Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Marketing.

Chung

Chương trình mô tả

Quan trá»ng

 • Tất cả các chÆ°Æ¡ng trình Äược cung cấp á» dạng há»c toàn thá»i gian, bán thá»i gian và xa. Không yêu cầu vá» Äá» tuá»i.
 • Tuyá»n sinh quanh nÄm.

Công nhận

 • Công nhận của Anh và Bulgaria
 • Bằng tá»t nghiá»p quá»c tế và EU

Giá»i thiá»u vá» chÆ°Æ¡ng trình

114504_261-1024x255.jpg

Giáo dục trong chÆ°Æ¡ng trình "Quản lý tài chính và tiếp thá»" là sá»± kết hợp giữa các ngành, phù hợp vá»i những ngÆ°á»i muá»n có cái nhìn rá»ng hÆ¡n vá» sá»± phụ thuá»c và sức mạnh của má»i quan há» giữa các quy trình tạo, giao tiếp và cung cấp giá trá». và kết quả tài chính của các tá» chức.

NÄng lá»±c chính

Sinh viên tá»t nghiá»p sẽ:

 • Äược chuẩn bá» Äá» tạo má»i liên há» giữa ná» lá»±c tiếp thá» và kết quả tài chính;
 • có nÄng lá»±c Äá» tạo và quản lý ngân sách thành công;
 • nhận thức Äược sá»± tinh vi của nghi thức kinh doanh và tầm quan trá»ng của kỹ nÄng thuyết trình cho viá»c kinh doanh thành công;
 • có thá» chuẩn bá» các chiến lược tài chính thá» hiá»n các kế hoạch tiếp thá».

Hiá»n thá»±c hóa

Sinh viên tá»t nghiá»p sẽ:

 • có thá» làm viá»c nhÆ° các nhà quản lý tài chính và tiếp thá», các nhà phân tích và các chuyên gia;
 • có nÄng lá»±c Äá» quản lý thành công công viá»c kinh doanh của mình;
 • có thá» tá»± hoàn thành cÅ©ng nhÆ° tÆ° vấn trong lÄ©nh vá»±c tiếp thá» và tài chính.

pimgpsh_fullsize_distr04

https://vuzf.bg/vi

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

VUZF University is a private institution of higher education, located in the capital of Bulgaria – Sofia city. It is the first private university specialized in the area of finance, insurance, managem ... Đọc thêm

VUZF University is a private institution of higher education, located in the capital of Bulgaria – Sofia city. It is the first private university specialized in the area of finance, insurance, management and marketing in Republic of Bulgaria. In the past five years, it strongly focused its education program on finance, innovation, business and entrepreneurship studies. Đọc ít hơn