Thạc sĩ Xây dựng - Xây dựng

Chung

Chương trình mô tả

59429_Civil_collage.jpg
Thạc sĩ Xây dựng - Xây dựng

Cấp bằng Thạc sÄ© Kỹ thuật Xây dá»±ng - Xây dá»±ng Xây dá»±ng, cho phép những ngÆ°á»i có bằng Äại há»c trong lÄ©nh vá»±c tÆ°Æ¡ng tá»± tiếp tục há»c tập và nâng cao kiến thức vá» xây dá»±ng dân dụng, kết cấu, thủy lá»±c và môi trÆ°á»ng, thiết kế ÄÆ°á»ng, quy hoạch và giao thông. á» mức Äá» này, sinh viên sẽ phát triá»n các ứng dụng ban Äầu trong má»t lÄ©nh vá»±c cụ thá», bằng cách thá»±c hiá»n má»t dá»± án, luận vÄn hoặc thá»±c tập. Khi hoàn thành Thạc sÄ©, sinh viên sẽ có thá»: 1) Ãp dụng kiến thức Äã há»c, hiá»u và giải quyết các vấn Äá» trong các tình huá»ng má»i và lạ, trong bá»i cảnh rá»ng lá»n và Äa ngành; 2) Phát triá»n các giải pháp và ÄÆ°a ra quyết Äá»nh trong các tình huá»ng thá»±c tế, vá»i thông tin hạn chế hoặc không Äầy Äủ; 3) Truyá»n Äạt kết luận và ná»n tảng của há» cho các chuyên gia và không chuyên gia, rõ ràng và không có sá»± mÆ¡ há»; 4) Tá»± chủ cam kết há»c tập suá»t Äá»i.

Äiá»u kiá»n truy cập

Những ngÆ°á»i có thá» ÄÄng ký há»c thạc sÄ©:

  1. Những ngÆ°á»i có bằng Äại há»c hoặc tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng pháp lý vá» Kỹ thuật Xây dá»±ng và các lÄ©nh vá»±c công nghá» liên quan;
  2. Những ngÆ°á»i có bằng tá»t nghiá»p giáo dục Äại há»c, Äược cấp sau chu kỳ nghiên cứu Äầu tiên, theo các nguyên tắc của Quy trình Bologna, bá»i má»t Nhà nÆ°á»c, Äã ÄÄng ký Quy trình này, trong Kỹ thuật Xây dá»±ng và các lÄ©nh vá»±c công nghá» liên quan;
  3. Những ngÆ°á»i có bằng tá»t nghiá»p giáo dục Äại há»c Äược Há»i Äá»ng Khoa há»c và Kỹ thuật của TrÆ°á»ng Công nghá» và Quản lý, ngành Xây dá»±ng và các lÄ©nh vá»±c công nghá» liên quan công nhận là Äạt Äược mục tiêu của bằng Äại há»c.
  4. Những ngÆ°á»i nắm giữ má»t chÆ°Æ¡ng trình há»c thuật, khoa há»c hoặc chuyên nghiá»p Äược công nhận là chứng nhận các kỹ nÄng tham dá»± chu trình nghiên cứu này của Há»i Äá»ng Khoa há»c và Kỹ thuật của TrÆ°á»ng Công nghá» và Quản lý.

Các cÆ¡ há»i nghá» nghiá»p:

  • Thiết kế và tÆ° vấn vÄn phòng kỹ thuật dân dụng;
  • Công ty xây dá»±ng dân dụng;
  • Lập kế hoạch, giám sát và quản lý tài nguyên nÆ°á»c và môi trÆ°á»ng, cả trong chính quyá»n trung Æ°Æ¡ng và Äá»a phÆ°Æ¡ng và các công ty tÆ° nhân;
  • Quản lý và vận hành cấp nÆ°á»c, nÆ°á»c thải và xá»­ lý chất thải rắn;
  • Tòa thá» chính, công ty bảo hiá»m và ngân hàng;
  • Nghiên cứu và phát triá»n.

Phí

PHà Ná»P ÄÆ N: 60 â¬

PHà ÄÄNG KÃ: 500 ⬠cho sinh viên quá»c tế

PHà Há»C PHÃ: I. Äá»i tượng chung: 1.040 ⬠/ nÄm II. Sinh viên quá»c tế: 3.000 ⬠/ nÄm
Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria mi ... Đọc thêm

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria might be a real life-changing experience. Đọc ít hơn