Thạc sĩ kỹ thuật nhà máy và máy móc của ngành công nghiệp thực phẩm

Chung

Giới thiệu về trường

The University of Parma is a State University. As such, it is self-governing and has administrative, organizational, and accountancy autonomy, providing services to the general public.

The University of Parma is a State University. As such, it is self-governing and has administrative, organizational, and accountancy autonomy, providing services to the general public. Đọc ít hơn