Lịch sử MA

Chương trình này chuyên chủ yếu trong các khoa học nhân văn. Đối tượng trong lĩnh vực này bao gồm tiếng Anh, triết học, thần học, ngoại ngữ, báo chí, khoa học xã hội và nghệ thuật. Nó phát triển kiến ​​thức tổng thể của lĩnh vực nghệ thuật.

Xem 3 các khóa học tại International Institute of Management & Technology Studies »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Duration
2 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày

Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Location
-
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019