Thạc sĩ ngôn ngữ học

University of Verona

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Thạc sĩ ngôn ngữ học

University of Verona

Làm thế nào để áp dụng

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối December 6, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 10 2018
Duration
Thời hạn
2 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
1,000 EUR
Information
Deadline
Trường liên hệ
Pre-admissions will be accepted until 4 June 2018.
Locations
Ý - Verona, Veneto
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
If you are a non-Eu student residing or living abroad you will have to apply for pre-enrollment at the Italian Embassy/Consulate in your own Country by 24 July 2018.
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Pre-admissions will be accepted until 4 June 2018.
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 10 2018
Ý - Verona, Veneto
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Pre-admissions will be accepted until 4 June 2018.
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
If you are a non-Eu student residing or living abroad you will have to apply for pre-enrollment at the Italian Embassy/Consulate in your own Country by 24 July 2018.
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Video

Keywords of your Future