Thạc sĩ Truyền thông, Văn hóa và Truyền thông

Chung

Giới thiệu về trường

NYU Steinhardt's one-of-a-kind integration of education, health, the arts, and media studies puts us at the heart of a movement: education for social change.

NYU Steinhardt's one-of-a-kind integration of education, health, the arts, and media studies puts us at the heart of a movement: education for social change. Đọc ít hơn