Thạc sĩ Khoa học về Toán học rời rạc và các ứng dụng của nó

Chung

Chương trình mô tả

Sự miêu tả

Toán há»c rá»i rạc là nhánh của toán há»c xá»­ lý các cấu trúc toán há»c rá»i rạc, tức là các cấu trúc toán há»c trên các tập hợp Äếm Äược (tập hợp hữu hạn hoặc tập hợp có cùng sá» lượng vá»i sá» tá»± nhiên). Các chủ Äá» trong toán há»c rá»i rạc, trong sá» những ngÆ°á»i khác, bao gá»m tá» hợp, lý thuyết Äá» thá», lý thuyết mã hóa và mật mã.

Các cÆ¡ há»i nghá» nghiá»p

Viá»c hoàn thành loại nghiên cứu này cung cấp cÆ¡ sá» tá»t cho sá»± phát triá»n có thá» của sá»± nghiá»p khoa há»c trong lÄ©nh vá»±c khoa há»c và kỹ thuật, nhÆ°ng nó cÅ©ng cung cấp viá»c làm tiá»m nÄng trong các lÄ©nh vá»±c khác nhau, á» các vá» trí Äòi há»i cách suy nghÄ© thuật toán và khả nÄng Äá» phân tích dữ liá»u. Kiến thức thu Äược trong chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu này có tính ứng dụng cao trong ná»n kinh tế; lý thuyết Äá» thá» có ứng dụng rá»ng rãi, từ viá»n thông Äến thiết kế mạng lÆ°á»i ÄÆ°á»ng bá», lý thuyết mã hóa và mật mã Äược sá»­ dụng hàng ngày trong giao tiếp. Vì sẽ có ngày càng nhiá»u viá»c làm liên quan Äến công nghá» CNTT và bảo vá» dữ liá»u, nên nhu cầu vá» há» sÆ¡ nhân sá»± này sẽ tÄng lên. Viá»c tá»i Æ°u hóa là rất có mục Äích trong các quy trình kinh doanh khác nhau, trong khi viá»c thiết kế và phân tích các thí nghiá»m là cần thiết Äá» thá»±c hiá»n má»t thí nghiá»m, từ sản xuất thuá»c má»i Äến thá»­ nghiá»m máy. Ngoài ra, kiến thức trong lÄ©nh vá»±c thiết kế thí nghiá»m rất có thỠáp dụng trong viá»c kiá»m tra các Äặc tính của thành phẩm và chúng tôi hy vá»ng thá» trÆ°á»ng lao Äá»ng sẽ chứng minh sá»± cần thiết của sinh viên tá»t nghiá»p của chúng tôi.

118627_zgrada_odjel.jpg

Trình Äá» há»c vấn cần thiết Äá» tuyá»n sinh:

 • Bằng cá»­ nhân Toán há»c hoặc bằng cấp tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng vá» Toán há»c

Chương trình giảng dạy - 120 ECTS

Há»c kì 1

 • Không gian vectÆ¡ 1
 • Äo lÆ°á»ng và tích phân
 • Äại sá» 1
 • Lập trình tuyến tính
 • Lý thuyết Äá» thá»

Há»c kỳ 2

 • Sá» liá»u thá»ng kê
 • Äại sá» 2
 • Lý thuyết xác suất
 • Trí tuá» nhân tạo
 • Lý thuyết mã hóa và mật mã

Há»c kỳ 3

 • Nhóm hoán vá»
 • Lý thuyết sá»
 • Giá»i thiá»u vá» lý thuyết thiết kế
 • Thiết kế và phân tích thí nghiá»m
 • Tá»i Æ°u hóa phi tuyến

Há»c kỳ 4

 • Há»i thảo của ThS. luận án
 • Tá»i Æ°u hóa kết hợp
 • Há»c máy
 • Kỹ thuật tá»i Æ°u hóa khai thác dữ liá»u
 • PhÆ°Æ¡ng pháp tá»i Æ°u hóa trong tài chính
 • Tá»t nghiá»p
Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Department of Mathematics in Rijeka was founded in 1960 as a department on the Faculty of Educational Sciences (since 1998 the Faculty of Philosophy), which was to become in 1973 one of the four found ... Đọc thêm

Department of Mathematics in Rijeka was founded in 1960 as a department on the Faculty of Educational Sciences (since 1998 the Faculty of Philosophy), which was to become in 1973 one of the four founding faculties of the University of Rijeka. Đọc ít hơn