Thạc sĩ nghệ thuật trong giáo dục Lãnh đạo

Chung

Chương trình mô tả

MSEdL

Các chÆ°Æ¡ng trình "Giáo dục Lãnh Äạo 'nhằm mục Äích phát triá»n các kiến ââthức cần thiết và kỹ nÄng vá» lý thuyết và thá»±c hành quản lý và lãnh Äạo trong giáo dục. Há»c sinh Äược dá»± kiến ââsẽ Äạt Äược nÄng lá»±c qua má»t quang phá» của các môn há»c có liên quan và các chủ Äá», bao gá»m sá»± Äá»i má»i trong các trÆ°á»ng há»c; giáo dục và công nghá»; giao tiếp và giải quyết xung Äá»t; vÄn hóa tá» chức và quản lý tài nguyên; chính sách cá»ng Äá»ng; há» thá»ng kiá»m tra và Äánh giá; và triết lý của lãnh Äạo trong giáo dục.

CÆ¡ há»i viá»c làm

Quản trá» há»c và quản lý, chính sách Making, suy nghÄ© Tanks, nghiên cứu.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

European University Cyprus is actively engaged with local, regional and global partners to promote opportunities for long-term strategic research partnerships and innovative programs of study.

European University Cyprus is actively engaged with local, regional and global partners to promote opportunities for long-term strategic research partnerships and innovative programs of study. Đọc ít hơn