sự khác biệt theo khóa học

Khóa học này sensu sau tốt nghiệp, "Quản lý của chính sách trợ giúp xã hội trong bối cảnh BẠN", đứng ra chính xác trong bối cảnh của những thách thức thực hiện một mô hình mới của công tác quản lý trợ cấp xã hội, cũng như, các chương trình, dự án, dịch vụ và lợi ích, và được đề xuất nhằm góp phần với các nhà quản lý và kỹ thuật của việc phát triển kiến ​​thức và phát triển các kỹ năng kỹ thuật cụ thể trong mối quan tâm đến màn hình chính sách công.

MỤC TIÊU

nói chung: quản lý đào tạo và các chuyên gia kỹ thuật cho việc thực hiện các hệ thống hỗ trợ xã hội thống nhất (ITS), cả trong nhà nước và trong các đô thị, theo hướng dẫn mới trong Chính sách quốc gia về Hỗ trợ Xã hội - PNAS, và các chuẩn mực hoạt động cơ bản NOB / ITS và NOB-RH / ITS.

cụ thể: • chuyên gia đào tạo về lập kế hoạch, thực hiện quản lý, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án, dịch vụ và lợi ích trong phạm vi của chính sách và NÓ Phúc lợi; • cho phép đào sâu mức độ kiến ​​thức của chính sách công để hỗ trợ xã hội theo quan điểm của việc cải thiện các kỹ năng kỹ thuật.

ĐỐI TƯỢNG

các chuyên gia cấp cao nhất người làm việc hoặc muốn làm việc theo chính sách trợ giúp xã hội.

PHƯƠNG PHÁP

Khóa học sẽ được phát triển thông qua các chiến lược giảng dạy khác nhau như: bài giảng dialogued, nhà xưởng, văn bản thảo luận, hội thảo, làm việc theo nhóm, nghiên cứu chỉ đạo, triển lãm tài liệu, để cho phép học sinh tham gia tích cực trong việc xây dựng kiến thức của mình. Các phương pháp làm việc thuận lợi cho sự phát triển của thực tiễn giáo khoa sư phạm khuyến khích sự tham gia của tất cả (các) học sinh (như) trong cuộc thảo luận và tranh luận, phản ánh quan trọng xung quanh nội dung giảng dạy và sự hiểu biết về nội dung đó.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Portuguese (Brazil)

Xem 15 các khóa học tại Grupo Tiradentes »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 3 2020
Duration
372 giờ
Toàn thời gian
Price
10,230 BRL
31 góp của R $ 330,00 cho R $ 10,230,00
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 3 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 3 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date