Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học

University of Verona

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học

University of Verona

Làm thế nào để áp dụng

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối December 6, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 10 2018
Duration
Thời hạn
2 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
1,000 EUR
Locations
Ý - Verona
Ngày bắt đầu: Tháng 10 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 10 2018
Ý - Verona
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ