Thạc sĩ khoa học quản lý

Chung

Chương trình mô tả

3050_ULB-Solvay_avril_2011-120.JPG

Thạc sÄ© Khoa há»c quản lý là má»t chÆ°Æ¡ng trình Äòi há»i nhằm mục Äích Äào tạo sinh viên trong tất cả các ngành và lÄ©nh vá»±c cá»t lõi liên quan Äến quản lý kinh doanh. Äặc Äiá»m ná»i bật quan trá»ng của nó là quy mô của lõi chung nÄm Äầu tiên (các khóa há»c bắt buá»c nâng cao). quản lý, giao tiếp và ngôn ngữ) Tập Äoàn cung cấp cho sinh viên nhiá»u công cụ và phÆ°Æ¡ng pháp tiếp cận Äá» phát triá»n trong má»t thế giá»i ngày càng phức tạp và nÄng Äá»ng. Nhiá»u lá»±a chá»n môn tá»± chá»n trong nÄm thứ hai cho phép sinh viên theo Äuá»i lợi ích trí tuá» của mình trong tất cả các ngành quản lý hoặc áp dụng các kỹ nÄng của há» trong má»t dá»± án tÆ° vấn Äược giám sát vá»i các công ty Äá»i tác.

TỠthông tin

  • Toàn tiếng Anh
  • Äủ Äiá»u kiá»n cho chÆ°Æ¡ng trình trao Äá»i
  • Äủ Äiá»u kiá»n cho mạng QTEM
  • Äủ Äiá»u kiá»n Äá» thá»±c tập có uy tín (25 tín chá»)

Yêu cầu

http://www.solvay.edu/sites/upload/files/BAMA/2017-2019_Admission_-_Conditable_Access_June_2017.pdf

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Created in 1903 by Ernest Solvay, the famous Belgian chemical industrial of his times, Solvay Brussels School is the faculty of Economics and Management of the Université libre de Bruxelles, one of th ... Đọc thêm

Created in 1903 by Ernest Solvay, the famous Belgian chemical industrial of his times, Solvay Brussels School is the faculty of Economics and Management of the Université libre de Bruxelles, one of the largest universities in Belgium. Đọc ít hơn
Brussels , Georgetown , Milan + 2 Hơn Ít hơn