MPhil trong Tin học - Chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm

Chung

Chương trình mô tả

Mục tiêu há»c tập của MPhil trong Tin há»c, là sá»± hiá»u biết vá» công nghá», ứng dụng của nó, phát triá»n tÆ° duy phê phán và truyá»n thông khoa há»c kỹ thuật. Khóa há»c này cung cấp hai chuyên ngành, Há» thá»ng thông tin (IS) và Kỹ thuật phần má»m (SE), trong Äó ngÆ°á»i ta cho rằng cả hai Äá»u phát triá»n má»t ná»n tảng kiến thức chung, Äặc biá»t là vá» kỹ thuật mô hình hóa, công nghá» má»i ná»i, quản lý dá»± án và Äá»i má»i công nghá»; xem xét rằng các lÄ©nh vá»±c chuyên môn là chìa khóa cho hai lÄ©nh vá»±c. Tuy nhiên, các chuyên ngành cung cấp các kỹ nÄng khác nhau trong lÄ©nh vá»±c công nghá» thông tin; Sinh viên SI sẽ có thá» tÄng cÆ°á»ng kinh doanh thông qua viá»c sá»­ dụng công nghá» và thúc Äẩy và lãnh Äạo SI các hoạt Äá»ng can thiá»p bằng cách sá»­ dụng các thá»±c tiá»n tá»t nhất; biến các sinh viên ES sẽ có thá» lập kế hoạch, quản lý và tiến hành các hoạt Äá»ng phát triá»n của các há» thá»ng phần má»m rất phức tạp và sá»­ dụng công nghá» má»i ná»i.

115685__MG_0116.jpg

Tại sao chá»n chÆ°Æ¡ng trình này

MPhil trong Tin há»c cho phép thu nhận kiến thức, chuyên ngành và cần thiết Äá» thá»±c hiá»n và phát triá»n chuyên môn tá»t hÆ¡n trong Há»i Tri thức hiá»n tại. Khóa há»c cung cấp giáo dục chuyên ngành trong các lÄ©nh vá»±c má»i ná»i: Há» thá»ng thông tin và Kỹ thuật phần má»m. Khóa há»c này có má»t Äá»i ngÅ© giảng viên tiến sÄ© tại các trÆ°á»ng Äại há»c hàng Äầu, giá»i thiá»u má»t quan Äiá»m nÄng Äá»ng và Äa dạng làm phong phú thêm ná»n giáo dục. Trong hai nÄm, má»t mặt, khóa há»c bao gá»m má»t loạt các há»i thảo á» các khu vá»±c má»i ná»i Äược nhắm Äến bá»i các chuyên gia có uy tín, và các giáo viên từ các trÆ°á»ng Äại há»c nÆ°á»c ngoài, mặt khác, cÅ©ng cho phép sinh viên từ chu kỳ khóa 1 Äạt Äược nhiá»u kỹ nÄng hÆ¡n tại mức Äá» hành vi, bây giá» nhu cầu của ngÆ°á»i sá»­ dụng lao Äá»ng. NhÆ° Äiá»n hình trong các khóa há»c của Bá» Kinh tế, Quản lý và Tin há»c (DEGI), Äược cung cấp má»t ná»n giáo dục gần gÅ©i, Äảm bảo chất lượng Äào tạo, và do Äó thành công của vá» trí MPhil trong thá» trÆ°á»ng lao Äá»ng.

Triá»n vá»ng nghá» nghiá»p

TÆ° vấn CNTT, Quản lý dá»± án, Quản lý Mạng, Các giải pháp di Äá»ng dành cho NgÆ°á»i lập trình cao cấp và Äa phÆ°Æ¡ng tiá»n

Mục tiêu

Äá»i vá»i chuyên môn trong Kỹ thuật Phần má»m sinh viên nên có má»t bá» kỹ nÄng:

 • Lập kế hoạch, quản lý và tiến hành hoạt Äá»ng phát triá»n há» thá»ng phần má»m có tính phức tạp cao;
 • Äá» biết làm thế nào Äá» xác Äá»nh các giải pháp công nghá» Äá» giải quyết các vấn Äá» phức tạp tá» chức;
 • Chẩn Äoán các vấn Äá» liên quan Äến viá»c sá»­ dụng công nghá» và há» thá»ng máy tính;
 • Biết cách lập kế hoạch và quản lý cÆ¡ sá» hạ tầng há» trợ dá»ch vụ công nghá» trong các tá» chức;
 • Äảm bảo an ninh thông tin và há» trợ cÆ¡ sá» hạ tầng;
 • Hiá»u, quản lý và kiá»m soát các rủi ro liên quan Äến CNTT;
 • Äá» có Äược tÆ° duy phê phán và thái Äá» phản ánh;
 • Làm quen vá»i R
 • Äá» có Äược tÆ° thế lãnh Äạo, ý thức Äạo Äức và trách nhiá»m nghá» nghiá»p.115686__MG_0111.jpg

Yêu cầu nhập há»c

 • Bằng cấp Cá»­ nhân Quản lý, Kinh tế hoặc bất kỳ lÄ©nh vá»±c liên quan
 • Mức Äá» thông thạo tiếng Anh thấp nhất theo Khung Mô tả Ngôn ngữ phá» biến Châu Ãu: B2 - Äánh giá Äá»c lập - Vantage hoặc cao cấp của CV
 • Má»t cuá»c phá»ng vấn (trá»±c tiếp hoặc Skype)

Mục tiêu và cÆ¡ cấu khóa há»c

MPhil là má»t chÆ°Æ¡ng trình sau Äại há»c nhằm chuẩn bá» cho sinh viên nắm vai trò lãnh Äạo trong viá»c hiá»u biết và ứng dụng công nghá» cÅ©ng nhÆ° phát triá»n tÆ° duy phê bình và kỹ nÄng giao tiếp khoa há»c và kỹ thuật.

Khóa há»c cho phép có cÆ¡ sá» chung Äá» xây dá»±ng kiến ââthức, cụ thá» là các kỹ thuật lập mô hình, công nghá» má»i, quản lý dá»± án và Äá»i má»i công nghá».

Mục tiêu cụ thá» của khóa há»c là biết cách lập kế hoạch, kiá»m soát và thá»±c hiá»n các hoạt Äá»ng phát triá»n của các há» thá»ng phần má»m rất phức tạp bằng cách sá»­ dụng các công nghá» má»i ná»i và phân Äá»nh các giải pháp công nghá» Äá» giải quyết các vấn Äá» phức tạp cao của các tá» chức. Viá»c lập kế hoạch và quản lý cÆ¡ sá» hạ tầng há» trợ các dá»ch vụ công nghá» tá» chức bao gá»m má»t lÄ©nh vá»±c chuyên môn cá»t lõi khác, cÅ©ng nhÆ° Äá» Äảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật cao và quản lý rủi ro. Äạo Äức nghá» nghiá»p và vai trò lãnh Äạo Äược phát triá»n trong tÆ° duy phê phán và thái Äá» có trách nhiá»m.

Khóa há»c theo các thông lá» quá»c tế tá»t nhất và phù hợp vá»i các khuyến nghá» của chÆ°Æ¡ng trình ACM / IEEE. HÆ¡n nữa, nó Äược công nhận bá»i cÆ¡ quan chính quyá»n quá»c gia A3ES, và UPT là trÆ°á»ng Äại há»c tÆ° nhân Bá» Äào Nha duy nhất có chứng chá» toàn cầu.

ChÆ°Æ¡ng trình há»c hai nÄm bao gá»m mÆ°á»i hai ÄÆ¡n vá» há»c trình bắt buá»c cung cấp má»t sá»± kết hợp của cÆ¡ sá» lý thuyết, kỹ nÄng kỹ thuật và các quan Äiá»m vá» kỹ thuật phần má»m. Sau Äó nó lên tá»i Äá»nh Äiá»m vá»i má»t nghiên cứu ứng dụng và kinh nghiá»m phát triá»n có thá» là má»t chÆ°Æ¡ng trình thá»±c tập, dá»± án hoặc luận án.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

UPT – Oporto Global University, is a private higher education institution, ISO 9001 certified, recognized by the Portuguese Government and the Portuguese Agency for Assessment and Accreditation of Hig ... Đọc thêm

UPT – Oporto Global University, is a private higher education institution, ISO 9001 certified, recognized by the Portuguese Government and the Portuguese Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education - A3ES. UPT’s Research unit, IJP, is certified by the Portuguese funding agency for research, FCT. Đọc ít hơn