Thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo và Phân tán Máy tính

Chung

Giới thiệu về trường

Universitatea de Vest din Timi?oara (UVT) / West University of Timi?oara (WUT) is the main higher education institution and research center in Western Romania.

Universitatea de Vest din Timi?oara (UVT) / West University of Timi?oara (WUT) is the main higher education institution and research center in Western Romania. Đọc ít hơn