Thạc sĩ đặc biệt (Inclusive) Giáo dục

Chung

Chương trình mô tả

MSSpEd

MA trong 'Äặc biá»t (Inclusive) Giáo dục' cho sinh viên những kiến ââthức và kỹ nÄng Äá» há» trợ sá»± bao gá»m các nhu cầu Äặc biá»t trẻ em và ngÆ°á»i lá»n trong giáo dục. ChÆ°Æ¡ng trình này cung cấp cái nhìn sâu sắc vào các chính sách và thá»±c tiá»n giáo dục, khuyến khích há»c sinh xem xét những thách thức và giải pháp Äá» Äảm bảo sá»± lá»n hÆ¡n. Há»c sinh Äạt Äược má»t sá»± hiá»u biết của má»t loạt các khiếm khuyết, cùng vá»i những kỹ nÄng Äá» Äáp ứng nhu cầu giáo dục Äặc biá»t trong các cÆ¡ sá» chính của viá»c há»c. Các khóa há»c cÅ©ng bao gá»m các phÆ°Æ¡ng pháp nghiên cứu, viá»c sá»­ dụng công nghá» trong lá»p há»c, bao gá»m, và các vấn Äá» xã há»i rá»ng lá»n hÆ¡n liên quan Äến khuyết tật.

CÆ¡ há»i viá»c làm

TrÆ°á»ng há»c, nghiên cứu, các tá» chức Nhà hoạt Äá»ng, tÆ° vấn giáo dục.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

European University Cyprus is actively engaged with local, regional and global partners to promote opportunities for long-term strategic research partnerships and innovative programs of study.

European University Cyprus is actively engaged with local, regional and global partners to promote opportunities for long-term strategic research partnerships and innovative programs of study. Đọc ít hơn