Master of Information

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Dalhousie University is located in Halifax, Nova Scotia which is ranked one of the friendliest cities in the world. Founded in 1818, we're one of Canada’s oldest universities, attracting more than 20, ... Đọc thêm

Dalhousie University is located in Halifax, Nova Scotia which is ranked one of the friendliest cities in the world. Founded in 1818, we're one of Canada’s oldest universities, attracting more than 20,000 students from around the world. We make a lasting impact by blending transformative academic programs with pioneering research on Canada’s East Coast. Đọc ít hơn
Khu đô thị Halifax
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.