1.jpg?access_token=1!tSegaHb_mfWrtJU3wqeiAZsKvMDw-dl0WA08cm51qhWAoEBTFtqi4CEtD1I0dpF26tsagzZ9W7ONOgRhl0uF1Og-XBylPzf1puty6iYOeaDd-Nbv55brniUvsLZAE18fJ6QcB58z89HIsKOB5mv622qITgtpFt9EigGOhZD8bXLECMadd7jWRV_XKp6vyj08rco_nPit9Ca7lrKpp-cS_B4jw5UVWIeCqav4AtpNOy1esDzV2hHG6kuUY_Vb0K9DuHYyDly1FJ4QJAqG41_RP3TbjVXQyozJKSwg9cRQjlXz1IayWGbbUquPZjnArpL3KHEDFzU_mEDgQc0Kp17v4UNmr3kyQ31OagrjaWPo940pBcrr0FYCbmgYlC3pT_comREQgx7t63s-rmXo9vdQ1IqT6z9_pufDRzE8woVCpcBK-1OPADVCNAbBywU8xI3O5XYNSPMeaSjMKGRbevddDyjNnPFN7HNz8MFiNwFvDFCauF_KZwleoPVVz6n_62XgXqk3Y3YPJ2YC4sQTSI7TT7Raj9OPK0tS9x1_J27HBQfGIfN6Y1YE33iE6tFSxspv&box_client_name=box-content-preview&box_client_version=2.21.0

Bằng Thạc sĩ Khoa học Chuyên nghiệp (MPS) về chương trình Bền vững và Khả năng phục hồi Đô thị là chương trình tín dụng 36 liên ngành được cung cấp cùng giữa Trường Cao đẳng Nghệ thuật

www.urb.miami.edu

Để biết thêm thông tin, liên lạc:

122581_logoAS.png

Cao đẳng nghệ thuật

Janine Garcia, email: jxg1679@miami.edu

hoặc là

Trường kiến trúc

Nicole Hejazi, email: nhejazi@miami.edu

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 6 các khóa học tại University of Miami: School of Architecture »

Cập nhật lần cuối Tháng Mười 14, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 8 1, 2020
Duration
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
2,100 USD
mỗi tín dụng
Deadline
Tháng Sáu 1, 2020
Application open Nov. 1, 2019 - June 1, 2020
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 1, 2020
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Sáu 1, 2020
Application open Nov. 1, 2019 - June 1, 2020

Tháng 8 1, 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Sáu 1, 2020
Application open Nov. 1, 2019 - June 1, 2020
End Date