MA Báo chí và Nền tảng Truyền thông Kỹ thuật số

Chung

Giới thiệu về trường

TSU is the oldest university in Russian Asia, in Siberia, that was founded in 1878 in Tomsk, Russia. It was the First Siberian Imperial University.

TSU is the oldest university in Russian Asia, in Siberia, that was founded in 1878 in Tomsk, Russia. It was the First Siberian Imperial University. Đọc ít hơn