 • Hãy chuẩn bá» Äá» tham dá»± má»t cuá»c phá»ng vấn vá»i bảng tuyá»n sinh sau Äại há»c

Yêu cầu tiếng Anh

Chúng tôi yêu cầu bằng chứng vá» trình Äá» tiếng Anh. Ví dụ, chúng tôi yêu cầu:

 • IELTS: Tá»ng Äiá»m 6.5, vá»i 6.0 hoặc cao hÆ¡n trong tất cả 4 phần thành phần
 • Kiá»m tra tiếng Anh của Pearson (PTE): Tá»ng Äiá»m 58, vá»i 51 hoặc cao hÆ¡n trong má»i thành phần riêng lẻ
 • TOEFL IBT: Äiá»m sá» tá»ng quát 80 (Chúng tôi không chấp nhận TOEFL từ những ngÆ°á»i ná»p ÄÆ¡n yêu cầu thá» thá»±c loại 4 vì chứng chá» này không còn Äược Cục Thá» thá»±c và Nhập cÆ° VÆ°Æ¡ng quá»c Anh chấp nhận nữa (UKVI)
 • Trình Äá» A / GCSE / IGCSE tiếng Anh: cấp C / 4 trá» lên (Äá»i vá»i chứng chá» IGCSE, vui lòng cung cấp Tuyên bá» chứng nhận bá» sung cùng vá»i bảng phân tích thành phần)
 • Tú tài Quá»c tế: Lá»p 5 trong A1 hoặc A2 Tiếng Anh á» Cấp Äá» Cao hÆ¡n hoặc Tiêu chuẩn

Danh sách này không Äầy Äủ, chúng tôi sẽ xem xét các bằng cấp tiếng Anh mà bạn có trong ÄÆ¡n ÄÄng ký của mình và liên há» nếu chúng tôi cần thêm bất kỳ Äiá»u gì.

Äá»i vá»i những ứng viên muá»n nâng cao trình Äá» tiếng Anh, hãy xem các khóa há»c tiếng Anh của chúng tôi.

Kiá»m tra chẩn Äoán trong khuôn viên trÆ°á»ng

Äá»i vá»i chủ sá» hữu phiếu mua hàng tại Luân Äôn, chúng tôi có thá» cung cấp bài kiá»m tra chẩn Äoán tiếng Anh miá»n phí trong khuôn viên trÆ°á»ng. Thá»­ nghiá»m này phải Äược sắp xếp trÆ°á»c. Äá» ÄÄng ký kiá»m tra, vui lòng liên há» vá»i chúng tôi. Xin lÆ°u ý, Äây là bài kiá»m tra chẩn Äoán cho Regent's University London .

Phí

Phí tháng 9 nÄm 2018

 • Há»c phí toàn phần: 18.000 bảng
 • Tiá»n gá»­i vá» nhà / EU: 1.000 bảng Anh (không hoàn lại)
 • Tiá»n Äặt cá»c không thuá»c EU: £ 4,000 (không hoàn lại)

Lá» phí tháng 1 nÄm 2019

 • Há»c phí toàn phần: 18.250 bảng
 • Tiá»n gá»­i vá» nhà / EU: 1.000 bảng Anh (không hoàn lại)
 • Tiá»n Äặt cá»c không thuá»c EU: £ 4,000 (không hoàn lại)

Há»c phí Äược quy Äá»nh cho nÄm tài chính của trÆ°á»ng Äại há»c, từ ngày 1 tháng 8 Äến ngày 31 tháng 7. Lá» phí hàng nÄm cho sinh viên bắt Äầu há»c vào mùa xuân sẽ kéo dài nÄm tài chính. Phí mùa xuân và mùa thu sẽ Äược lập hoá ÄÆ¡n theo mức giá áp dụng cho thá»i hạn Äó.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Regent's University London is London's only independent, not-for-profit university, with a highly cosmopolitan community based in royal Regent's Park and Marylebone.

Regent's University London is London's only independent, not-for-profit university, with a highly cosmopolitan community based in royal Regent's Park and Marylebone. Đọc ít hơn