Thạc sĩ Tiếng Anh học

Chung

Chương trình mô tả

Mô tả Chương trình

Mục tiêu của chÆ°Æ¡ng trình Äại há»c là Äào tạo các chuyên gia trong lÄ©nh vá»±c há»c tiếng Anh, những ngÆ°á»i có kiến ââthức vá» lý thuyết, phÆ°Æ¡ng pháp và thá»±c tế vá» ngôn ngữ tiếng Anh và có thỠáp dụng kiến ââthức Äó trong thá»±c tế. Há» có kiến ââthức và hiá»u biết sâu sắc vá» vÄn há»c, vÄn hóa và há» thá»ng xã há»i và chính trá» của các nÆ°á»c nói tiếng Anh, bao gá»m VÆ°Æ¡ng quá»c Anh, Ireland và Canada, các xu hÆ°á»ng chính và các lÄ©nh vá»±c nghiên cứu vá» ngôn ngữ há»c lý thuyết và ứng dụng hiá»n Äại. ngôn ngữ tiếng Anh. Há» có thỠáp dụng kiến ââthức có Äược trong lÄ©nh vá»±c kinh doanh, truyá»n thông, giáo dục, ngoại giao, tại các tá» chức quan há» quá»c tế, du lá»ch, khu vá»±c xuất bản, cÆ¡ quan Äấu thầu, vÄn phòng chính quyá»n Äá»a phÆ°Æ¡ng, khu vá»±c và quá»c gia và nói chung trong vÄn hóa không gian công cá»ng. Há» Äược chuẩn bá» Äá» theo Äuá»i các nghiên cứu trong các chÆ°Æ¡ng trình há»c tiến sÄ©.

ChÆ°Æ¡ng trình Äược cung cấp cho sinh viên toàn thá»i gian cÅ©ng nhÆ° dÆ°á»i dạng chÆ°Æ¡ng trình thÆ° tín. Phạm vi của các môn há»c Äược dạy trong các khóa há»c của hai buá»i há»c dài má»t giá» (các bài giảng, há»i thảo và tham vấn) má»i tuần Äược nhóm nhÆ° sau:

(a) Các khóa há»c giá»i thiá»u vá» ngôn ngữ há»c tiếng Anh, lá»ch sá»­ tiếng Anh, vÄn há»c và vÄn hóa

(b) Hai con ÄÆ°á»ng sinh viên lá»±a chá»n:

 • chuyên ngành vÄn há»c Anh
 • chuyên ngành ngôn ngữ ứng dụng tiếng Anh

Sinh viên tá»t nghiá»p chÆ°Æ¡ng trình thạc sÄ© có kiến ââthức toàn diá»n vá»:

 • cÆ¡ thá» của kiến ââthức liên quan Äến vÄn hóa nói tiếng Anh (ví dụ ngôn ngữ, ngôn ngữ há»c, vÄn há»c, lá»ch sá»­).

Các sinh viên tá»t nghiá»p của chÆ°Æ¡ng trình MA là Äủ Äiá»u kiá»n cho:

 • thá»±c hiá»n các nhiá»m vụ và Äiá»n các vá» trí Äòi há»i sá»± chuyên môn và giáo dục Äặc biá»t; tÆ° duy trừu tượng và khái niá»m; và các kỹ nÄng thá»±c hành trong lÄ©nh vá»±c há»c tiếng Anh,
 • theo Äuá»i nghá» nghiá»p của há» trong lý thuyết và thá»±c hành má»t cách liên ngành và Äa ngành,
 • nghiên cứu Äá»c lập,
 • thá»±c hiá»n công viá»c há»c thuật Äá»c lập và xuất bản các nghiên cứu ban Äầu vá» vÄn hóa, lá»ch sá»­ và vÄn há»c của các quá»c gia nói tiếng Anh và tiếng Anh,
 • trung gian giữa vÄn hóa nói tiếng Anh và nói tiếng Hungary á» mức Äá» cao trong các lÄ©nh vá»±c vÄn hóa, kinh tế, chính trá», v.v.
 • truyá»n Äạt kiến ââthức liên quan Äến tiếng Anh, vÄn hóa và xã há»i nói tiếng Anh.

Khả nÄng và kỹ nÄng cá nhân cần thiết cho viá»c thá»±c hành trình Äá» chuyên môn:

 • mức Äá» cao vá» Äá»ng lá»±c và cam kết chuyên nghiá»p,
 • khả nÄng phân tích cao,
 • khả nÄng khám phá những Äiá»m tÆ°Æ¡ng Äá»ng và khác biá»t giữa các ná»n vÄn hóa khác nhau,
 • thái Äá» Äa vÄn hóa,
 • trình Äá» thông thạo tiếng Anh và kỹ nÄng giao tiếp tá»t,
 • khả nÄng trình bày tá»t.

Thủ tục ná»p ÄÆ¡n

Äá» có ÄÆ¡n ÄÄng ký thành công, vui lòng thá»±c hiá»n theo các bÆ°á»c bên dÆ°á»i:

 1. Äá» ÄÄng ký, hãy ÄÄng ký trên trang ứng dụng của chúng tôi (https://apply.pte.hu/) và bắt Äầu ứng dụng của bạn.
 2. Äiá»n vào mẫu ÄÆ¡n, tải lên các tài liá»u cần thiết và gá»­i ÄÆ¡n của bạn!
 3. Sau khi bạn Äã gá»­i ÄÆ¡n ÄÄng ký, bạn sẽ nhận Äược thông tin vá» các bÆ°á»c tiếp theo.
 4. Nếu chúng tôi nhận Äược phí ÄÄng ký của bạn, chúng tôi sẽ bắt Äầu Äánh giá ÄÆ¡n ÄÄng ký của bạn.

Yêu cầu ứng dụng

NgÆ°á»i ná»p ÄÆ¡n phải ná»p các tài liá»u sau Äây bằng cách tải chúng lên cá»ng ứng dụng trá»±c tuyến của University of Pécs :

- Bằng tá»t nghiá»p BA trong các môn há»c tiếng Anh (lá»n hay nhá») - vá»i bảng Äiá»m của há» sÆ¡

- Äược chứng nhận và dá»ch (nếu bản gá»c không phải bằng tiếng Anh) bản sao của bảng Äiá»m trÆ°á»ng há»c cho thấy hoàn thành Äạt yêu cầu của trÆ°á»ng trung há»c phá» thông.

- Europass CV ỠTiếng Anh

- ThÆ° Äá»ng lá»±c (giá»i thiá»u cá»ng vá»i lÄ©nh vá»±c quan tâm, vv) trong 3000 Äến 3500 ký tá»±.

- Bản sao há» chiếu hoặc chứng minh nhân dân hợp lá»

- Giấy chứng nhận y tế, thẻ tiêm chủng (cho thấy bạn Äược chủng ngừa HEP B) và xét nghiá»m HIV

- Biên nhận thanh toán phí ÄÄng ký

- Bản sao chính thức của các chứng chỠthi ngôn ngữ sau:

 • TOEFL (dá»±a trên giấy PBT): tá»i thiá»u 557 Äiá»m (www.ets.org/toefl)
 • TOEFL (iBT internet): 83 (www.ets.org/toefl)
 • TOEFL CBT: 220 (www.ets.org/toefl)
 • IELTS: Äiá»m tá»ng thá» của ban nhạc: 7 (www.ielts.org)
 • ECL: Cấp C1 (http://www.ecl-test.com/)

Ví dụ vá» Äá»i tượng trong quá trình nghiên cứu

Há»c kỳ 1

 • Há» thá»ng tiếng Anh trong bá»i cảnh lá»ch sá»­ (há»i thảo)
 • PhÆ°Æ¡ng pháp nghiên cứu (há»i thảo)
 • Lá»ch sá»­ vÄn hóa-xã há»i của Anh (bài giảng)

Há»c kỳ 2

 • Các vấn Äá» hiá»n tại trong nghiên cứu vÄn há»c và vÄn hóa (bài giảng)
 • Sá»± khác biá»t cá nhân trong SLA (há»i thảo)
 • Lá»ch sá»­ vÄn hóa các thá» loại vÄn há»c á» Anh (bài giảng và há»i thảo)

Há»c kỳ 3

 • VÄn há»c bằng miá»ng và phá» biến (há»i thảo)
 • Ẩn dụ và tÆ° tÆ°á»ng (há»i thảo)
 • Gothic và Fantastic trong VÄn há»c Anh (há»i thảo)

Há»c kỳ 4: môn tá»± chá»n

 • Tiếng Anh má»i (há»i thảo)
 • Tiếng Anh Corpus Linguistics (há»i thảo)
 • Chủ nghÄ©a hiá»n Äại và hậu hiá»n Äại trong vÄn há»c của quần Äảo Anh (há»i thảo)

117077_apply.jpg

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

The creation of the University of Pécs was first initiated by King Louis the Great in 1367. Today, the University of Pécs is one of the most prestigious institutions in the country, where there are te ... Đọc thêm

The creation of the University of Pécs was first initiated by King Louis the Great in 1367. Today, the University of Pécs is one of the most prestigious institutions in the country, where there are ten faculties, which cover the full spectrum of higher education to provide high quality, comprehensive training. In addition to the education and research activities, medical treatment is a crucial activity of ours; the Clinical Centre takes care of not only of the region’s outpatients and in-patients, but in many areas has national-level duties, too. Đọc ít hơn