Read the Official Description

Lịch sử MA

Chương trình này chuyên chủ yếu trong các khoa học nhân văn. Đối tượng trong lĩnh vực này bao gồm tiếng Anh, triết học, thần học, ngoại ngữ, báo chí, khoa học xã hội và nghệ thuật. Nó phát triển kiến ​​thức tổng thể của lĩnh vực nghệ thuật.

See 3 more programs offered by International Institute of Management & Technology Studies »

Khóa học này là Campus based
Start Date

Tháng 9 2019
Duration
2 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
By locations
By date

Start Date
Application deadline
Start Date
Application deadline
Start Date
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Location
-
Application deadline
End Date
Application deadline
End Date
Application deadline
End Date

Tháng 9 2019