Thạc sĩ Sinh thái học

Chung

Chương trình mô tả

Tổng quan

Khóa học thạc sĩ về sinh thái học nhằm tạo ra các chuyên gia với tầm nhìn xuyên ngành về các vấn đề nước toàn cầu, bao gồm chức năng hệ sinh thái, hiểu về áp lực đối với hệ sinh thái dưới sự thay đổi toàn cầu và có thể phát triển và thực hiện các giải pháp bền vững cho việc phục hồi hệ sinh thái dưới nước . Sinh viên tốt nghiệp ngành Ecohydrology sẽ có thể phát triển các hoạt động chuyên nghiệp của họ trong các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức công cộng hoặc tư nhân, hoặc các công ty xử lý tài nguyên nước và quản lý.

Cấu trúc khóa học

Đơn vị ngoại khóa

ECTS

Mã số

Động lực của hệ sinh thái dưới nước

6

15691024

Quản lý thủy văn và thủy sinh

6

15691025

Giới thiệu về sinh thái học

6

15691026

Quy trình cửa sông và đất ngập nước

6

15691027

Tùy chọn 1.1

Hiển thị 7 đơn vị ngoại khóa có trong tùy chọn ở trên

6

15699005

Đơn vị ngoại khóa

ECTS

Mã số

Kỹ thuật can thiệp môi trường biển

6

15691022

Mô hình hóa các quá trình hàng hải và ven biển

6

15691023

Các quá trình hóa sinh và thay đổi toàn cầu

6

15691028

Tùy chọn 1.2.2

Hiển thị 13 đơn vị ngoại khóa có trong tùy chọn ở trên

10

15699006

Tùy chọn 1.2.1

Hiển thị 5 đơn vị ngoại khóa có trong tùy chọn ở trên

2

15699008

Đơn vị ngoại khóa

ECTS

Mã số

Dự án luận án

12

15691029

Tùy chọn 2.1

Hiển thị 12 đơn vị ngoại khóa có trong tùy chọn ở trên

18

15699007

Đơn vị ngoại khóa

ECTS

Mã số

Luận án

30

15691030

Yêu cầu nhập học:

Số lượng vị trí: 25

Số lượng sinh viên tối thiểu: 8

Điều kiện truy cập:

  1. Những người có bằng Cử nhân (hoặc tương đương pháp lý) về khoa học: Khoa học Môi trường, Sinh học, Sinh học Biển, Khoa học Hàng hải, Kiến trúc Cảnh quan, Kỹ thuật Sinh học, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Sinh lý hoặc các khóa học liên quan khác.
  2. Những người có bằng cấp giáo dục đại học nước ngoài tương đương với chu kỳ nghiên cứu đầu tiên được tổ chức theo Quy trình Bologna bởi một tiểu bang tuân thủ quy trình này.
  3. Những người có bằng cấp giáo dục đại học nước ngoài được công nhận là đáp ứng các mục tiêu về mức độ của Lic Licdooodo (cử nhân khoa học).
  4. những người nắm giữ một trường học, chương trình khoa học hoặc chuyên nghiệp được Hội đồng khoa học công nhận, là bằng chứng về công đức và khả năng thực hiện chu trình nghiên cứu này.

Việc chấp nhận một ứng cử viên dựa trên các tiêu chí 1 đến 4 là trách nhiệm của Hội đồng Khoa học (Conselho Científico) của Khoa Khoa học và Công nghệ (Faculdade de Ciências e Tecnologia) của Đại học Algarve và không trao cho ứng viên chính thức hoặc tương đương đến mức độ của Lic Licdooodo hoặc bất kỳ bằng cấp học thuật nào khác


Tiêu chí lựa chọn ứng viên: trình độ học vấn; lớp cuối cùng của BSc, kinh nghiệm chuyên môn.

Tài liệu cần thiết: Sơ yếu lý lịch (với thông tin cá nhân, học thuật và chuyên nghiệp); giấy chứng nhận trình độ với sự phân biệt đối xử của các phân loại thu được trong mỗi đơn vị; bằng chứng thanh toán lệ phí trước bạ

Cập nhật lần cuối Tháng Tám 2019

Giới thiệu về trường

The University of Algarve (Portugal) is a young public university, with a student population close to 8,000 and employs over 700 academics. In these last three decades, the University of Algarve has c ... Đọc thêm

The University of Algarve (Portugal) is a young public university, with a student population close to 8,000 and employs over 700 academics. In these last three decades, the University of Algarve has consolidated the link established with the regional business and with the public and private organizations, encouraging the transfer of knowledge and contributing to sustainable development with a positive impact across the community. Đọc ít hơn