Thạc sĩ kỹ thuật điện và điện tử

Chung

Chương trình mô tả

59512_ee_collage.jpg
Mục tiêu tá»ng thá» này bao gá»m viá»c thu nhận, bá»i sinh viên, kiến ââthức lý thuyết và các kỹ nÄng cần thiết cho ứng dụng của nó trong lÄ©nh vá»±c Äiá»n tá»­ và Viá»n thông, hoặc NÄng lượng và Tá»± Äá»ng hóa. Khóa há»c cÅ©ng nhằm mục Äích tích cá»±c Äóng góp vào viá»c thúc Äẩy phát triá»n công nghá» quá»c gia và tÄng cÆ°á»ng giá trá» gia tÄng trong ngành công nghiá»p của Äất nÆ°á»c và khu vá»±c, thông qua viá»c phát triá»n các dá»± án, luận vÄn và các vá» trí công nghiá»p trong các công ty và các viá»n nghiên cứu và phát triá»n.

kế hoạch ngoại khóa

1 nÄm

 • Khả nÄng tÆ°Æ¡ng thích Äiá»n từ
 • Quản lý dá»± án
 • Giá»i thiá»u vá» nghiên cứu

1 nÄm - Äiá»n tá»­ và Viá»n thông

 • tích hợp Äiá»n tá»­
 • Mạng truyá»n thông công nghá»
 • Audio và Video Coding
 • Cellular Thiết kế mạng
 • Há» thá»ng truyá»n thông Äa phÆ°Æ¡ng tiá»n

1 nÄm - NÄng lượng và Tá»± Äá»ng hóa

 • Chính sách nÄng lượng và phát triá»n bá»n vững
 • Há» THá»NG KIá»M SOÃT NÃNG CAO
 • Há» thá»ng Äiá»n lá»±c
 • Kiá»m soát các á» Äiá»n
 • Quá Äá» Äiá»n và chất lượng Äiá»n

2 nÄm

 • PhÆ°Æ¡ng pháp mô phá»ng và tá»i Æ°u hóa
 • Thiết Kế Há» Thá»ng Äiá»n Tá»­

Äiá»u kiá»n nhập há»c

Những ngÆ°á»i có thỠáp dụng Äá»i vá»i Bằng của Master:

 1. Những ngÆ°á»i nắm giữ má»t vÄn bằng Äại há»c hoặc tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng quy phạm pháp luật trong Äiá»n và Kỹ thuật Äiá»n tá»­, truyá»n thông mạng lÆ°á»i kỹ thuật, và các lÄ©nh vá»±c liên quan;
 2. Những ngÆ°á»i có bằng tá»t nghiá»p nÆ°á»c ngoài cao hÆ¡n giáo dục, cấp sau khi má»t chu kỳ Äầu tiên của nghiên cứu, theo các nguyên tắc của quá trình Bologna, bá»i má»t nhà nÆ°á»c, mà Äã ÄÄng ký quá trình này, trong Äiá»n và Kỹ thuật Äiá»n tá»­, truyá»n thông mạng lÆ°á»i kỹ thuật, và các lÄ©nh vá»±c liên quan;
 3. Những ngÆ°á»i có bằng tá»t nghiá»p Äại há»c nÆ°á»c ngoài Äược công nhận Äạt mục tiêu của má»t vÄn bằng Äại há»c của Há»i Äá»ng kỹ thuật và khoa há»c của TrÆ°á»ng Công nghá» và quản lý, trong Äiá»n và Kỹ thuật Äiá»n tá»­, truyá»n thông mạng lÆ°á»i kỹ thuật, và các lÄ©nh vá»±c liên quan;
 4. Chủ sá» hữu của má»t chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy há»c tập, khoa há»c hay nghá» nghiá»p Äược công nhận là chứng nhận các kỹ nÄng Äá» tham dá»± vòng này sá» nghiên cứu của Há»i Äá»ng các TrÆ°á»ng Công nghá» và Quản lý kỹ thuật và khoa há»c.
Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria mi ... Đọc thêm

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria might be a real life-changing experience. Đọc ít hơn