Thạc sĩ Quản lý du lịch bền vững

Chung

Chương trình mô tả

58850_mar-940x625.jpg

Thạc SÄ© Quản Lý Du Lá»ch Bá»n Vững

ChÆ°Æ¡ng trình Thạc sÄ© Quản lý du lá»ch bá»n vững nhằm mục Äích Äào tạo các sinh viên có thá» thá»±c hiá»n nhiá»m vụ trong các ngành du lá»ch, cho dù á» nÆ¡i công cá»ng hay trong khu vá»±c tÆ° nhân. Do Äó, nhằm mục Äích: phát triá»n kiến ââthức cấp cao hÆ¡n vá» các ngành há»c khác nhau mà tích hợp khóa há»c, thích ứng vá»i các nguyên tắc và khái niá»m cÆ¡ bản trong quản lý và phát triá»n bá»n vững trong du lá»ch; biết sâu sắc các tác Äá»ng của con ngÆ°á»i trên các há» thá»ng du lá»ch và có thá» thiết lập các giải pháp hiá»u quả cho vấn Äá» này, áp dụng các khái niá»m và kỹ thuật phát triá»n vá»i Äá» chính xác và khả nÄng tá»± phê bình; có thá», thông qua các kiến ââthức thu Äược, Äá» chẩn Äoán các vấn Äá» và Äá» xuất các giải pháp Äá» quản lý và phát triá»n bá»n vững, có các kỹ nÄng Äá» thá»±c hiá»n kế hoạch quản lý bá»n vững các nguá»n tài nguyên du lá»ch; Äạt khả nÄng nghiên cứu, phân tích thông tin và phá» biến khoa há»c và kỹ thuật; Äá» thúc Äẩy cho các ứng dụng của kiến ââthức, Äặc biá»t là thông qua thÄm dò kéo dài của nó và quản lý tá»ng hợp của nó, xác Äá»nh tuyá»n dụng tiá»m nÄng, và thúc Äẩy Äá»i má»i; Äược giá»i thiá»u những ý tÆ°á»ng má»i và các sản phẩm và dá»ch vụ liên quan Äến viá»c khai thác và quản lý tài nguyên du lá»ch tại / thá» trÆ°á»ng quá»c tế bá»n vững quá»c gia má»i, thông qua tá»± làm; hiá»u và áp dụng các kỹ thuật nghiên cứu khoa há»c, phát triá»n các kỹ nÄng cá nhân và chuyên nghiá»p cho phép há» Äá» dẫn hoặc tham gia các nhóm làm viá»c; Äá» có Äược các kỹ nÄng cần thiết Äá» tích hợp các chÆ°Æ¡ng trình tiến sÄ© hoặc tÆ°Æ¡ng tá»± trong lÄ©nh vá»±c liên quan.

Äiá»u kiá»n truy cập

  1. Những ngÆ°á»i có bằng Äại há»c hoặc tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng quy phạm pháp luật trong các lÄ©nh vá»±c du lá»ch, quản lý và các lÄ©nh vá»±c liên quan; ngÆ°á»i có trình Äá» há»c vấn nÆ°á»c ngoài sau má»t chu kỳ 1 của nghiên cứu tá» chức theo các nguyên tắc của quá trình Bologna trong lÄ©nh vá»±c du lá»ch, quản lý và các lÄ©nh vá»±c liên quan;
  2. chủ sá» hữu của má»t vÄn bằng nÆ°á»c ngoài Äược công nhận Äạt các mục tiêu của má»t trình Äá» của khoa há»c-kỹ thuật của Há»i Äá»ng ESTM trong các lÄ©nh vá»±c du lá»ch, quản lý và các lÄ©nh vá»±c liên quan;
  3. chủ sá» hữu của má»t chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy há»c tập, khoa há»c hoặc chuyên nghiá»p Äược công nhận là chứng thá»±c nÄng lá»±c Äá» thá»±c hiá»n chu trình này nghiên cứu của khoa há»c-kỹ thuật của Há»i Äá»ng ESTM. Viá»c chấm Äiá»m sẽ Äược thá»±c hiá»n theo Äiá»u 37 của Quy Äá»nh chung của giáo dục Äại há»c và sinh viên Äại há»c tại Viá»n Bách khoa Leiria và thủ tục áp dụng cho sinh viên trong các tình huá»ng Äặc biá»t.

Kế hoạch há»c tập

Các Thạc sÄ© Quản lý du lá»ch bá»n vững Äược chia thành hai khá»i riêng biá»t: khá»i Äầu tiên, tÆ°Æ¡ng ứng vá»i hai há»c kỳ, phát triá»n các ÄÆ¡n vá» há»c trình lý thuyết, lý thuyết thá»±c tế và kỹ thuật, mà sẽ cung cấp những công cụ cần thiết Äá» phát triá»n má»t quản lý tá»ng hợp và bá»n vững các nguá»n tài nguyên du lá»ch; trong khá»i thứ hai, trên hai há»c kỳ cuá»i cùng, Äược phát triá»n má»t công viá»c nghiên cứu ứng dụng hoặc công viá»c kỹ thuật / thiết thá»±c tích hợp trong các công ty. Khóa há»c Äược phát triá»n bằng cách sá»­ dụng má»t phÆ°Æ¡ng pháp kết hợp các bá» sung tại chá» và giảng dạy trá»±c tuyến. ChÆ°Æ¡ng trình thạc sÄ© Äược giao 12 tuần trá»±c tuyến, 2 tuần tại chá» và 1 tuần lá» vÄn hóa (trong trÆ°á»ng hợp bạn có làm nhÆ° vậy) cho má»i há»c kỳ. Mặc dù nó là chủ yếu là má»t khóa há»c từ xa há»c tập, bạn sẽ không ÄÆ¡n Äá»c. Các thành viên của trÆ°á»ng chúng tôi cung cấp các mức Äá» há» trợ Äá» nâng cao thành công của bạn. Bạn sẽ có cÆ¡ há»i Äá» làm viá»c chặt chẽ vá»i các Äá»ng nghiá»p và gia sÆ° của bạn trong má»t môi trÆ°á»ng há»c tập trá»±c tuyến phù hợp há» trợ và hợp tác, há»c tập tại các thá»i Äiá»m và á» các vá» trí Äó phù hợp vá»i bạn nhất.

Thông tin khác

Quá trình giảng dạy / há»c tập Äược giám sát liên tục của các Äiá»u phá»i viên mà gặp nhau, cả hai chính thức và không chính thức, vá»i các sinh viên và giáo viên của khóa há»c. Ban nhiên, vá»i các Äại diá»n của sinh viên và giảng viên Äiá»u phá»i, há» trợ trong công viá»c này giải quyết tất cả các vấn Äá» có thỠảnh hÆ°á»ng Äến chất lượng của quá trình há»c tập. Há»c sinh và giáo viên cÅ©ng có Äại diá»n trong há»i Äá»ng sÆ° phạm, Äại diá»n trong há»i Äá»ng và Há»i Äá»ng khoa há»c của trÆ°á»ng, trong Äó Äảm bảo khả nÄng tham gia. Há»c sinh và giáo viên cÅ©ng Äược tÆ° vấn thông qua các cuá»c Äiá»u tra, Äóng góp vào các báo cáo tá»± Äánh giá. Các báo cáo Äược báo cáo vá»i Ủy ban nhiên, há»i Äá»ng sÆ° phạm và khoa há»c - há»i Äá»ng kỹ thuật. Cuá»i cùng nó phải Äược Äá» cập Äến thông tin liên lạc chính thức giữa: Äiá»u phá»i viên, há»c sinh, giáo viên và các Äại diá»n trong các cÆ¡ quan khác nhau nhÆ° bảo Äảm sá»± tham gia tích cá»±c của giáo viên và há»c sinh.

LỠphí

Lá» PHà ÃP DỤNG: 60 â¬

Phí nhập há»c: 500 ⬠cho sinh viên quá»c tế ngẫu nhiên

Há»C PHÃ: I. Tá»NG QUAN Vá»: 1.140 ⬠/ nÄm II. Sinh viên Quá»c tế Äiá»u lá»: 3.000 ⬠/ nÄm

cá»Estudanteskhuôn viênphòng thí nghiá»mlab1

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria mi ... Đọc thêm

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria might be a real life-changing experience. Đọc ít hơn