Thạc sĩ Kinh tế (Lãnh đạo và Quản lý)

Chung

Chương trình mô tả

Quan trá»ng

  • Tất cả các chÆ°Æ¡ng trình Äược cung cấp á» dạng há»c toàn thá»i gian, bán thá»i gian và xa. Không yêu cầu vá» Äá» tuá»i.
  • Tuyá»n sinh quanh nÄm.

Công nhận

  • Công nhận của Anh và Bulgaria
  • Bằng tá»t nghiá»p quá»c tế và EU

Giá»i thiá»u vá» chÆ°Æ¡ng trình

114504_261-1024x255.jpg


ChÆ°Æ¡ng trình Thạc sÄ© Kinh tế (Lãnh Äạo và Quản lý) dành cho Äào tạo các chuyên gia kết hợp kiến thức trong lÄ©nh vá»±c kinh tế vá»i các kỹ nÄng lãnh Äạo và quản lý Äá» Äiá»u hành thành công các vá» trí quản lý trong các tá» chức khác nhau.

Chuyên ngành này sẽ nghiên cứu các chuyên ngành hẹp sẽ cung cấp cho sinh viên tá»t nghiá»p tÆ° duy kết hợp và sẵn sàng ÄÆ°a ra quyết Äá»nh quản lý.

Trong sá» các ngành Äá»i má»i là "Kỹ nÄng kinh doanh Äá» lãnh Äạo thành công", "Quản lý quy trình kinh doanh", "Chẩn Äoán rủi ro của công ty", "Thanh toán Äiá»n tá»­".

Nghá» nghiá»p

Các kỹ nÄng mà sinh viên tá»t nghiá»p của chÆ°Æ¡ng trình này có Äược là Äá» lãnh Äạo và quản lý thành công trong môi trÆ°á»ng thay Äá»i cao của các há» thá»ng kinh tế hiá»n Äại.

Chúng có thá» Äược thá»±c hiá»n á» cấp quản lý cấp trung và cấp cao trong các ngân hàng, công ty bảo hiá»m, nhà tài chính, trung gian Äầu tÆ° và các tá» chức tÆ° nhân khác, trong các tá» chức nhà nÆ°á»c và thành phá» khác nhau.

pimgpsh_fullsize_distr04

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

VUZF University is a private institution of higher education, located in the capital of Bulgaria – Sofia city. It is the first private university specialized in the area of finance, insurance, managem ... Đọc thêm

VUZF University is a private institution of higher education, located in the capital of Bulgaria – Sofia city. It is the first private university specialized in the area of finance, insurance, management and marketing in Republic of Bulgaria. In the past five years, it strongly focused its education program on finance, innovation, business and entrepreneurship studies. Đọc ít hơn