MA quản lý thương hiệu cao cấp

Chung

Chương trình mô tả

Quản lý thÆ°Æ¡ng hiá»u sang trá»ng MA

Äắm chìm trong lÄ©nh vá»±c cao cấp toàn cầu, gặp gỡ những ngÆ°á»i liên há» công nghiá»p chủ chá»t và tìm hiá»u bí quyết thành công của thÆ°Æ¡ng hiá»u.

Thông tin mấu chá»t

 • Tên: Quản lý thÆ°Æ¡ng hiá»u cao cấp
 • Trình Äá» chuyên môn: MA
 • Cấp bậc: Sau Äại há»c
 • Hình thức há»c: Toàn thá»i gian
 • Thá»i lượng: 12 - 16 tháng
 • Há»c phí: £ 20,500 *
 • Há»c bá»ng: Có *
 • Ngày bắt Äầu tiếp theo: Tháng 9 nÄm 2018
 • Ngày bắt Äầu trong tÆ°Æ¡ng lai: Tháng 1 nÄm 2019
 • Du há»c: Không
 • Xác nhận: Äại há»c Regent's London

* Äá» biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các khoản phí và phần há» trợ tài chính bên dÆ°á»i.

Tá»ng quan

Quản lý thÆ°Æ¡ng hiá»u hạng sang MA mang Äến má»t cái nhìn chiến lược vá» các Äặc Äiá»m và cÆ¡ há»i nÄng Äá»ng trong ngành hàng hóa và dá»ch vụ cao cấp toàn cầu, cung cấp cho bạn các kỹ nÄng, kiến ââthức và kết ná»i Äá» dẫn dắt và thành công trong thế giá»i cạnh tranh của các thÆ°Æ¡ng hiá»u cao cấp.

Ngành công nghiá»p cao cấp Äã phát triá»n nhanh chóng trong thập ká»· qua, vá»i các thÆ°Æ¡ng hiá»u má» rá»ng và củng cá» vào các thá» trÆ°á»ng phát triá»n nhanh và trÆ°á»ng thành.

Các chuyên gia thành công trong lÄ©nh vá»±c này chứng minh khả nÄng hoạt Äá»ng trong má»t thá» trÆ°á»ng toàn cầu rất phức tạp. Má»t cách tiếp cận sáng tạo và sáng tạo vá»i má»t quan Äiá»m vÄn hóa mạnh mẽ là rất quan trá»ng.

Chúng tôi kết hợp nghiên cứu há»c thuật vá»i các thá»±c tiá»n quản lý, Äặc biá»t tập trung vào viá»c cung cấp những trải nghiá»m Äặc biá»t cho ngÆ°á»i tiêu dùng và Äạt Äược lợi thế cạnh tranh toàn cầu.

Regent's là nÆ¡i hoàn hảo Äá» há»c tập sang trá»ng. Khuôn viên của chúng tôi tại Royal Regent's Park nằm trong khu vÆ°á»n riêng rá»ng 11 ha, nÆ¡i nhiá»u thÆ°Æ¡ng hiá»u cao cấp ná»i tiếng nhất sẽ nằm ngay trÆ°á»c cá»­a nhà bạn.

London là má»t trong những thủ Äô trên thế giá»i cho ngành công nghiá»p cao cấp. Há»c tập á» trung tâm của thành phá» là cách lý tÆ°á»ng Äá» phát triá»n các kỹ nÄng tiên tiến cần thiết trong viá»c quản lý các thÆ°Æ¡ng hiá»u hàng Äầu trong môi trÆ°á»ng ngày càng cạnh tranh, Äá»ng thá»i khám phá những quan Äiá»m vÄn hóa má»i và phát triá»n thói quen Äá»i má»i.

Regent's có cÆ¡ thá» sinh viên quá»c tế nhất á» Anh. Chúng tôi chuyên nuôi dưỡng trí thông minh liên vÄn hóa bạn cần Äá» thành công, và sứ má»nh của chúng tôi là phát triá»n các nhà lãnh Äạo toàn cầu ngày mai.

NhÆ° bạn mong Äợi từ Regent, chÆ°Æ¡ng trình Äược giảng dạy trong các lá»p há»c nhá» bá»i các há»c giả có trình Äá» cao và các chuyên gia trong ngành có kinh nghiá»m. Chúng tôi bao gá»m xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiá»u và quản lý cao cấp trên toàn chuá»i giá trá».

Kết cấu

Chiá»u dài

Có hai Äiá»m vào má»t nÄm vào tháng Giêng và tháng Chín. Nếu bạn bắt Äầu há»c vào tháng Chín, sẽ mất khoảng 12 tháng Äá» hoàn tất chÆ°Æ¡ng trình. Nếu bạn bắt Äầu vào tháng 1, sẽ mất khoảng 16 tháng.

Thông tin thêm

Äây là má»t chÆ°Æ¡ng trình toàn thá»i gian, bao gá»m ba thuật ngữ. ChÆ°Æ¡ng trình bao gá»m các mô Äun, má»i mô-Äun mang má»t giá trá» tín dụng cụ thá». Bạn sẽ có tám mô-Äun cá»t lõi, cá»ng vá»i hai mô-Äun khác của sá»± lá»±a chá»n của bạn.

Bạn sẽ có thỠáp dụng kiến ââthức và kỹ nÄng mà bạn phát triá»n trên chÆ°Æ¡ng trình thông qua má»t dá»± án cuá»i cùng là má»t luận án há»c thuật hoặc má»t dá»± án tÆ° vấn trá»±c tiếp cho má»t thÆ°Æ¡ng hiá»u cao cấp của khách hàng. Trong cả hai trÆ°á»ng hợp, bạn sẽ có thá» phát triá»n má»t mạng lÆ°á»i các liên há» công nghiá»p sẽ là vô giá trong sá»± nghiá»p tÆ°Æ¡ng lai của bạn.

Mô-Äun

Äiá»u khoản 1 và 2

 • Quan Äiá»m lá»ch sá»­ và ÄÆ°Æ¡ng Äại trong Luxury
 • ThÆ°Æ¡ng hiá»u sang trá»ng và sáng tạo
 • Quản lý tiếp thá» sang trá»ng
 • PhÆ°Æ¡ng pháp nghiên cứu
 • Quản lý chiến lược của má»t doanh nghiá»p sang trá»ng

Ngoài ra, bạn sẽ chá»n hai trong sá» các tùy chá»n sau:

 • Doanh nhân và sang trá»ng
 • Luật và môi trÆ°á»ng cao cấp
 • Sang trá»ng Curation và sáng tạo
 • Tiếp thá» kỹ thuật sá» sang trá»ng và Analytics
 • Hàng hóa Äắt tiá»n
 • Dá»ch vụ sang trá»ng

Há»c kỳ 3

 • Luận án hoặc Dá»± án kinh doanh trá»±c tiếp hoặc Dá»± án khá»i nghiá»p má»i

Giảng bài

CÆ¡ cấu Äánh giá

Bạn sẽ Äược Äánh giá thông qua các bài tập môn há»c, bao gá»m các bài thuyết trình, bài tiá»u luận, bài tập mô phá»ng, các dá»± án dá»±a trên nghiên cứu và các kỳ thi viết hoặc viết.

Phương pháp nghiên cứu

Bạn sẽ há»c thông qua các lá»p há»c Äược dạy, các dá»± án thá»±c hành và liên há» vá»i các chuyên gia trong ngành.

ChÆ°Æ¡ng trình Äược lÆ°u giữ bá»i nghiên cứu, thá»±c tiá»n kinh doanh và mạng lÆ°á»i nhân viên há»c tập, những ngÆ°á»i kết hợp tÆ° duy má»i nhất trong ngành vào viá»c dạy và há»c.

Bạn sẽ Äược hÆ°á»ng lợi từ những ngÆ°á»i nói thÆ°á»ng xuyên, những ngÆ°á»i thÆ°á»ng Äến từ các thÆ°Æ¡ng hiá»u cao cấp và các doanh nghiá»p liên quan nhÆ° quản lý tài sản và bất Äá»ng sản.

Ná»i dung khóa há»c cÅ©ng Äược thông báo bá»i Há»i nghá» thượng Äá»nh tài chính hàng nÄm và Há»i nghá» thượng Äá»nh quá»c tế Herald Tribune vá» sá»± sang trá»ng.

Dá»± án cuá»i cùng của bạn sẽ là má»t luận án há»c thuật hoặc má»t dá»± án tÆ° vấn trá»±c tiếp cho má»t thÆ°Æ¡ng hiá»u cao cấp của khách hàng.

Há»c sinh khuyết tật

Má»t sá» khóa há»c của chúng tôi khuyến khích các chuyến Äi bên ngoài khuôn viên trÆ°á»ng. Nếu bạn có má»t tình trạng ảnh hÆ°á»ng Äến tính di Äá»ng của bạn, bạn nên liên há» vá»i Cán bá» khuyết tật.

Tuyá»n dụng

ChÆ°Æ¡ng trình này Äược thiết kế Äá» trang bá» cho bạn những kiến ââthức, sá»± tá»± tin và kỹ nÄng Äá» theo Äuá»i vai trò quản lý trong quản lý thÆ°Æ¡ng hiá»u cao cấp quá»c tế, tiếp thá», truyá»n thông và bán lẻ.

Các cá»±u sinh viên quản lý thÆ°Æ¡ng hiá»u cao cấp của MA Äang làm viá»c trong má»t loạt các vai trò trong quảng cáo, PR, quản lý thÆ°Æ¡ng hiá»u và tiếp thá», trong các công ty có uy tín trong toàn ngành. Nhiá»u ngÆ°á»i cÅ©ng Äã bắt Äầu công ty riêng của há». Má»t sá» công ty mà cá»±u sinh viên của chúng tôi Äang làm viá»c bao gá»m:

 • Anthony
 • Ava Mirabelle
 • Baume et Mercier
 • Bell Pottinger Riêng tÆ°
 • Condé Nast, tạp chí Vogue
 • Devika Dass
 • Estée Lauder
 • Guerlain
 • Hermès
 • Krystal by MS Design
 • Lakme Lever
 • Lioness Jewellery
 • L'Oréal
 • Lifestyle Estates International Corporation
 • Tập Äoàn khách sạn Maybourne

ChÆ°Æ¡ng trình Quản lý thÆ°Æ¡ng hiá»u sang trá»ng MA Äã Äược CMI công nhận kép. Sau khi hoàn thành chÆ°Æ¡ng trình cấp bằng, sinh viên sẽ Äủ Äiá»u kiá»n Äá» nhận Äược chứng chá» CMI cấp 7 vá» Quản lý và lãnh Äạo chiến lược (tùy thuá»c vào sá»± kiá»m duyá»t CMI và yêu cầu ÄÄng ký há»c sinh cho má»i hạn chót).

58473_58334_CMI_RGB_logo.JPG

Viá»n Quản lý Chartered là cÆ¡ quan chuyên nghiá»p Äiá»u lá» duy nhất Äược dành riêng cho quản lý và lãnh Äạo.

Yêu cầu Äầu vào

Yêu cầu há»c tập

Giáo dục của Regent cung cấp cho bạn má»t mức Äá» cao của sá»± chú ý cá nhân, và Äiá»u này bắt Äầu từ thá»i Äiá»m bạn áp dụng Äá» nghiên cứu vá»i chúng tôi. Chúng tôi muá»n hiá»u bạn là ai và những kỹ nÄng và sá» thích của bạn có thá» là gì - chúng tôi quan tâm Äến tiá»m nÄng của bạn, cÅ©ng nhÆ° những thành tá»±u trÆ°á»c Äây của bạn. Chúng tôi xem xét từng ứng dụng má»t cách toàn diá»n và vá» giá trá» cá nhân của nó, xem xét tất cả các kỹ nÄng, sá» thích và thuá»c tính của bạn. Thông thÆ°á»ng, chúng tôi sẽ ÄÆ°a ra má»t Äá» nghá» cho má»t sinh viên Äang nắm giữ má»t lá»p thứ hai thấp hÆ¡n (2: 2) Anh vÄn bằng Äại há»c danh dá»± từ má»t tá» chức Äược công nhận. Bằng cấp quá»c tế tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng khác từ các tá» chức Äược công nhận sẽ Äược chấp nhận.

Chúng tôi cÅ©ng hoan nghênh các ứng dụng từ các ứng cá»­ viên không Äáp ứng các tiêu chí nhập há»c thiết yếu nêu trên. Äá» Äược chấp nhận nhập cảnh Äặc biá»t, bạn phải:

 • Giữ tá»i thiá»u hai nÄm kinh nghiá»m làm viá»c có liên quan
 • Cung cấp tuyên bá» cá nhân 1000 từ nêu rõ lý do bạn ÄÄng ký và trải nghiá»m trÆ°á»c Äây của bạn liên quan Äến chÆ°Æ¡ng trình bạn Äang ÄÄng ký nhÆ° thế nào
 • Hãy chuẩn bá» Äá» tham dá»± má»t cuá»c phá»ng vấn vá»i bảng tuyá»n sinh sau Äại há»c

Yêu cầu tiếng Anh

Chúng tôi yêu cầu bằng chứng vá» trình Äá» tiếng Anh. Ví dụ, chúng tôi yêu cầu:

 • IELTS: Tá»ng Äiá»m 6.5, vá»i 6.0 hoặc cao hÆ¡n trong tất cả 4 phần thành phần
 • Kiá»m tra tiếng Anh của Pearson (PTE): Tá»ng Äiá»m 58, vá»i 51 hoặc cao hÆ¡n trong má»i thành phần riêng lẻ
 • TOEFL IBT: Äiá»m sá» tá»ng quát 80 (Chúng tôi không chấp nhận TOEFL từ những ngÆ°á»i ná»p ÄÆ¡n yêu cầu thá» thá»±c loại 4 vì chứng chá» này không còn Äược Cục Thá» thá»±c và Nhập cÆ° VÆ°Æ¡ng quá»c Anh chấp nhận nữa (UKVI)
 • Trình Äá» A / GCSE / IGCSE tiếng Anh: cấp C / 4 trá» lên (Äá»i vá»i chứng chá» IGCSE, vui lòng cung cấp Tuyên bá» chứng nhận bá» sung cùng vá»i bảng phân tích thành phần)
 • Tú tài Quá»c tế: Lá»p 5 trong A1 hoặc A2 Tiếng Anh á» Cấp Äá» Cao hÆ¡n hoặc Tiêu chuẩn

Danh sách này không Äầy Äủ, chúng tôi sẽ xem xét các bằng cấp tiếng Anh mà bạn có trong ÄÆ¡n ÄÄng ký của mình và liên há» nếu chúng tôi cần thêm bất kỳ Äiá»u gì.

Äá»i vá»i những ứng viên muá»n nâng cao trình Äá» tiếng Anh, hãy xem các khóa há»c tiếng Anh của chúng tôi.

Kiá»m tra chẩn Äoán trong khuôn viên trÆ°á»ng

Äá»i vá»i chủ sá» hữu phiếu mua hàng tại Luân Äôn, chúng tôi có thá» cung cấp bài kiá»m tra chẩn Äoán tiếng Anh miá»n phí trong khuôn viên trÆ°á»ng. Thá»­ nghiá»m này phải Äược sắp xếp trÆ°á»c. Xin lÆ°u ý, Äây là bài kiá»m tra chẩn Äoán cho Regent's University London .

Phí

Phí tháng 9 nÄm 2018

 • Há»c phí toàn phần: £ 20,500
 • Tiá»n gá»­i vá» nhà / EU: 1.000 bảng Anh (không hoàn lại)
 • Tiá»n Äặt cá»c không thuá»c EU: £ 4,000 (không hoàn lại)

Lá» phí tháng 1 nÄm 2019

 • Há»c phí toàn phần: £ 20,750
 • Tiá»n gá»­i vá» nhà / EU: 1.000 bảng Anh (không hoàn lại)
 • Tiá»n Äặt cá»c không thuá»c EU: £ 4,000 (không hoàn lại)

Há»c phí Äược quy Äá»nh cho nÄm tài chính của trÆ°á»ng Äại há»c, từ ngày 1 tháng 8 Äến ngày 31 tháng 7. Lá» phí hàng nÄm cho sinh viên bắt Äầu há»c vào mùa xuân sẽ kéo dài nÄm tài chính. Phí mùa xuân và mùa thu sẽ Äược lập hoá ÄÆ¡n theo mức giá áp dụng cho thá»i hạn Äó.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Regent's University London is London's only independent, not-for-profit university, with a highly cosmopolitan community based in royal Regent's Park and Marylebone.

Regent's University London is London's only independent, not-for-profit university, with a highly cosmopolitan community based in royal Regent's Park and Marylebone. Đọc ít hơn