ThS Dầu

Chung

Chương trình mô tả

Dầu

Phát triá»n kiến ââthức phân tích và giao dá»ch của bạn á» phía hạ lÆ°u của ngành hàng hóa.

Thông tin mấu chá»t

 • Tên: dầu
 • Trình Äá» chuyên môn: ThS
 • Cấp bậc: Sau Äại há»c
 • Hình thức há»c: Toàn thá»i gian
 • Thá»i lượng: 12-16 tháng
 • Há»c phí: 18.000 bảng *
 • Há»c bá»ng: Có *
 • Ngày bắt Äầu tiếp theo: Tháng 9 nÄm 2018
 • Ngày bắt Äầu trong tÆ°Æ¡ng lai: Tháng 1 nÄm 2019
 • Du há»c: Không
 • Xác nhận: Äại há»c Regent's London

* Äá» biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các khoản phí và phần há» trợ tài chính bên dÆ°á»i.

Tá»ng quan

Äược thiết kế và phát triá»n vá»i sá»± tham vấn của các giám Äá»c Äiá»u hành cấp cao và giám Äá»c của các tá» chức lá»n của ngành dầu khí, dầu MSc

Dầu Thơm

Ba chủ Äá» chính vá» quản lý rủi ro, chiến lược và giá trá» gia tÄng Äược dá»t trong suá»t chÆ°Æ¡ng trình.

Bạn sẽ khám phá quá trình buôn bán dầu và khí Äá»t từ ngÆ°á»i bán, ngÆ°á»i mua và quan Äiá»m trung gian, và phát triá»n các kỹ nÄng giải quyết vấn Äá» thá»±c tế cần thiết Äá» thành công trong má»t ngành tÄng trÆ°á»ng.

Bạn cÅ©ng sẽ kiá»m tra trách nhiá»m xã há»i của doanh nghiá»p, và các vấn Äá» môi trÆ°á»ng, bá»n vững và xã há»i liên quan.

Chúa Simon của Highbury, cá»±u Chủ tá»ch BP, Äã nhận xét vá» chÆ°Æ¡ng trình:

âÄó là khuyến khích Äá» xem má»t chÆ°Æ¡ng trình nhằm mục Äích Äặc biá»t Äá» Äào tạo các chuyên gia trẻ hÆ¡n cho các vai trò quan trá»ng cần thiết Äá» duy trì ngành công nghiá»p nÄng lượng trên toàn thế giá»i. Phạm vi rá»ng lá»n của khóa há»c bao gá»m các mô-Äun nhÆ° thách thức tài chính và hợp Äá»ng của kinh doanh thÆ°Æ¡ng mại và cÅ©ng cần chú ý Äến các thách thức vá» an toàn và môi trÆ°á»ng cho thấy má»t sá» lá»±a chá»n cho nghá» nghiá»p tÆ°Æ¡ng lai trong ngành công nghiá»p quan trá»ng này.

Kết cấu

Chiá»u dài

Äây là chÆ°Æ¡ng trình toàn thá»i gian má»t nÄm.

Mô-Äun

Kỳ 1

 • Thá» trÆ°á»ng dầu khí
 • Tinh chá»nh và vận chuyá»n trong ngành công nghiá»p dầu khí
 • PhÆ°Æ¡ng pháp nghiên cứu

Kỳ 2

 • Tài chính doanh nghiá»p và thá» trÆ°á»ng tài chính
 • Hợp Äá»ng và Quy Äá»nh Dầu khí
 • Quản lý rủi ro và thÆ°Æ¡ng mại dầu khí
 • Tính bá»n vững trong ngành Dầu khí

Há»c kỳ 3

 • Dá»± án công ty trá»±c tiếp hoặc Luận án

Giảng bài

CÆ¡ cấu Äánh giá

Các phÆ°Æ¡ng pháp Äánh giá bao gá»m các hoạt Äá»ng của lá»p, các bài thuyết trình và bài viết, tiá»u luận, bài tập mô phá»ng, nghiên cứu thá»±c Äá»a, các dá»± án dá»±a trên nghiên cứu và các kỳ thi.

Phương pháp nghiên cứu

Nhân viên kết hợp chuyên môn há»c thuật vá»i các lợi ích nghiên cứu tích cá»±c hoặc kinh nghiá»m công nghiá»p á» cấp quản lý và Äiá»u hành.

Bạn sẽ há»c trong các cuá»c há»i thảo và hÆ°á»ng dẫn nhóm nhá», nÆ¡i nhấn mạnh vào sá»± tÆ°Æ¡ng tác và há»c tập dá»±a trên hoạt Äá»ng.

Bạn sẽ Äược nghe từ các giảng viên khách má»i có uy tín và làm viá»c trên các dá»± án sá»­ dụng cÆ¡ sá» dữ liá»u trá»±c tiếp nhÆ° Thomson-Reuters Äá» ÄÆ°a ra các giải pháp cho các vấn Äá» ngành nÄng lượng thá»±c.

Há»c sinh khuyết tật

Má»t sá» chÆ°Æ¡ng trình của chúng tôi khuyến khích các chuyến Äi bên ngoài khuôn viên trÆ°á»ng. Nếu bạn có má»t tình trạng ảnh hÆ°á»ng Äến tính di Äá»ng của bạn, bạn nên liên há» vá»i Cán bá» khuyết tật.

Tuyá»n dụng

Bạn sẽ phát triá»n các kỹ nÄng sá», phân tích, giao tiếp và nghiên cứu cần thiết cho các vá» trí quản lý trong bất kỳ tá» chức nào mà nÄng lượng là má»t biến quan trá»ng.

Kỹ nÄng Äàm phán và lãnh Äạo của bạn sẽ cho phép bạn phản ứng hiá»u quả vá»i các tình huá»ng kinh doanh phức tạp và phát triá»n nhÆ° má»t doanh nghiá»p trong viá»c xác Äá»nh và ứng phó vá»i các cÆ¡ há»i má»i.

ChÆ°Æ¡ng trình quản lý thÆ°Æ¡ng mại dầu khí của MSc Äã nhận Äược chứng nhận kép từ Viá»n Quản lý Chartered Cấp chứng chá» má» rá»ng cấp 7 trong Quản lý Chiến lược và Lãnh Äạo.

Chứng nhận kép là nÆ¡i chúng tôi Äã lập bản Äá» các mô-Äun sau Äại há»c của chúng tôi cho các yêu cầu cấp CMI, cho phép bạn thoát ra vá»i bằng cấp CMI bá» sung.

ChÆ°Æ¡ng trình này Äã trải qua má»t quá trình nghiêm ngặt Äá» cho phép bạn Äạt Äược trình Äá» CMI thông qua các mô-Äun cá»t lõi Äược lập bản Äá» sau Äại há»c của bạn mà không yêu cầu thêm Äá» bạn nhận thêm khá»i lượng công viá»c hoặc các môn há»c.

Bạn sẽ Äủ Äiá»u kiá»n Äược miá»n phí hoặc giảm giá thành viên liên kết má»t nÄm của Viá»n NÄng lượng và Diá»n Äàn NÄng lượng Westminster. Bạn cÅ©ng có thá» Äủ Äiá»u kiá»n Äá» trá» thành thành viên của Viá»n quản lý Äược cấp phép trên ÄÆ¡n ÄÄng ký.

Yêu cầu Äầu vào

Yêu cầu há»c tập

Giáo dục của Regent cung cấp cho bạn má»t mức Äá» cao của sá»± chú ý cá nhân, và Äiá»u này bắt Äầu từ thá»i Äiá»m bạn áp dụng Äá» nghiên cứu vá»i chúng tôi. Chúng tôi muá»n hiá»u bạn là ai và những kỹ nÄng và sá» thích của bạn có thá» là gì - chúng tôi quan tâm Äến tiá»m nÄng của bạn, cÅ©ng nhÆ° những thành tá»±u trÆ°á»c Äây của bạn. Chúng tôi xem xét từng ứng dụng má»t cách toàn diá»n và vá» giá trá» cá nhân của nó, xem xét tất cả các kỹ nÄng, sá» thích và thuá»c tính của bạn. Thông thÆ°á»ng, chúng tôi sẽ ÄÆ°a ra má»t Äá» nghá» cho má»t sinh viên Äang nắm giữ má»t lá»p há»c thứ hai thấp hÆ¡n (2: 2) Anh vÄn bằng Äại há»c danh dá»± trong má»t chủ Äá» kinh doanh, tài chính, toán há»c hoặc phân tích từ má»t tá» chức Äược công nhận. Bằng cấp quá»c tế tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng khác từ các tá» chức Äược công nhận sẽ Äược chấp nhận.

Chúng tôi cÅ©ng hoan nghênh các ứng dụng từ các ứng cá»­ viên không Äáp ứng các tiêu chí nhập há»c thiết yếu nêu trên. Äá» Äược chấp nhận nhập cảnh Äặc biá»t, bạn phải:

 • Giữ tá»i thiá»u hai nÄm kinh nghiá»m làm viá»c có liên quan
 • Cung cấp tuyên bá» cá nhân 1000 từ nêu rõ lý do bạn ÄÄng ký và trải nghiá»m trÆ°á»c Äây của bạn liên quan Äến chÆ°Æ¡ng trình bạn Äang ÄÄng ký nhÆ° thế nào
 • Hãy chuẩn bá» Äá» tham dá»± má»t cuá»c phá»ng vấn vá»i bảng tuyá»n sinh sau Äại há»c

Yêu cầu tiếng Anh

Chúng tôi yêu cầu bằng chứng vá» trình Äá» tiếng Anh. Ví dụ, chúng tôi yêu cầu:

 • IELTS: Tá»ng Äiá»m 6.5, vá»i 6.0 hoặc cao hÆ¡n trong tất cả 4 phần thành phần
 • Kiá»m tra tiếng Anh của Pearson (PTE): Tá»ng Äiá»m 58, vá»i 51 hoặc cao hÆ¡n trong má»i thành phần riêng lẻ
 • TOEFL IBT: Äiá»m sá» tá»ng quát 80 (Chúng tôi không chấp nhận TOEFL từ những ngÆ°á»i ná»p ÄÆ¡n yêu cầu thá» thá»±c loại 4 vì chứng chá» này không còn Äược Cục Thá» thá»±c và Nhập cÆ° VÆ°Æ¡ng quá»c Anh chấp nhận nữa (UKVI)
 • Trình Äá» A / GCSE / IGCSE tiếng Anh: cấp C / 4 trá» lên (Äá»i vá»i chứng chá» IGCSE, vui lòng cung cấp Tuyên bá» chứng nhận bá» sung cùng vá»i bảng phân tích thành phần)
 • Tú tài Quá»c tế: Lá»p 5 trong A1 hoặc A2 Tiếng Anh á» Cấp Äá» Cao hÆ¡n hoặc Tiêu chuẩn

Danh sách này không Äầy Äủ, chúng tôi sẽ xem xét các bằng cấp tiếng Anh mà bạn có trong ÄÆ¡n ÄÄng ký của mình và liên há» nếu chúng tôi cần thêm bất kỳ Äiá»u gì.

Äá»i vá»i những ứng viên muá»n nâng cao trình Äá» tiếng Anh, hãy xem các khóa há»c tiếng Anh của chúng tôi.

Kiá»m tra chẩn Äoán trong khuôn viên trÆ°á»ng

Äá»i vá»i chủ sá» hữu phiếu mua hàng tại Luân Äôn, chúng tôi có thá» cung cấp bài kiá»m tra chẩn Äoán tiếng Anh miá»n phí trong khuôn viên trÆ°á»ng. Thá»­ nghiá»m này phải Äược sắp xếp trÆ°á»c. Xin lÆ°u ý, Äây là bài kiá»m tra chẩn Äoán cho Regent's University London .

Phí

Phí tháng 9 nÄm 2018

 • Há»c phí toàn phần: 18.000 bảng
 • Tiá»n gá»­i vá» nhà / EU: 1.000 bảng Anh (không hoàn lại)
 • Tiá»n Äặt cá»c không thuá»c EU: £ 4,000 (không hoàn lại)

Lá» phí tháng 1 nÄm 2019

 • Há»c phí toàn phần: 18.250 bảng
 • Tiá»n gá»­i vá» nhà / EU: 1.000 bảng Anh (không hoàn lại)
 • Tiá»n Äặt cá»c không thuá»c EU: £ 4,000 (không hoàn lại)

Há»c phí Äược quy Äá»nh cho nÄm tài chính của trÆ°á»ng Äại há»c, từ ngày 1 tháng 8 Äến ngày 31 tháng 7. Lá» phí hàng nÄm cho sinh viên bắt Äầu há»c vào mùa xuân sẽ kéo dài nÄm tài chính. Phí mùa xuân và mùa thu sẽ Äược lập hoá ÄÆ¡n theo mức giá áp dụng cho thá»i hạn Äó.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Regent's University London is London's only independent, not-for-profit university, with a highly cosmopolitan community based in royal Regent's Park and Marylebone.

Regent's University London is London's only independent, not-for-profit university, with a highly cosmopolitan community based in royal Regent's Park and Marylebone. Đọc ít hơn