Đại học Quốc tế Sarajevo IUS

Ở cấp đại học, trọng tâm của chương trình IR là trên nghiên cứu hòa bình và xung độtAn ninh quốc tế.

Chương trình cung cấp sinh viên tốt nghiệp với những kỹ năng mà họ cần để hoạt động trong thế giới đương đại và để kiểm tra động cơ, phương pháp và chính sách của các quốc gia theo đuổi lợi ích riêng của họ trên trường quốc tế và của các lực lượng hành động để hình thành và hạn chế những tiểu bang.

Chương trình này cũng tổ chức một rất thành công Summer School kết quả học tập từ quá khứ, chuyển tiếp Tư pháp, hòa giải và các lĩnh vực liên quan.

  • độ một năm
  • 60 ECTS
  • AQ Áo công nhận
  • 3000 Euro mỗi năm
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 2 các khóa học tại International University Of Sarajevo IUS »

Khóa học này là ở trường
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
3,000 EUR