Thạc sĩ chuyên ngành quản lý bất động sản và dịch vụ (MIS)

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Kết quả chương trình

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Sinh viên lý tưởng

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

We train and develop highly-skilled professionals equipped to design and implement innovative and operational solutions to building the world of the future.

We train and develop highly-skilled professionals equipped to design and implement innovative and operational solutions to building the world of the future. Đọc ít hơn
Bộ nhớ đệm , Thành phố , Dijon , Paris + 3 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.