Quản lý MA

Chung

Chương trình mô tả

Quản lý MA

Äắm mình trong má»t cách tiếp cận thá»±c tế, toàn diá»n Äá» quản lý và nắm vững các kỹ nÄng lãnh Äạo.

Thông tin mấu chá»t

 • Tên: Quản lý
 • Trình Äá» chuyên môn: MA
 • Cấp bậc: Sau Äại há»c
 • Hình thức há»c: Toàn thá»i gian
 • Thá»i lượng: 12 - 16 tháng
 • Há»c phí: 18.000 bảng *
 • Há»c bá»ng: Có *
 • Ngày bắt Äầu tiếp theo: Tháng 9 nÄm 2018
 • Ngày bắt Äầu trong tÆ°Æ¡ng lai: Tháng 1 nÄm 2019
 • Du há»c: Không
 • Xác nhận: Äại há»c Regent's London

* Äá» biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các khoản phí và phần há» trợ tài chính bên dÆ°á»i.

Tá»ng quan

Quản lý MA cung cấp má»t nghiên cứu tiên tiến vá» quản lý và bá»i cảnh toàn cầu Äang thay Äá»i trong Äó các tá» chức hoạt Äá»ng. ChÆ°Æ¡ng trình nhấn mạnh bản chất cá nhân của quản lý và lãnh Äạo hiá»u quả, phát triá»n sinh viên tá»t nghiá»p có thá» trá» thành chất xúc tác cho sá»± thay Äá»i trong cả doanh nghiá»p và xã há»i.

ChÆ°Æ¡ng trình này kết hợp lý thuyết quản lý và lãnh Äạo, thá»±c hành và các giá trá» trong khi nuôi dưỡng các khía cạnh xã há»i và tình cảm của viá»c há»c. Có sá»± nhấn mạnh mạnh mẽ vá» tinh thần Äá»ng Äá»i và thá»±c hành, há»c tập dá»±a trên kinh nghiá»m liên quan Äến và tập trung vào thế giá»i quản lý và lãnh Äạo.

Triết lý của chÆ°Æ¡ng trình là 'nuôi dưỡng những hạt giá»ng của các khả nÄng' - ÄÆ°a lý thuyết quản lý và lãnh Äạo, thá»±c hành và các giá trá» trong khi nuôi dưỡng các khía cạnh xã há»i và cảm xúc của há»c tập, và khuyến khích bạn hành Äá»ng vá»i sá»± tá»± tin trong các tình huá»ng khó khÄn.

Kết cấu

Chiá»u dài

Có hai Äiá»m vào má»t nÄm vào tháng Giêng và tháng Chín. Nếu bạn bắt Äầu há»c vào tháng Chín, sẽ mất khoảng 12 tháng Äá» hoàn tất chÆ°Æ¡ng trình. Nếu bạn bắt Äầu vào tháng 1, sẽ mất khoảng 16 tháng.

Mô-Äun

Äây là má»t chÆ°Æ¡ng trình toàn thá»i gian, bao gá»m ba Äiá»u khoản há»c. Bạn sẽ lấy các mô-Äun lõi sau:

 • Khả nÄng lãnh Äạo
 • Quản lý phức tạp
 • Äá»ng cÆ¡ tá» chức
 • PhÆ°Æ¡ng pháp nghiên cứu
 • Chiến lược và ra quyết Äá»nh
 • Luận án / Dá»± án kinh doanh / Khá»i nghiá»p kinh doanh

MôÄun tá»± chá»n

Ngoài các mô-Äun cá»t lõi, bạn sẽ chá»n hai mô-Äun tá»± chá»n sau:

 • Phân tích kinh doanh
 • Huấn luyá»n
 • Quy trình sáng tạo
 • Doanh nghiá»p má»i ná»i
 • doanh nhân và Äá»i má»i
 • Kinh doanh Gia Äình
 • Kinh tế quá»c tế và chính sách kinh tế
 • Äàm phán quá»c tế
 • Vá»n chủ sá» hữu tÆ° nhân và vá»n mạo hiá»m
 • Há»i thảo tiếp thá» xuyên quá»c gia

Giảng bài

CÆ¡ cấu Äánh giá

Các phÆ°Æ¡ng pháp Äánh giá bao gá»m các bài kiá»m tra, bài tiá»u luận, bài tập môn há»c, dá»± án cá nhân và nhóm, báo cáo, bài tập mô phá»ng nhóm, thuyết trình, Äá» xuất nghiên cứu và kế hoạch kinh doanh.

Phương pháp nghiên cứu

Các ứng dụng thá»±c tế của há»c tập há»c tập là má»t tính nÄng quan trá»ng của chÆ°Æ¡ng trình. Bạn sẽ nghiên cứu má»t loạt các quan Äiá»m lý thuyết tÆ°Æ¡ng phản, các mô hình nghiên cứu và Äầu ra, và ÄÆ°a chúng vào thá»±c tiá»n thông qua mô phá»ng kinh doanh.

Các Äiá»u khoản 1 và 2 Äược bắt Äầu bằng Tuần há»c hành Äá»ng trong Äó bạn sẽ phát triá»n các kỹ nÄng cần thiết cho doanh nghiá»p và cuá»c sá»ng thông qua má»t loạt các há»i thảo thá»±c hành tập trung vào phát triá»n cá nhân và nghá» nghiá»p của bạn. Có má»t sá»± nhấn mạnh Äá»nh kỳ vá» phát triá»n nhóm và làm viá»c theo nhóm, và bạn sẽ Äược Äánh giá vá» nÄng lá»±c của bạn trong các lÄ©nh vá»±c này. Bạn sẽ Äược hÆ°á»ng dẫn Äá» hoàn thành các bài kiá»m tra tâm lý khác nhau vá» nhân cách và vai trò của bạn trong má»t nhóm. Äiá»u này sẽ cho phép bạn phát triá»n kỹ nÄng của bạn cho phù hợp.

Má»t Äá»i ngÅ© lãnh Äạo và kinh nghiá»m quản lý nhóm ngoài trÆ°á»ng thú vá» sẽ nâng cao khả nÄng của bạn Äá» lãnh Äạo và làm viá»c nhÆ° má»t phần của má»t nhóm. Bạn sẽ thu Äược kiến ââthức và hiá»u biết trá»±c tiếp liên quan Äến thế giá»i công viá»c, há»c cách làm viá»c theo nhóm và chá»u trách nhiá»m ÄÆ°a ra quyết Äá»nh.

Há»c sinh khuyết tật

Má»t sá» chÆ°Æ¡ng trình của chúng tôi khuyến khích các chuyến Äi bên ngoài khuôn viên trÆ°á»ng. Nếu bạn có má»t tình trạng ảnh hÆ°á»ng Äến tính di Äá»ng của bạn, bạn nên liên há» vá»i Cán bá» khuyết tật.

Tuyá»n dụng

Bạn sẽ tá»t nghiá»p vá»i má»t danh mục Äa dạng vá» kiến ââthức chuyên môn và kỹ nÄng sẽ Äược Äánh giá cao bá»i các nhà tuyá»n dụng trên toàn thế giá»i. Bạn sẽ Äược trang bá» các kỹ nÄng có thá» chuyá»n giao sẽ cho phép bạn thành công trong nhiá»u bá»i cảnh tá» chức khác nhau, bao gá»m cả các lÄ©nh vá»±c tÆ° nhân, công cá»ng và phi lợi nhuận. Các lÄ©nh vá»±c chuyên môn có thá» má» cho bạn bao gá»m tÆ° vấn quản lý, Äiá»u hành doanh nghiá»p gia Äình, phát triá»n doanh nghiá»p và sản phẩm má»i, Äào tạo và huấn luyá»n.

ChÆ°Æ¡ng trình Quản lý MA Äã Äược CMI công nhận kép. Sau khi hoàn thành chÆ°Æ¡ng trình cấp bằng, sinh viên sẽ Äủ Äiá»u kiá»n Äá» nhận Äược chứng chá» CMI cấp 7 vá» Quản lý và lãnh Äạo chiến lược (tùy thuá»c vào sá»± kiá»m duyá»t CMI và yêu cầu ÄÄng ký há»c sinh cho má»i hạn chót).

58473_58334_CMI_RGB_logo.JPG

Viá»n Quản lý Chartered là cÆ¡ quan chuyên nghiá»p Äiá»u lá» duy nhất Äược dành riêng cho quản lý và lãnh Äạo.

Yêu cầu Äầu vào

Yêu cầu há»c tập

Giáo dục của Regent cung cấp cho bạn má»t mức Äá» cao của sá»± chú ý cá nhân, và Äiá»u này bắt Äầu từ thá»i Äiá»m bạn áp dụng Äá» nghiên cứu vá»i chúng tôi. Chúng tôi muá»n hiá»u bạn là ai và những kỹ nÄng và sá» thích của bạn có thá» là gì - chúng tôi quan tâm Äến tiá»m nÄng của bạn, cÅ©ng nhÆ° những thành tá»±u trÆ°á»c Äây của bạn. Chúng tôi xem xét từng ứng dụng má»t cách toàn diá»n và vá» giá trá» cá nhân của nó, xem xét tất cả các kỹ nÄng, sá» thích và thuá»c tính của bạn. Thông thÆ°á»ng, chúng tôi sẽ ÄÆ°a ra má»t Äá» nghá» cho má»t sinh viên Äang nắm giữ má»t lá»p thứ hai thấp hÆ¡n (2: 2) Anh vÄn bằng Äại há»c danh dá»± từ má»t tá» chức Äược công nhận. Bằng cấp quá»c tế tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng khác từ các tá» chức Äược công nhận sẽ Äược chấp nhận.

Chúng tôi cÅ©ng hoan nghênh các ứng dụng từ các ứng cá»­ viên không Äáp ứng các tiêu chí nhập há»c thiết yếu nêu trên. Äá» Äược chấp nhận nhập cảnh Äặc biá»t, bạn phải:

 • Giữ tá»i thiá»u hai nÄm kinh nghiá»m làm viá»c có liên quan
 • Cung cấp tuyên bá» cá nhân 1000 từ nêu rõ lý do bạn ÄÄng ký và trải nghiá»m trÆ°á»c Äây của bạn liên quan Äến chÆ°Æ¡ng trình bạn Äang ÄÄng ký nhÆ° thế nào
 • Hãy chuẩn bá» Äá» tham dá»± má»t cuá»c phá»ng vấn vá»i bảng tuyá»n sinh sau Äại há»c

Yêu cầu tiếng Anh

Chúng tôi yêu cầu bằng chứng vá» trình Äá» tiếng Anh. Ví dụ, chúng tôi yêu cầu:

 • IELTS: Tá»ng Äiá»m 6.5, vá»i 6.0 hoặc cao hÆ¡n trong tất cả 4 phần thành phần
 • Kiá»m tra tiếng Anh của Pearson (PTE): Tá»ng Äiá»m 58, vá»i 51 hoặc cao hÆ¡n trong má»i thành phần riêng lẻ
 • TOEFL IBT: Äiá»m sá» tá»ng quát 80 (Chúng tôi không chấp nhận TOEFL từ những ngÆ°á»i ná»p ÄÆ¡n yêu cầu thá» thá»±c loại 4 vì chứng chá» này không còn Äược Cục Thá» thá»±c và Nhập cÆ° VÆ°Æ¡ng quá»c Anh chấp nhận nữa (UKVI)
 • Trình Äá» A / GCSE / IGCSE tiếng Anh: cấp C / 4 trá» lên (Äá»i vá»i chứng chá» IGCSE, vui lòng cung cấp Tuyên bá» chứng nhận bá» sung cùng vá»i bảng phân tích thành phần)
 • Tú tài Quá»c tế: Lá»p 5 trong A1 hoặc A2 Tiếng Anh á» Cấp Äá» Cao hÆ¡n hoặc Tiêu chuẩn

Danh sách này không Äầy Äủ, chúng tôi sẽ xem xét các bằng cấp tiếng Anh mà bạn có trong ÄÆ¡n ÄÄng ký của mình và liên há» nếu chúng tôi cần thêm bất kỳ Äiá»u gì.

Äá»i vá»i những ứng viên muá»n nâng cao trình Äá» tiếng Anh, hãy xem các khóa há»c tiếng Anh của chúng tôi.

Kiá»m tra chẩn Äoán trong khuôn viên trÆ°á»ng

Äá»i vá»i chủ sá» hữu phiếu mua hàng tại Luân Äôn, chúng tôi có thá» cung cấp bài kiá»m tra chẩn Äoán tiếng Anh miá»n phí trong khuôn viên trÆ°á»ng. Thá»­ nghiá»m này phải Äược sắp xếp trÆ°á»c. Xin lÆ°u ý, Äây là bài kiá»m tra chẩn Äoán cho Regent's University London .

Phí

Phí tháng 9 nÄm 2018

 • Há»c phí toàn phần: 18.000 bảng
 • Tiá»n gá»­i vá» nhà / EU: 1.000 bảng Anh (không hoàn lại)
 • Tiá»n Äặt cá»c không thuá»c EU: £ 4,000 (không hoàn lại)

Lá» phí tháng 1 nÄm 2019

 • Há»c phí toàn phần: 18.250 bảng
 • Tiá»n gá»­i vá» nhà / EU: 1.000 bảng Anh (không hoàn lại)
 • Tiá»n Äặt cá»c không thuá»c EU: £ 4,000 (không hoàn lại)

Há»c phí Äược quy Äá»nh cho nÄm tài chính của trÆ°á»ng Äại há»c, từ ngày 1 tháng 8 Äến ngày 31 tháng 7. Lá» phí hàng nÄm cho sinh viên bắt Äầu há»c vào mùa xuân sẽ kéo dài nÄm tài chính. Phí mùa xuân và mùa thu sẽ Äược lập hoá ÄÆ¡n theo mức giá áp dụng cho thá»i hạn Äó.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Regent's University London is London's only independent, not-for-profit university, with a highly cosmopolitan community based in royal Regent's Park and Marylebone.

Regent's University London is London's only independent, not-for-profit university, with a highly cosmopolitan community based in royal Regent's Park and Marylebone. Đọc ít hơn