Thạc sĩ kinh tế xã hội và chính sách sinh thái

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

WU is a renowned public university of business and economics in Vienna, Austria. WU has an international outlook and is actively working to live up to its social responsibility as an educational insti ... Đọc thêm

WU is a renowned public university of business and economics in Vienna, Austria. WU has an international outlook and is actively working to live up to its social responsibility as an educational institution for the leaders of tomorrow. Đọc ít hơn