sự khác biệt theo khóa học

thăm kỹ thuật để tiến gần hơn với thực tế của sinh viên sau đại học của các khu vực mà bạn muốn hành động. Trao đổi với classicists các thực thể, các cơ quan công cộng, trường học, dự án can thiệp chế. Tư vấn nghề nghiệp (huấn luyện): Cuối khóa học, truy tìm mục tiêu và chuẩn bị học sinh cho sự phát triển chuyên nghiệp.

MỤC TIÊU

MỤC ĐÍCH CHUNG

Mục tiêu của khóa học này là để đủ điều kiện tâm lý chuyên nghiệp giáo dục, do đó bạn có thể lập kế hoạch và tham gia vào các vấn đề học tập trong quan điểm lâm sàng và thể chế

MỤC TIÊU CỤ THỂ

  • Đào tạo chuyên gia mới trong hành động psychopedagogical trong nhà trường, các cuộc thảo luận lớn hơn về bản chất của chủ thể của quá trình học tập, xem xét tất cả những nhân vật chính của hoạt động giáo dục (học sinh, giáo viên, phụ huynh, huấn luyện viên và các tổ chức học Giám đốc);
  • Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thực hiện chiến lược chẩn đoán và công tác phát triển trong việc giải quyết các vấn đề học tập trong bối cảnh thể chế;
  • Phân biệt bất cập nghiêm trọng liên quan đến trường học, gia đình và / hoặc bối cảnh xã hội như các bên liên quan trong quá trình psychopedagogic

ĐỐI TƯỢNG

Sư phạm, giáo viên, nhà tâm lý học, nhà thính học.

PHƯƠNG PHÁP

Sẽ được sử dụng theo tính chất và mong muốn của từng đối tượng, nhiều phương pháp như các nghiên cứu trường hợp; trò chơi và mô phỏng; hội nghị; bài giảng; hội thảo; Các nghiên cứu chỉ đạo; làm việc theo nhóm; lớp học thực tế trong các trường học; cuộc tranh luận; phát triển các dự án can thiệp chế, hội thảo, tham gia các sự kiện.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Portuguese (Brazil)

Xem 15 các khóa học tại Grupo Tiradentes »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 3 2020
Duration
450 giờ
Toàn thời gian
Price
10,503 BRL
27 góp của R $ 389,00 cho R $ 10,503.00
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 3 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 3 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date