Thạc sĩ xã hội học của Lisbon

Chung

Chương trình mô tả

Trình bày

Giảng viên từ các trÆ°á»ng Äại há»c danh tiếng á» Na Uy, Bá» Äào Nha, Thụy Äiá»n, VÆ°Æ¡ng quá»c Anh và Hoa Kỳ.

Thạc sÄ© Xã há»i há»c này Äã Äược thiết kế Äá» chuẩn bá» các nhà nghiên cứu, chuyên gia, chuyên gia, nhà quản lý, kỹ thuật viên, giáo sÆ° và ứng cá»­ viên quá»c tế cho các chÆ°Æ¡ng trình tiến sÄ©.

Thành phá» Lisbon chào Äón bạn há»c tập và chia sẻ cuá»c sá»ng Äại há»c phong phú, con ngÆ°á»i thân thiá»n, vÄn hóa Äẹp mê há»n và thá»i tiết tuyá»t vá»i.

Bài giảng tập trung vào các cấu trúc và thá» chế của các xã há»i ÄÆ°Æ¡ng Äại, các quá trình và tác nhân thay Äá»i của nó, các vấn Äá» xã há»i hiá»n tại và các hình thức hành Äá»ng cá nhân và tập thá» hiá»n có.

Nó Äược gá»­i Äến các sinh viên tá»t nghiá»p ngành Xã há»i há»c và các lÄ©nh vá»±c khác quan tâm Äến viá»c Äào tạo xã há»i há»c chuyên ngành.

Là má»t sinh viên, bạn sẽ chia sẻ má»t môi trÆ°á»ng há»c thuật sôi Äá»ng trên toàn thế giá»i á» trung tâm Lisbon, Äược hÆ°á»ng lợi từ viá»c há»c há»i vá»i các nhà xã há»i há»c xuyên quá»c gia có uy tín cao.

Sinh viên sẽ Äược tá» chức tại má»t Khoa Xã há»i há»c Äược thành lập tá»t, và Äược má»i tham gia các dá»± án nghiên cứu tại má»t trong những trung tâm nghiên cứu uy tín nhất, Trung tâm Nghiên cứu và Nghiên cứu Xã há»i há»c (CIES-IUL) và Há»i thảo Quá»c tế Äược tá» chức vá»i sá»± hợp tác của ChÆ°Æ¡ng trình tiến sÄ© xã há»i há»c. Các cuá»c nói chuyá»n trÆ°á»c Äây của Anthony Giddens, Bernard Lahire, Catherine Wihtol de Wenden, Fernando Henrique Cardoso, François Héran, Hans Joas, Jean-Michel Berthelot, Jeffrey C. Alexander, John Scott, Jonathan H. Turner, Jürgen Habermas, Margaret Archer, Nicos , Philippe C. Schuler, Randall Collins, Thomas Brante và Tom R. Burns.

Master này bao gá»m hai lá»p: má»t lá»p có bài giảng bằng tiếng Anh và lá»p khác có bài giảng bằng tiếng Bá» Äào Nha .

TIá»N ÃCH:

⢠Ann Nilsen (Äại há»c Bergen)

⢠António Firmino da Costa (ISCTE-IUL)

⢠Berth Danermark (Äại há»c Ãrebro)

⢠Craig Calhoun (Äại há»c bang Arizona)

⢠Daniel Dorling (Äại há»c Oxford)

⢠Dave Elder-Vass (Äại há»c Loughborough)

⢠Jose Luís Casanova (ISCTE-IUL)

⢠Luís Capucha (ISCTE-IUL)

⢠Maria das Dores Guerreiro (ISCTE-IUL)

⢠Patrícia Ãvila (ISCTE-IUL)

⢠Peter Brandon (Äại há»c tại Albany)

⢠Renato do Carmo (ISCTE-IUL)

⢠Richard Lachmann (Äại há»c tại Albany)

⢠Rui Pena Pires (ISCTE-IUL)

KHÃA Há»C:

⢠Bất bình Äẳng xã há»i ÄÆ°Æ¡ng Äại

⢠Các tá» chức trong xã há»i ÄÆ°Æ¡ng Äại

⢠Xã há»i há»c hiá»n Äại

⢠Tranh luận ÄÆ°Æ¡ng Äại vá» lý thuyết xã há»i há»c

⢠Xã há»i há»c và nhận thức luận

⢠Thiết kế nghiên cứu

⢠Gia Äình và công viá»c

⢠CÆ¡ sá» của chính sách xã há»i

⢠Má»t khóa há»c bắt buá»c vá» PhÆ°Æ¡ng pháp nghiên cứu

⢠Ba khóa há»c tá»± chá»n

⢠Luận án

Ứng dụngViá»c má» các giai Äoạn ứng dụng Äược quy Äá»nh bá»i vá» trí tuyá»n dụng

Tròn Ngày bắt Äầu Ngày cuá»i Phí ÄÄng ký
1 st Vòng 15 tháng 1 nÄm 2019 25 tháng 2 nÄm 2019 50,00 â¬
2 Vòng Ngày 26 tháng 3 nÄm 2019 Ngày 06 tháng 5 nÄm 2019 50,00 â¬
3 Vòng Ngày 21 tháng 5 nÄm 2019 15 tháng 7 nÄm 2019 50,00 â¬
Thứ 4 vòng Ngày 06 tháng 8 nÄm 2019 Ngày 02 tháng 9 nÄm 2019 50,00 â¬

Thá»i lượng:

NGÃY BẮT ÄẦU: 23 tháng 9 nÄm 2019

LỠphí:

Quá»c tá»ch của má»t quá»c gia thuá»c Liên minh Châu Ãu

NÄm Äầu tiên: 1100 euro

NÄm thứ hai: 1000 euro

Quá»c tá»ch từ má»t quá»c gia không thuá»c Liên minh Châu Ãu

NÄm Äầu tiên: 3000 euro

NÄm thứ hai: 1600 euro

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) is a public university established in 1972. Pursuing teaching, research and community service activities, it plays a major role in educating quali ... Đọc thêm

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) is a public university established in 1972. Pursuing teaching, research and community service activities, it plays a major role in educating qualified specialists and personnel, whose cultural, scientific and technical skills enable them to contribute to sustainable development both at the national and the global level. The strategic objectives of ISCTE-IUL are: innovation, quality, internationalization and development of an entrepreneurial culture. Đọc ít hơn