MPhil trong thủy sản khoa học

Chung

Chương trình mô tả

M.PHIL SẢN KHOA HỌC

NĂM 1 (24 tín chỉ tối thiểu và tối đa 36 tín chỉ cho năm 1)

Tất nhiên Mã

 • OCFS 603 vùng ven biển quản lý 2
 • OCFS 605 Thống kê và Máy tính 2
 • OCFS 610 Hội thảo I 3
 • CÁ 611 Sinh thái học của Fishes 3
 • CÁ 612 Nuôi trồng thủy sản 3
 • CÁ Thủy sản 613 Resource Dynamics và đánh giá 3
 • Kỹ thuật FISH 617 Thủy sản 2
 • CÁ 618 cá Sinh lý học

ĐIỆN TES

(Tối thiểu 5 tín chỉ sẽ được chọn tham khảo ý kiến ​​với giảng viên giám sát và có thể phụ thuộc vào khu vực nghiên cứu của sinh viên)

Tất nhiên Mã

 • OCFS 601 Nghiên cứu Môi trường Thủy sản 2
 • OCNO 611 Hải dương học sinh học 3
 • OCNO 613 Hóa học Hải dương học 3
 • OCNO 615 Hải dương học vật lý 3
 • OCNO 617 Kỹ thuật Hải dương học 2
 • OCNO 619 Marine Geoscience 3
 • OCNO Luật 622 của biển 1
 • OCNO 624 sinh thái Cửa sông 2
 • OCNO 626 Sinh thái và bảo tồn biển cao hơn 2 vật có xương sống
 • OCNO 632 Marine Thực vật học 2
 • CÁ 614 Bảo tồn và bảo quản thủy sản

Tài nguyên di truyền 3

 • CÁ 615 quản lý nghề cá và nghiên cứu kinh tế 3
 • CÁ 616 cá Bệnh 2
 • CÁ 622 cá dinh dưỡng và năng lượng học 2
 • CÁ 624 cá chế biến và thị 1
 • CÁ 626 sinh thái nước ngọt và vùng đất ngập nước 2
 • CÁ 628 nước ngọt Thực vật học 2
 • CÁ 632 sự nghiên cứu chổ nước động 2

NĂM II (Yêu cầu 36 tín chỉ)

Mã nhiên

 • OCNO 600 luận án nghiên cứu 30
 • OCNO 620 Hội thảo II 3
Cập nhật lần cuối Tháng 8 2017

Giới thiệu về trường

About UG The vision of the University of Ghana is to develop world-class human resources and capabilities to meet national development needs and global challenges through quality teaching, learning, r ... Đọc thêm

About UG The vision of the University of Ghana is to develop world-class human resources and capabilities to meet national development needs and global challenges through quality teaching, learning, research and knowledge dissemination. Founded in 1948 as the University College of the Gold Coast, the institution was mandated to provide and promote University learning, education and research. It became the University College of Ghana on the attainment of Ghana’s independence in March 1957. However, by an Act of Parliament on 1st October 1961, the University College of Ghana attained sovereign university status with authority to award its own degrees. It is the oldest and largest of the six public universities in Ghana. Đọc ít hơn