Thạc sĩ toán học

Chung

Chương trình mô tả

Trong chÆ°Æ¡ng trình há»c Toán, chúng tôi hÆ°á»ng Äến viá»c chuẩn bá» cho bạn sá»± nghiá»p của má»t nhà khoa há»c hoặc má»t chuyên gia trong nhiá»u lÄ©nh vá»±c khác nhau nhÆ° ngành công nghiá»p, ngân hàng hoặc dá»ch vụ bảo hiá»m. Mục tiêu cÆ¡ bản của chúng tôi là cung cấp cho bạn kiến thức toán há»c và Äào sâu nó. Ngoài ra, mục tiêu của chúng tôi cÅ©ng là phát triá»n kỹ nÄng tÆ° duy logic Äá»c lập, trừu tượng hóa và toán há»c hóa các vấn Äá» thá»±c tế, giải quyết các vấn Äá» bằng phÆ°Æ¡ng pháp toán há»c và công nghá» máy tính, và cuá»i cùng diá»n giải kết quả chính xác. Há»c xong, bạn sẽ sẵn sàng làm viá»c Äá»c lập cÅ©ng nhÆ° trong má»t nhóm và bạn sẽ có khả nÄng má» rá»ng và hoàn thành kiến thức và kỹ nÄng của mình.

111160_Ostrava_2.jpg

Bạn có thá» chá»n từ hai chuyên ngành - Toán há»c và Toán há»c má». Trong cá»t lõi chung của cả hai, bạn sẽ có Äược kiến thức nâng cao vá» phân tích toán há»c (phân tích chức nÄng và phức tạp, Äo lÆ°á»ng và tích phân), hình há»c và cấu trúc liên kết. Bạn sẽ há»c cách giải quyết các vấn Äá» toán há»c phức tạp khi Äá» xuất má»t mô hình toán há»c phù hợp, diá»n giải các kết quả thu Äược và trình bày chúng Äầy Äủ.

Trong chuyên ngành Toán há»c, bạn sẽ tiếp tục má» rá»ng và Äào sâu kiến thức vá» các môn toán há»c hiá»n Äại và các liên kết giữa chúng, cÅ©ng nhÆ° các ứng dụng sẽ ÄÆ°a bạn tiến lên trong sá»± hiá»u biết hÆ¡n thế giá»i thá»±c.

Trong chuyên ngành Toán há»c má», bạn sẽ có Äược kiến thức sâu hÆ¡n và tá»ng quan hiá»n tại vá» sá»± phát triá»n của các lÄ©nh vá»±c toán há»c phá» biến. Äặc biá»t chú ý Äến các cấu trúc, mô hình và phÆ°Æ¡ng pháp toán há»c sẽ cho phép bạn làm viá»c vá»i nhiá»u loại không chắc chắn khác nhau.

Trong cả hai chuyên ngành, bạn sẽ Äá»nh hình thêm há» sÆ¡ của mình trong các há»i thảo chuyên nghiá»p khác nhau, trong Äó bạn sẽ Äào sâu kiến thức của mình trong các lÄ©nh vá»±c toán há»c và ứng dụng Äược chá»n hoặc Äược Äào tạo sÆ¡ cấp cho công viá»c khoa há»c.

Triá»n vá»ng nghá» nghiá»p

Những loại công viá»c toán há»c sẽ có liên quan?

Các kỹ nÄng bạn sẽ có Äược bao gá»m tÆ° duy logic Äá»c lập, trừu tượng hóa và toán há»c hóa các vấn Äá» thá»±c tế, giải quyết các vấn Äá» bằng phÆ°Æ¡ng pháp toán há»c cÅ©ng nhÆ° công nghá» máy tính và diá»n giải kết quả chính xác. HÆ¡n nữa, các kỹ nÄng sẽ bao gá»m làm viá»c tá»± chủ và / hoặc trong má»t nhóm, má» rá»ng và phát triá»n kiến thức và kỹ nÄng thu Äược, và trình bày chúng, và giao tiếp bằng tiếng Anh. Những kỹ nÄng nhÆ° vậy sẽ tiếp tục Äá»nh trÆ°á»c bạn - nếu bạn tá»t nghiá»p bằng Thạc sÄ© Toán há»c tiếp theo - Äá» làm chuyên gia Äá»c lập (hoặc trÆ°á»ng nhóm / nhóm làm viá»c) vá» phân tích, mô hình hóa và giải quyết vấn Äá» bằng phÆ°Æ¡ng pháp toán há»c . Sinh viên tá»t nghiá»p có thá» thÆ°á»ng xuyên Äạt Äược các vá» trí nhÆ° má»t chuyên gia xá»­ lý dữ liá»u, nhà phân tích cao cấp trong các lÄ©nh vá»±c khác nhau hoặc thành viên của các nhóm nghiên cứu làm viá»c vá» xá»­ lý và Äánh giá dữ liá»u.

111161_Kopie-souboru-Ostrava.jpg

Sinh viên tá»t nghiá»p của chúng tôi Äã Äi làm cho các tá» chức bao gá»m:

Bạn

Há»c phí và kinh phí

Há»c phí cho chÆ°Æ¡ng trình cấp bằng này là 2500 ⬠má»i nÄm há»c.

Dá»±a trên kết quả há»c tập Äạt Äược của bạn, bạn có thá» xin há»c bá»ng há»c tập. Ngoài ra, bạn có thá» ná»p ÄÆ¡n xin há»c bá»ng lÆ°u trú và những ngÆ°á»i khác.

Làm thế nào Äá» ná»p

Yêu cầu Äầu vào và ngôn ngữ

Thủ tục nhập há»c không bao gá»m má»t kỳ thi tuyá»n sinh. Yêu cầu là tá»t nghiá»p chÆ°Æ¡ng trình cá»­ nhân tÆ°Æ¡ng tá»± hoặc tÆ°Æ¡ng tá»±. Ngoài ra, bạn nên cung cấp bản sao có chứng thá»±c danh sách Äiá»m của bạn ká» từ lần Äầu tiên cho Äến khi, ít nhất là, thá»i hạn áp chót của các nghiên cứu vÄn bằng trÆ°á»c Äây của bạn.

Chúng tôi khuyên bạn nên Äạt trình Äá» tiếng Anh B2 (IELTS 6 trá» lên, TOEFL 50 trá» lên) Äá» bạn không bá» giá»i hạn trong các bài giảng và há»i thảo. Nếu kỹ nÄng tiếng Anh của bạn không Äủ, bạn có thá» không hoàn thành nghiên cứu thành công.

Tại sao há»c toán tại University of Ostrava ?

University of Ostrava là má»t trong sỠít các trÆ°á»ng Äại há»c Séc cung cấp nghiên cứu vá» toán há»c chuyên nghiá»p. Khoa Toán của chúng tôi hợp tác vá»i Khoa Tin há»c và Máy tính. Do Äó, nghiên cứu này là duy nhất khi bạn có thá» có Äược má»t ná»n giáo dục trong lÄ©nh vá»±c cả toán há»c và tin há»c má»t phần là tá»t. Tại bá» phận của chúng tôi, bạn sẽ Äược bao quanh bá»i má»t bầu không khí thân thiá»n, làm viá»c và cá»i má». Trong quá trình há»c, bạn sẽ có khả nÄng trá» thành thành viên của má»t nhóm nghiên cứu. Khoa thá»±c hiá»n các hoạt Äá»ng khoa há»c và nghiên cứu trong lÄ©nh vá»±c lý thuyết sá», Äại sá», hình há»c và vật lý toán há»c. Nó cÅ©ng tham gia vào viá»c chuẩn bá» các há»i thảo khoa há»c khác nhau (http://ntc.osu.cz/) và các cuá»c thi quá»c tế (http://vjimc.osu.cz/). Nếu bạn tham gia, bạn sẽ có cÆ¡ há»i Äá» có thêm kinh nghiá»m quý giá. Tại khoa, bạn sẽ có quyá»n truy cập vào má»t thÆ° viá»n Äại há»c hiá»n Äại vá»i hÆ¡n 250.000 cuá»n sách.

111160_Ostrava_2.jpg

Tại sao toán há»c á» Ostrava lại Äặc biá»t / hấp dẫn nhÆ° vậy? Äiá»u gì phân biá»t toán há»c trong Ostrava vá»i các chÆ°Æ¡ng trình khác?

University of Ostrava là má»t trÆ°á»ng Äại há»c trẻ Äược thành lập vào nÄm 1991. Là má»t trÆ°á»ng Äại há»c hiá»n Äại, chúng tôi nhấn mạnh cách tiếp cận cá nhân Äá»i vá»i sinh viên. Chúng tôi Äã phát triá»n má»t há» thá»ng tuyá»t vá»i của nghiên cứu tại các trÆ°á»ng Äại há»c Äá»i tác bao gá»m thá»±c tập. Giáo dục toán há»c kết hợp vá»i khoa há»c máy tính Äảm bảo tiá»m nÄng viá»c làm cao tại thá» trÆ°á»ng lao Äá»ng. Bạn, khi tá»t nghiá»p của chúng tôi, sẽ có thá» tìm Äược má»t công viá»c trong các công ty và tá» chức khác nhau nhÆ° má»t chuyên gia vá» phân tích, mô hình hóa và giải quyết vấn Äá» bằng các phÆ°Æ¡ng pháp toán há»c. Các vá» trí thÆ°á»ng xuyên nhất Äá»i vá»i bạn khi là sinh viên tá»t nghiá»p Cá»­ nhân sẽ là chuyên gia xá»­ lý dữ liá»u, nhà phân tích rủi ro, nhà phân tích nghiên cứu thá» trÆ°á»ng hoặc nhà thá»ng kê trong các lÄ©nh vá»±c khác nhau.

Bằng cấp của tôi có thá» ÄÆ°a tôi Äến Äâu? Triá»n vá»ng nghá» nghiá»p

Trong khi há»c toán, bạn sẽ phát triá»n kỹ nÄng tÆ° duy logic và sáng tạo và hiá»u rõ hÆ¡n vá» các kỹ thuật cho phép bạn hiá»u, phân tích và giải quyết các thách thức cụ thá». Sá»± thanh lá»ch bên trong và vẻ Äẹp của toán há»c sẽ khó có thá» thôi mê hoặc bạn. Các kỹ nÄng logic và phân tích Äược phát triá»n thông qua má»t mức Äá» trong toán há»c Äược các nhà tuyá»n dụng Äánh giá cao. Sinh viên tá»t nghiá»p của chúng tôi tiếp tục làm viá»c trong ngành công nghiá»p, chính phủ và giáo dục, cÅ©ng nhÆ° trong kinh doanh, luật, kế toán, ngân hàng và máy tính. Tiến sÄ© của chúng tôi chÆ°Æ¡ng trình chuẩn bá» thêm cho sinh viên cho sá»± nghiá»p nghiên cứu. Toán há»c là má»t môn há»c rất linh hoạt: há»c toán không nhất thiết có nghÄ©a là bạn phải trá» thành má»t nhà toán há»c, nhÆ°ng nó sẽ cung cấp cho bạn các thuá»c tính có giá trá» mà bạn có thá» sá»­ dụng trong các công viá»c khác. Sinh viên tá»t nghiá»p toán há»c Äặc biá»t thích nghi khi thay Äá»i công viá»c và có thá» hữu ích nhất trong nhiá»u ngành khoa há»c và công nghá» khác nhau.

Sinh viên tá»t nghiá»p của chúng tôi Äã Äi làm cho các tá» chức bao gá»m:

Bạn

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

The University of Ostrava (UO), with over 10,000 students, offers a very high-quality level of education and research in the humanities, social and natural sciences, health studies, medicine, and the ... Đọc thêm

The University of Ostrava (UO), with over 10,000 students, offers a very high-quality level of education and research in the humanities, social and natural sciences, health studies, medicine, and the fine arts. Its 6 faculties (Faculty of Science, Faculty of Arts, Faculty of Fine Arts, Faculty of Medicine, Faculty of Social Studies, Pedagogical Faculty) offer an extremely wide range of fields of study as well as unconventional combinations of majors. Đọc ít hơn