Ma kinh tế toàn cầu

Chung

Chương trình mô tả

58881_Skjermbilde2017-10-22kl.18.12.59.png

ChÆ°Æ¡ng trình cung cấp cho bạn những lý thuyết và kỹ nÄng má»i nhất trong khu vá»±c nghiên cứu. Bạn sẽ có cÆ¡ há»i Äá» hiá»u các quy trình toàn cầu hóa của ná»n kinh tế toàn cầu, có Äược các kỹ thuật tiên tiến vá» tài chính và quản lý rủi ro cÅ©ng nhÆ° Äá» tìm hiá»u các chức nÄng kinh tế. MA Kinh tế toàn cầu là má»t trong những chÆ°Æ¡ng trình giáo dục có uy tín nhất tại Äại há»c Synergy. Các kỹ thuật tiên tiến trong lÄ©nh vá»±c tài chính ngân hàng và quản lý rủi ro cùng vá»i chức nÄng kinh tế và sá»± phát triá»n á» má»t sá» quá»c gia và khu vá»±c và các kỹ nÄng thá»±c tiá»n trong lÄ©nh vá»±c kinh tế Äá»i ngoại và tiếp thá» quá»c tế.

59125_MAGlobal.JPG

CHI TIẾT CHI TIẾT

Thá»i lượng: 2 nÄm (4 há»c kỳ)

Cách thức giao hàng: Ba lần má»t tuần, các ngày trong tuần (buá»i tá»i)

Tiêu chuẩn nhập há»c

Các yêu cầu nhập há»c tá»i thiá»u cho viá»c nhập há»c tại Äại há»c Synergy Dubai Campus phụ thuá»c vào loại chÆ°Æ¡ng trình há»c trung há»c mà bạn theo sau. Các yêu cầu tá»i thiá»u dá»±a trên các há» thá»ng phá» thông phá» biến nhất Äược nêu ra dÆ°á»i Äây:

  • Bằng cá»­ nhân hoặc tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng;
  • Tiếng Anh Thành thạo (IELTS / TOEFL hoặc phá»ng vấn vá»i Admission Manager).

58877_58761_ecom.jpg

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Synergy University offers practice-oriented programs and provides you with globally accredited qualifications that make you desirable by reputable companies worldwide, as well as all the facilities fo ... Đọc thêm

Synergy University offers practice-oriented programs and provides you with globally accredited qualifications that make you desirable by reputable companies worldwide, as well as all the facilities for comfortable staying in Dubai (visa, student’s dormitory with own bus, gym, swimming pool, etc.) Đọc ít hơn