Master of Science Logistics and Supply Chain Management

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Sinh viên lý tưởng

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The program admits: French high school graduates and students who want to follow an international curriculum, International

The program admits: French high school graduates and students who want to follow an international curriculum, International Đọc ít hơn
Paris
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.