MA Kinh doanh Quốc tế

Chung

Chương trình mô tả

Kinh doanh quá»c tế MA

Có Äược chuyên môn kinh doanh và chiến lược kỹ thuật và nghiên cứu Äá» phát triá»n mạnh trong môi trÆ°á»ng toàn cầu Äang thay Äá»i.

Thông tin mấu chá»t

 • Tên: Kinh doanh quá»c tế
 • Trình Äá» chuyên môn: MA
 • Cấp bậc: Sau Äại há»c
 • Hình thức há»c: Toàn thá»i gian
 • Thá»i lượng: 12 - 16 tháng
 • Há»c phí: 18.000 bảng *
 • Há»c bá»ng: Có *
 • Ngày bắt Äầu tiếp theo: Tháng 9 nÄm 2018
 • Ngày bắt Äầu trong tÆ°Æ¡ng lai: Tháng 1 nÄm 2019
 • Du há»c: Không
 • Xác nhận: Äại há»c Regent's London

* Äá» biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các khoản phí và phần há» trợ tài chính bên dÆ°á»i.

Tá»ng quan

Trong má»t thế giá»i ngày càng kết ná»i - kinh tế, chính trá» và xã há»i - các nhà lãnh Äạo ngày nay cần hiá»u biết rá»ng rãi vá» các vấn Äá» kinh doanh ngày nay, cá»ng vá»i các kỹ nÄng quản lý, kinh doanh và giao tiếp rá»ng hÆ¡n sẽ giúp há» phát triá»n mạnh trong môi trÆ°á»ng toàn cầu Äang thay Äá»i.

Kinh doanh quá»c tế MA Äược thiết kế cho sinh viên tìm cách xây dá»±ng má»t nghá» nghiá»p trong môi trÆ°á»ng kinh doanh quá»c tế. Nó sẽ cho phép bạn phát triá»n má»t sá»± hiá»u biết âm thanh của kinh doanh quá»c tế, cùng vá»i khả nÄng trong các lÄ©nh vá»±c liên kết quan trá»ng của tiếp thá» quá»c tế, quản lý nguá»n nhân lá»±c, tài chính và tinh thần kinh doanh.

Tùy chá»n há»c ngôn ngữ là má»t khía cạnh quan trá»ng của chÆ°Æ¡ng trình, cho phép bạn giao tiếp hiá»u quả trong bá»i cảnh kinh doanh quá»c tế. Các tùy chá»n cho nghiên cứu ngôn ngữ bao gá»m tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Äức, tiếng Ã, tiếng Nhật, tiếng Bá» Äào Nha, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.

Kết cấu

Chiá»u dài

Có hai Äiá»m vào má»t nÄm vào tháng Giêng và tháng Chín. Nếu bạn bắt Äầu há»c vào tháng Chín, sẽ mất khoảng 12 tháng Äá» hoàn tất chÆ°Æ¡ng trình. Nếu bạn bắt Äầu vào tháng 1, sẽ mất khoảng 16 tháng.

Mô-Äun

Bạn sẽ há»c các module cá»t lõi sau:

 • Doanh nghiá»p Doanh nghiá»p và Quản lý Nguá»n Nhân lá»±c
 • Tiếp thá» và Truyá»n thông Toàn cầu
 • Kinh doanh và Tài chính Quá»c tế
 • PhÆ°Æ¡ng pháp nghiên cứu
 • Chiến lược và ra quyết Äá»nh
 • Luận án hoặc dá»± án nghiên cứu kinh doanh

Ngoài các mô-Äun cá»t lõi, bạn sẽ chá»n hai mô-Äun tá»± chá»n sau:

 • Phân tích kinh doanh
 • Huấn luyá»n
 • Quy trình sáng tạo
 • Các ná»n kinh tế má»i ná»i
 • Doanh nhân và Äá»i má»i doanh nghiá»p
 • Kinh doanh Gia Äình
 • Kinh tế quá»c tế và chính sách kinh tế
 • Äàm phán quá»c tế
 • Ngôn ngữ của Regent's Connect
 • Vá»n chủ sá» hữu tÆ° nhân và vá»n mạo hiá»m
 • Há»i thảo tiếp thá» xuyên quá»c gia

Giảng bài

CÆ¡ cấu Äánh giá

Các phÆ°Æ¡ng pháp Äánh giá bao gá»m các bài tiá»u luận và bài tập, các môn há»c nhóm, các cuá»c tranh luận, thuyết trình và các kỳ thi dá»±a trên thá»i gian.

Phương pháp nghiên cứu

Ứng dụng thá»±c tế của há»c tập há»c tập là má»t chủ Äá» liên tục, và bạn sẽ Äược giá»i thiá»u vá»i má»t loạt các quan Äiá»m lý thuyết và khuyến khích áp dụng chúng vào các tình huá»ng thá»±c tế.

Các phÆ°Æ¡ng pháp dạy và há»c bao gá»m các cuá»c há»i thảo, há»i thảo có cấu trúc, phân tích trÆ°á»ng hợp, nghiên cứu nhóm, hÆ°á»ng dẫn, tranh luận, thuyết trình và mô phá»ng kinh doanh.

Các Äiá»u khoản 1 và 2 Äược bắt Äầu bằng Tuần há»c hành Äá»ng trong Äó bạn sẽ phát triá»n các kỹ nÄng cần thiết cho doanh nghiá»p và cuá»c sá»ng thông qua má»t loạt các há»i thảo thá»±c hành tập trung vào phát triá»n cá nhân và nghá» nghiá»p của bạn. Có má»t sá»± nhấn mạnh Äá»nh kỳ vá» phát triá»n nhóm và làm viá»c theo nhóm, và bạn sẽ Äược Äánh giá vá» nÄng lá»±c của bạn trong các lÄ©nh vá»±c này. Bạn sẽ Äược hÆ°á»ng dẫn Äá» hoàn thành các bài kiá»m tra tâm lý khác nhau vá» nhân cách và vai trò của bạn trong má»t nhóm. Äiá»u này sẽ cho phép bạn phát triá»n kỹ nÄng của bạn cho phù hợp.

Má»t Äá»i ngÅ© lãnh Äạo và kinh nghiá»m quản lý nhóm ngoài trÆ°á»ng thú vá» sẽ nâng cao khả nÄng của bạn Äá» lãnh Äạo và làm viá»c nhÆ° má»t phần của má»t nhóm. Bạn sẽ thu Äược kiến ââthức và hiá»u biết trá»±c tiếp liên quan Äến thế giá»i công viá»c, há»c cách làm viá»c theo nhóm và chá»u trách nhiá»m ÄÆ°a ra quyết Äá»nh.

Há»c sinh khuyết tật

Má»t sá» khóa há»c của chúng tôi khuyến khích các chuyến Äi bên ngoài khuôn viên trÆ°á»ng. Nếu bạn có má»t tình trạng ảnh hÆ°á»ng Äến tính di Äá»ng của bạn, bạn nên liên há» vá»i Cán bá» khuyết tật.

Tuyá»n dụng

Bản chất Äa dạng, thiết thá»±c của chÆ°Æ¡ng trình sẽ cho phép bạn phát triá»n má»t loạt các kỹ nÄng có thá» chuyá»n giao sẽ nâng cao triá»n vá»ng viá»c làm của bạn trên má»t loạt các doanh nghiá»p. Kỹ nÄng của bạn cÅ©ng sẽ má» ra cánh cá»­a cho bạn trong các lÄ©nh vá»±c nhÆ° chiến lược quản lý, tÆ° vấn, tiếp thá» và phát triá»n khá»i nghiá»p.

ChÆ°Æ¡ng trình Kinh doanh Quá»c tế MA Äã Äược CMI công nhận kép. Sau khi hoàn thành chÆ°Æ¡ng trình cấp bằng, sinh viên sẽ Äủ Äiá»u kiá»n Äá» nhận Äược chứng chá» CMI cấp 7 vá» Quản lý và lãnh Äạo chiến lược (tùy thuá»c vào sá»± kiá»m duyá»t CMI và yêu cầu ÄÄng ký há»c sinh cho má»i hạn chót).

58473_58334_CMI_RGB_logo.JPG

Viá»n Quản lý Chartered là cÆ¡ quan chuyên nghiá»p Äiá»u lá» duy nhất Äược dành riêng cho quản lý và lãnh Äạo.

Yêu cầu Äầu vào

Yêu cầu há»c tập

Giáo dục của Regent cung cấp cho bạn má»t mức Äá» cao của sá»± chú ý cá nhân, và Äiá»u này bắt Äầu từ thá»i Äiá»m bạn áp dụng Äá» nghiên cứu vá»i chúng tôi. Chúng tôi muá»n hiá»u bạn là ai và những kỹ nÄng và sá» thích của bạn có thá» là gì - chúng tôi quan tâm Äến tiá»m nÄng của bạn, cÅ©ng nhÆ° những thành tá»±u trÆ°á»c Äây của bạn. Chúng tôi xem xét từng ứng dụng má»t cách toàn diá»n và vá» giá trá» cá nhân của nó, xem xét tất cả các kỹ nÄng, sá» thích và thuá»c tính của bạn. Thông thÆ°á»ng, chúng tôi sẽ ÄÆ°a ra má»t Äá» nghá» cho má»t sinh viên Äang nắm giữ má»t lá»p thứ hai thấp hÆ¡n (2: 2) Anh vÄn bằng Äại há»c danh dá»± từ má»t tá» chức Äược công nhận. Bằng cấp quá»c tế tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng khác từ các tá» chức Äược công nhận sẽ Äược chấp nhận.

Chúng tôi cÅ©ng hoan nghênh các ứng dụng từ các ứng cá»­ viên không Äáp ứng các tiêu chí nhập há»c thiết yếu nêu trên. Äá» Äược chấp nhận nhập cảnh Äặc biá»t, bạn phải:

 • Giữ tá»i thiá»u hai nÄm kinh nghiá»m làm viá»c có liên quan
 • Cung cấp tuyên bá» cá nhân 1000 từ nêu rõ lý do bạn ÄÄng ký và trải nghiá»m trÆ°á»c Äây của bạn liên quan Äến chÆ°Æ¡ng trình bạn Äang ÄÄng ký nhÆ° thế nào
 • Hãy chuẩn bá» Äá» tham dá»± má»t cuá»c phá»ng vấn vá»i bảng tuyá»n sinh sau Äại há»c

Yêu cầu tiếng Anh

Chúng tôi yêu cầu bằng chứng vá» trình Äá» tiếng Anh. Ví dụ, chúng tôi yêu cầu:

 • IELTS: Tá»ng Äiá»m 6.5, vá»i 6.0 hoặc cao hÆ¡n trong tất cả 4 phần thành phần
 • Kiá»m tra tiếng Anh của Pearson (PTE): Tá»ng Äiá»m 58, vá»i 51 hoặc cao hÆ¡n trong má»i thành phần riêng lẻ
 • TOEFL IBT: Äiá»m sá» tá»ng quát 80 (Chúng tôi không chấp nhận TOEFL từ những ngÆ°á»i ná»p ÄÆ¡n yêu cầu thá» thá»±c loại 4 vì chứng chá» này không còn Äược Cục Thá» thá»±c và Nhập cÆ° VÆ°Æ¡ng quá»c Anh chấp nhận nữa (UKVI)
 • Trình Äá» A / GCSE / IGCSE tiếng Anh: cấp C / 4 trá» lên (Äá»i vá»i chứng chá» IGCSE, vui lòng cung cấp Tuyên bá» chứng nhận bá» sung cùng vá»i bảng phân tích thành phần)
 • Tú tài Quá»c tế: Lá»p 5 trong A1 hoặc A2 Tiếng Anh á» Cấp Äá» Cao hÆ¡n hoặc Tiêu chuẩn

Danh sách này không Äầy Äủ, chúng tôi sẽ xem xét các bằng cấp tiếng Anh mà bạn có trong ÄÆ¡n ÄÄng ký của mình và liên há» nếu chúng tôi cần thêm bất kỳ Äiá»u gì.

Äá»i vá»i những ứng viên muá»n nâng cao trình Äá» tiếng Anh, hãy xem các khóa há»c tiếng Anh của chúng tôi.

Kiá»m tra chẩn Äoán trong khuôn viên trÆ°á»ng

Äá»i vá»i chủ sá» hữu phiếu mua hàng tại Luân Äôn, chúng tôi có thá» cung cấp bài kiá»m tra chẩn Äoán tiếng Anh miá»n phí trong khuôn viên trÆ°á»ng. Thá»­ nghiá»m này phải Äược sắp xếp trÆ°á»c. Xin lÆ°u ý, Äây là bài kiá»m tra chẩn Äoán cho Regent's University London .

Phí

Phí tháng 9 nÄm 2018

 • Há»c phí toàn phần: 18.000 bảng
 • Tiá»n gá»­i vá» nhà / EU: 1.000 bảng Anh (không hoàn lại)
 • Tiá»n Äặt cá»c không thuá»c EU: £ 4,000 (không hoàn lại)

Lá» phí tháng 1 nÄm 2019

 • Há»c phí toàn phần: 18.250 bảng
 • Tiá»n gá»­i vá» nhà / EU: 1.000 bảng Anh (không hoàn lại)
 • Tiá»n Äặt cá»c không thuá»c EU: £ 4,000 (không hoàn lại)

Há»c phí Äược quy Äá»nh cho nÄm tài chính của trÆ°á»ng Äại há»c, từ ngày 1 tháng 8 Äến ngày 31 tháng 7. Lá» phí hàng nÄm cho sinh viên bắt Äầu há»c vào mùa xuân sẽ kéo dài nÄm tài chính. Phí mùa xuân và mùa thu sẽ Äược lập hoá ÄÆ¡n theo mức giá áp dụng cho thá»i hạn Äó.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Regent's University London is London's only independent, not-for-profit university, with a highly cosmopolitan community based in royal Regent's Park and Marylebone.

Regent's University London is London's only independent, not-for-profit university, with a highly cosmopolitan community based in royal Regent's Park and Marylebone. Đọc ít hơn