Thạc sĩ về kinh tế xã hội và chính sách

Chung

Chương trình mô tả

SEEP (Kinh tế xã hội-sinh thái và chính sách) là một sáng tạo, chương trình quốc tế duy nhất trang bị cho người tham gia với các nền tảng lý thuyết cần thiết và thông tin thực tế về các động thái kết nối của hệ thống kinh tế, xã hội và môi trường vật lý. Chương trình cũng cho phép người tham gia để hiểu tình huống vấn đề khác nhau và sử dụng các công cụ phân tích phù hợp để tham gia vào các quá trình ra quyết định và chính sách lâu dài trên nhiều cấp độ không gian. Các nền liên ngành được trong SEEP trang bị cho sinh viên tốt nghiệp với những kỹ năng để đóng một vai trò hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế, môi trường và xã hội quan trọng của thế kỷ 21.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Để biết thông tin chi tiết về các yêu cầu ứng dụng và nhập học quá trình, vui lòng truy cập trang web của chương trình tại

wu.ac.at/en/programs/masters-programs/socio-ecological-economics-and-policy

THỜI HẠN ÁP DỤNG

WU dụng Chính sách tuyển sinh cán, cho phép sinh viên áp dụng từ đầu tháng chín đến mùa xuân. Cán nhập học cho năm học 2018/19 bắt đầu ngày 01 tháng 9, với ba thời hạn ưu tiên sau đây: ngày 08 tháng 10 năm 2017; 08 tháng 1 năm 2018 và ngày 08 tháng ba năm 2018.

Cập nhật lần cuối Tháng 6 2017

Giới thiệu về trường

With more than 24,000 students, WU (Vienna University of Economics and Business) is the largest economics and business university in the European Union. It is known for its comprehensive selection of ... Đọc thêm

With more than 24,000 students, WU (Vienna University of Economics and Business) is the largest economics and business university in the European Union. It is known for its comprehensive selection of fields and numerous specializations in teaching and research. Its excellent academic credentials and the practical relevance of its programs, together with excellent job prospects for its graduates, all make WU an attractive choice for students from all over the world. More than 26% of WU’s students are international, mainly coming from the Central and Eastern European region. Đọc ít hơn