M.PHIL SẢN KHOA HỌC

NĂM 1 (24 tín chỉ tối thiểu và tối đa 36 tín chỉ cho năm 1)

Tất nhiên Mã

 • OCFS 603 vùng ven biển quản lý 2
 • OCFS 605 Thống kê và Máy tính 2
 • OCFS 610 Hội thảo I 3
 • CÁ 611 Sinh thái học của Fishes 3
 • CÁ 612 Nuôi trồng thủy sản 3
 • CÁ Thủy sản 613 Resource Dynamics và đánh giá 3
 • Kỹ thuật FISH 617 Thủy sản 2
 • CÁ 618 cá Sinh lý học

ĐIỆN TES

(Tối thiểu 5 tín chỉ sẽ được chọn tham khảo ý kiến ​​với giảng viên giám sát và có thể phụ thuộc vào khu vực nghiên cứu của sinh viên)

Tất nhiên Mã

 • OCFS 601 Nghiên cứu Môi trường Thủy sản 2
 • OCNO 611 Hải dương học sinh học 3
 • OCNO 613 Hóa học Hải dương học 3
 • OCNO 615 Hải dương học vật lý 3
 • OCNO 617 Kỹ thuật Hải dương học 2
 • OCNO 619 Marine Geoscience 3
 • OCNO Luật 622 của biển 1
 • OCNO 624 sinh thái Cửa sông 2
 • OCNO 626 Sinh thái và bảo tồn biển cao hơn 2 vật có xương sống
 • OCNO 632 Marine Thực vật học 2
 • CÁ 614 Bảo tồn và bảo quản thủy sản

Tài nguyên di truyền 3

 • CÁ 615 quản lý nghề cá và nghiên cứu kinh tế 3
 • CÁ 616 cá Bệnh 2
 • CÁ 622 cá dinh dưỡng và năng lượng học 2
 • CÁ 624 cá chế biến và thị 1
 • CÁ 626 sinh thái nước ngọt và vùng đất ngập nước 2
 • CÁ 628 nước ngọt Thực vật học 2
 • CÁ 632 sự nghiên cứu chổ nước động 2

NĂM II (Yêu cầu 36 tín chỉ)

Mã nhiên

 • OCNO 600 luận án nghiên cứu 30
 • OCNO 620 Hội thảo II 3
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 13 các khóa học tại University of Ghana »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date