Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn ở Áo

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn ở Áo 2018/2019

Du lịch và Khách sạn

Bằng thạc sĩ là văn bằng đầu tiên trong các chương trình đào tạo sau đại học và bạn phải hoàn thành bằng cử nhân để có thể lấy bằng thạc sĩ. Để lấy bằng thạc sĩ bạn thường phải mất hai năm học toàn thời gian, tương đương với 36 đến 54 tín chỉ trong một học kỳ.  

Nếu bạn đang nghĩ đến việc đẩy mạnh giáo dục của bạn trong một cơ sở, nơi học tập xuất sắc được tôn trọng sau đó Áo cung cấp điểm đến tốt nhất. Các tổ chức này được nghiên cứu dựa do đó tạo điều kiện cho sinh viên có được ý tưởng về cách giải quyết vấn đề thực tế.

Các Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn Hàng đầu ở Áo 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Du lịch và Khách sạn Áo.  Hãy thử MA Du lịch và Khách sạn thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây