Thạc sĩ khoa học máy tính

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình Thạc sĩ quốc tế trong khoa học máy tính chuẩn bị sinh viên để trở thành các chuyên gia hàng đầu trong các tổ chức công cộng và tư nhân và để nghiên cứu thêm ở cấp tiến sĩ khoa học máy tính.

Sau khi vượt qua các chương trình giảng dạy các sinh viên đã đạt được những kiến ​​thức cốt lõi trong lĩnh vực khoa học máy tính và có thể sử dụng nó để phân tích và giải quyết vấn đề thực tế.

Chương trình giảng dạy bắt đầu với một môđun cốt lõi, nơi sinh viên có được các kỹ năng cơ bản trong khoa học máy tính (24 ECTS). Bạn có thể chọn một trong năm mô-đun chuyên ngành (24 ECTS). Ngoài ra, giáo trình còn có một mô hình hội thảo của Master (12 ECTS), môđun tự chọn (12 ECTS), môđun thực hành (12 ECTS). Bạn có thể lấy 6 ECTS của các khóa học tùy chọn từ bất kỳ lĩnh vực môn học của Đại học. Sau khi kết thúc khóa học, bạn phải nộp luận án Thạc sỹ (30 ECTS).

Mô-đun cốt lõi bao gồm bốn khóa học ECTS 6 khóa: Thuật toán tiên tiến, Toán rời rạc, Hệ thống phân tán và Mô hình hệ thống. Trong môđun chuyên môn, bạn phải chọn 24 môn học của ECTS trong một trong năm chuyên ngành:

  • hệ thống phân phối
  • Các Ngôn ngữ Lập trình
  • xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  • Mật mã học và Tin học lý thuyết
  • Khai thác dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 8 2017

Giới thiệu về trường

The University of Tartu (UT) is Estonia’s leading centre of research and training. It is the only university in the Baltics ranked in the top 2% of the world’s best universities (QS World University R ... Đọc thêm

The University of Tartu (UT) is Estonia’s leading centre of research and training. It is the only university in the Baltics ranked in the top 2% of the world’s best universities (QS World University Rankings 2016-17). Founded in 1632, UT is the only classical university in Estonia. There are more than 13 000 students studying at UT (incl. 1300 international students (2016)) and UT has 3800 employees (incl. 1800 academic employees (190 professors)). To support and develop the professional competence of its students and academic staff, the university has 71 partner universities in 27 countries. Đọc ít hơn