Thạc sĩ kinh doanh quốc tế

Chung

Chương trình mô tả

58844_ib-940x626.jpg

thạc sÄ© kinh doanh quá»c tế

Äá» Äáp ứng những thách thức của thá» trÆ°á»ng toàn cầu, các chÆ°Æ¡ng trình Thạc sÄ© Kinh doanh quá»c tế cung cấp cho các công ty quá»c gia và quá»c tế vá»i sinh viên tá»t nghiá»p có thá» dẫn và há» trợ quá trình há» Äi quá»c tế. Các chÆ°Æ¡ng trình Kinh doanh quá»c tế tập trung vào viá»c phát triá»n các kiến ââthức và kỹ nÄng rất quan trá»ng trong kinh doanh quá»c tế và trong quá trình quá»c tế của công ty.

Mục tiêu của chương trình

The Master trong chÆ°Æ¡ng trình Kinh doanh quá»c tế (MIB) cho phép sinh viên tá»t nghiá»p Äá» tiếp tục nghiên cứu của há» vá»i sá»± nhấn mạnh Äặc biá»t vá» kinh doanh quá»c tế, Äược thiết kế Äá» cung cấp cho ngÆ°á»i tham gia vá»i các kỹ nÄng phù hợp vá»i cả công chúng và khu vá»±c tÆ° nhân, má»t mặt, và, mặt khác, Äá» kích thích ná»n kinh tế thông qua thÆ°Æ¡ng mại và Äầu tÆ° quá»c tế. Äá» Äáp ứng những thách thức của thá» trÆ°á»ng toàn cầu, các chÆ°Æ¡ng trình Thạc sÄ© Kinh doanh quá»c tế (MIB) cung cấp cho các công ty trong nÆ°á»c và quá»c tế vá»i các chuyên gia có thá» dẫn và há» trợ quá trình há» Äi quá»c tế. Mục tiêu của ChÆ°Æ¡ng trình:

  • Äá» cung cấp kiến ââthức cụ thá» của má»t trình Äá» cao trong các lÄ©nh vá»±c kinh doanh quá»c tế và, do Äó, Äá» tÄng cÆ°á»ng viá»c làm sinh viên tá»t nghiá»p; Äá» cung cấp cho các công ty vá»i các chuyên viên có thá» Äáp ứng những thách thức của toàn cầu hóa;
  • Äá» góp phần vào viá»c Äào tạo các nhà quản lý khéo léo và có thẩm quyá»n Äã có thá» làm má»i Äá»i ngÅ© quản lý trong các tá» chức của chính há»;
  • Äá» góp phần tÄng cÆ°á»ng nÄng lá»±c cạnh tranh của các cấu kinh tế của khu vá»±c, trong Äó nhiá»u doanh nghiá»p xuất khẩu hiá»u thấu Äáo và nhá» và vừa;
  • Äá» góp phần thúc Äẩy nghiên cứu trong quản lý quá»c tế và má»t kiến ââthức tá»t hÆ¡n vá» các kỹ thuật tiên tiến và phÆ°Æ¡ng pháp.

Äiá»u kiá»n truy cập

  1. Những thí sinh Äược tá»t nghiá»p (bachelor's / lic.) Hoặc có má»t chứng nhận tÆ°Æ¡ng tá»± vá» mặt pháp lý
  2. Ưu tiên ứng viên có trình Äá» há»c vấn cao hÆ¡n trong các nghiên cứu của tá» chức nÆ°á»c ngoài, phù hợp vá»i tiến trình Bologna
  3. Ưu tiên ứng viên có trình Äá» há»c vấn cao hÆ¡n trong các nghiên cứu của tá» chức nÆ°á»c ngoài Äược công nhận phù hợp vá»i các yêu cầu của má»t tá»t nghiá»p do Ban Kỹ thuật-khoa há»c của TrÆ°á»ng Công nghá» và Quản lý
  4. Những thí sinh sá» hữu má»t trÆ°á»ng há»c có liên quan, chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy khoa há»c hay nghá» nghiá»p Äược công nhận Äá» xác nhận kỹ nÄng Äá» hoàn thành các chÆ°Æ¡ng trình này do Ban Kỹ thuật-khoa há»c của TrÆ°á»ng Công nghá» và Quản lý

LỠphí

Lá» PHà ÃP DỤNG: 60 â¬

Phí nhập há»c: 500 ⬠cho sinh viên quá»c tế ngẫu nhiên

Há»C PHÃ: I. Tá»NG QUAN Vá»: 1.140 ⬠/ nÄm II. Sinh viên Quá»c tế Äiá»u lá»: 3.000 ⬠/ nÄm

cá»Estudanteskhuôn viênphòng thí nghiá»mlab1

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria mi ... Đọc thêm

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria might be a real life-changing experience. Đọc ít hơn