Thạc sỹ Quốc tế về Khoa học, Hóa học và Vật lý Vật liệu

Chung

Chương trình mô tả

Bậc Thầy Của Khoa Há»c Quá»c Tế Hoá Há»c và Vật Lý Vật Liá»u

Hóa há»c và Vật lý Vật liá»u (CPM) CHƯƠNG TRÃNH MASTER

Xã há»i chúng ta hiá»n Äang Äá»i mặt vá»i những thách thức lá»n trong lÄ©nh vá»±c nÄng lượng, y há»c, sinh thái, xây dá»±ng, và giao thông. Äá» có những tiến bá» vượt bậc trong những lÄ©nh vá»±c then chá»t này, Äiá»u quan trá»ng là phải khám phá và phát triá»n các vật liá»u má»i.

Ná»i dung

ChÆ°Æ¡ng trình Thạc sÄ© Hóa há»c và Vật lý Vật liá»u (CPM) Äược cung cấp tại Khoa Vật lý và Vật lý, chuẩn bá» cho sinh viên vá» những vấn Äá» quan trá»ng này. Nó Äược má» cho sinh viên từ tất cả các nÆ°á»c và ná»n tảng khoa há»c khác nhau.
Nó tập trung vào viá»c tá»ng hợp, mô tả và xá»­ lý các vật liá»u chức nÄng tá»ng hợp và tá»± nhiên xảy ra. Thông qua các khóa há»c khoa há»c cÆ¡ bản và khoa há»c ứng dụng, chÆ°Æ¡ng trình này cung cấp cho sinh viên hiá»u biết Äầy Äủ vỠảnh hÆ°á»ng mà các Äặc tính vật lý, hóa há»c và sinh há»c của vật liá»u có thá» có trong quá trình tích hợp trong các thiết bá» chức nÄng và các ứng dụng thá»±c tế. Sinh viên theo há»c chÆ°Æ¡ng trình này sẽ Äạt Äược má»t ná»n giáo dục toàn diá»n vá» khoa há»c và kỹ thuật vật liá»u, Äáp ứng Äược nhu cầu của ngành công nghiá»p và há»c viá»n.

Yêu cầu Äầu vào

Má»t BS bằng cấp trong lÄ©nh vá»±c liên quan hoặc tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng tại má»t cÆ¡ sá» giáo dục sau trung há»c Äược chứng nhận á» Ão hoặc á» nÆ°á»c ngoài (Vật lý, Hóa há»c, Kỹ sÆ°, Khoa há»c Vật liá»u ...).
â¨

Tá» CHỨC Và KHÃA Há»C

 • Há»c vá»: ThS
 • Thá»i lượng chÆ°Æ¡ng trình: 3 há»c kỳ
 • ÄÆ¡n vá» ECTS: 90
 • Ngày bắt Äầu: Há»c kỳ mùa Äông (tháng 10) hoặc mùa hè (tháng 3)

Kết cấu

ChÆ°Æ¡ng trình CPM Thạc sÄ© Khoa há»c là má»t chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy tiếng Anh. Äó là nghiên cứu Äá»nh hÆ°á»ng và là ba há»c kỳ. Má»t sá»± pha trá»n cân bằng giữa các khóa há»c cá»t lõi và các môÄun tá»± chá»n cung cấp má»t chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy linh hoạt và cá nhân. Hai há»c kỳ Äầu tiên giá»i thiá»u má»t sá» phÆ°Æ¡ng pháp tá»ng hợp, chế biến và mô tả các vật liá»u chức nÄng hiá»n Äại. Há»c kỳ thứ ba dành cho nghiên cứu luận án của Thạc sÄ©.

Nghiên cứu

Trong quá trình làm viá»c của Thạc SÄ© chÆ°Æ¡ng trình há»c, sinh viên sẽ trá» nên quen thuá»c vá»i các phÆ°Æ¡ng tiá»n nghiên cứu khoa há»c thá»±c nghiá»m Äá»c lập, thông qua má»t sá»± tÆ°Æ¡ng tác liên tục vá»i các thành viên Khoa của chúng tôi. Äiá»u này sẽ cung cấp cho sinh viên khả nÄng tìm ra giải pháp sáng tạo cho các vấn Äá» liên quan Äến vật liá»u, chế biến và bá»n vững.

Tá» CHỨC Và KHÃA Há»C

Má»i há»c kỳ tÆ°Æ¡ng ứng vá»i 30 ÄÆ¡n vá» ECTS.

Các khóa há»c cá»t lõi

 • Hóa há»c vật liá»u
 • Vật lý Vật liá»u
 • Äặc Äiá»m Vật liá»u
 • Sức khoẻ, An toàn và Quy Äá»nh

NÄm mô-Äun tá»± chá»n

 • Vật liá»u nano và giao diá»n
 • Vật liá»u Sinh há»c và Môi trÆ°á»ng
 • Vật liá»u, Khoáng sản và Tài nguyên
 • Khoa há»c vật liá»u tính toán
 • Quản lý công nghiá»p

Phạm vi và Chương trình giảng dạy

Các công nghá» giải quyết các thách thức toàn cầu hiá»n nay phụ thuá»c rất nhiá»u vào phát triá»n nguyên liá»u. Cải thiá»n các vật liá»u ngày nay cÅ©ng nhÆ° thiết kế các thế há» tiếp theo của vật liá»u Äòi há»i kiến ââthức sâu sắc và kỹ nÄng trong khoa há»c tá»± nhiên. Bắt Äầu vá»i há»c kỳ mùa Äông 2014/15, Äại há»c Salzburg cung cấp má»t chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy má»i cho má»t bậc thầy quá»c tế của chÆ°Æ¡ng trình khoa há»c mang tên "Hóa há»c và Vật lý Vật liá»u".
ChÆ°Æ¡ng trình thạc sỹ này nhằm mục Äích Äào tạo cá»­ nhân tá»t nghiá»p từ các lÄ©nh vá»±c Hóa há»c, Vật lý, Khoa há»c Vật liá»u và Kỹ thuật tá»ng hợp, mô tả và ứng dụng các vật liá»u chức nÄng. Äặc biá»t chú trá»ng Äến các nguá»n tài nguyên thiên nhiên và các cân nhắc vá» môi trÆ°á»ng. ChÆ°Æ¡ng trình khoa há»c tá»ng thá» Hóa há»c và Vật lý Vật liá»u là má»t chÆ°Æ¡ng trình ba há»c kỳ cung cấp chuẩn bá» kỹ thuật tiên tiến cho sá»± nghiá»p nghiên cứu và phát triá»n cÅ©ng nhÆ° quản lý và kinh doanh. Các yêu cầu của chÆ°Æ¡ng trình rất linh hoạt Äá» há» trợ sinh viên vá»i những sá» thích Äa dạng và mục Äích nghá» nghiá»p. Các lá»p há»c sẽ Äược giảng dạy bằng tiếng Anh tại Khoa Vật lý và Vật lý của các chuyên gia trong các lÄ©nh vá»±c.

TrÆ°á»ng Äại há»c PARIS LODRON OF SALZBURG

Äược thành lập vào nÄm 1622 bá»i Äại tá Paris Lodello vào nÄm 1622, Äại há»c Salzburg (PLUS) hiá»n nay gá»m bá»n khoa (Thần há»c, Luật, VÄn hoá và Khoa há»c Xã há»i, Khoa há»c Tá»± nhiên) vá»i khoảng 18.000 sinh viên và 2.800 nhân viên.

Äại há»c Salzburg cung cấp cho sinh viên nhiá»u chÆ°Æ¡ng trình Cá»­ nhân, Thạc sỹ và Tiến sÄ© các chÆ°Æ¡ng trình vá»i tá»· lá» cân bằng giữa giáo viên và sinh viên. Má»t loạt các hoạt Äá»ng ngoại khóa cÅ©ng có sẵn cho sinh viên PLUS tại Sportscenter hoặc vá»i các câu lạc bá» sinh viên khác nhau.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Created by Prince Archbishop Paris Lodron in 1622, the University of Salzburg (PLUS) is now composed of four faculties (Theology, Law, Cultural and Social Sciences, Natural Sciences) with approximatel ... Đọc thêm

Created by Prince Archbishop Paris Lodron in 1622, the University of Salzburg (PLUS) is now composed of four faculties (Theology, Law, Cultural and Social Sciences, Natural Sciences) with approximately 18,000 students and 2,800 employees. Đọc ít hơn