Erasmus Mundus Thạc sĩ Hóa học, Vật lý-Hóa học và Khoa học Vật liệu

Chung

Có sẵn 4 địa điểm

Chương trình mô tả

Thạc sÄ© SERP là má»t chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy tiếng Anh hai nÄm Äược tài trợ bá»i chÆ°Æ¡ng trình Erasmus của Ủy ban châu Ãu

Nó tập hợp 4 trÆ°á»ng Äại há»c nghiên cứu hàng Äầu châu Ãu:

  • Paris-Sud University , Pháp (cÆ¡ quan Äiá»u phá»i)
  • Äại há»c Adam Mickiewicz, Ba Lan
  • Äại há»c Genoa, Ã
  • Äại há»c Porto, Bá» Äào Nha


Mục tiêu của chúng tôi

Nó nhằm mục Äích Äào tạo các chuyên gia trong các công cụ thá»­ nghiá»m và lý thuyết tiên tiến nhất Äược phát triá»n trong hóa há»c, vật lý-hóa há»c và khoa há»c vật liá»u, giúp há» sẵn sàng phát triá»n các ý tÆ°á»ng sáng tạo và các doanh nghiá»p liên quan Äến phát triá»n bá»n vững vá» nÄng lượng, sức khá»e và môi trÆ°á»ng.

Nó cÅ©ng bao gá»m các yếu tá» của quản lý, kinh doanh, Äá»i má»i và Valorisation, truyá»n thông và bằng sáng chế pháp luật.

ChÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu quá»c tế bao gá»m các khóa há»c, hÆ°á»ng dẫn và Äào tạo trong các lÄ©nh vá»±c tiên tiến liên quan Äến nÄng lượng tái tạo, hóa há»c xanh, hiá»u ứng bức xạ, vật liá»u nano cho ngành công nghiá»p và nanomedicine. Quan há» Äá»i tác mạnh mẽ vá»i các doanh nghiá»p vừa và nhá», các viá»n nghiên cứu và các trung tâm nghiên cứu và Äá»i má»i á» châu Ãu, châu à và châu Mỹ Latinh, cho phép sinh viên tÄng cÆ°á»ng kỹ nÄng chuyên môn và xây dá»±ng mạng lÆ°á»i của há».

Các sinh viên phải hoàn thành khóa Äào tạo của há» vá»i thá»±c tập 6 tháng trong lÄ©nh vá»±c há»c tập hoặc trong ngành. Má»t trÆ°á»ng hè chuyên sâu cÅ©ng thúc Äẩy các kỹ nÄng kinh doanh của sinh viên bao gá»m quản lý kinh tế, truyá»n thông, luật sáng chế và chuyá»n giao công nghá» Äá» há» có thá» Äá»i mặt vá»i thá» trÆ°á»ng viá»c làm.


SÆ¡ Äá» di Äá»ng

Vào cuá»i của chủ, các sinh viên Äược trao má»t bằng tá»t nghiá»p nhiá»u theo theo dõi di Äá»ng há» theo sau:

  • Thạc sÄ© Hóa há»c Paris-Sud University
  • Thạc sÄ© Khoa há»c Vật liá»u và Kỹ thuật của Äại há»c Genoa
  • Thạc sÄ© Hóa há»c từ Äại há»c Porto
  • Thạc sÄ© Hóa há»c từ Äại há»c Adam Mickiewicz á» Poznan


TrÆ°á»ng há»c hè quá»c tế

2 tuần á» Genoa: má»t môi trÆ°á»ng lá»ch sá»­ và Äặc quyá»n của biá»n

Các khóa há»c: Luật sáng chế châu Ãu, Quản lý kinh doanh và kinh tế, Truyá»n thông, Vá»n rủi ro và tài trợ, Công nghá» Äá»i má»i, Công nghá» thông tin và truyá»n thông má»i, Dá»± án chuyên nghiá»p cá nhân.


Tiêu chuẩn nhập há»c

Các ứng viên nên có hoặc nên Äược trong quá trình Äá» có Äược má»t vÄn bằng Cá»­ nhân tại thá»i Äiá»m của ứng dụng.


Các chủ Äá» Äủ Äiá»u kiá»n: Hóa há»c, Vật lý-Hóa há»c, Khoa há»c Vật liá»u và các chủ Äá» liên quan.

Chủ Äá» không Äủ Äiá»u kiá»n: Khoa há»c Máy tính, Äiá»n

Ứng viên có bằng cấp từ má»t cÆ¡ sá» mà ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh Äược yêu cầu cung cấp má»t báo cáo Äiá»m tiếng Anh chính thức (TOEFL, IELTS, Cambridge chứng chá»). Giải thÆ°á»ng và tài liá»u tham khảo bên ngoài và các tiêu chí khác cÅ©ng sẽ Äược tính Äến.

Xin lÆ°u ý rằng các ứng viên Äã có bằng thạc sÄ© có thá» Äược chấp nhận vào nÄm thứ hai của chÆ°Æ¡ng trình thạc sÄ© tại Paris-Sud University .


Thá»i gian và giá

Khóa há»c này dá»±a trên cÆ¡ sá»

Ngày bắt Äầu: tháng 9 nÄm 2020

Thá»i lượng: 2 nÄm toàn thá»i gian

Giá: 6575 ⬠cho sinh viên ngoài châu Ãu và 3600 ⬠cho sinh viên châu Ãu (má»i nÄm há»c). Những ngÆ°á»i có há»c bá»ng Erasmus Mundus Äược miá»n Äóng há»c phí.


Há»c bá»ng

Hạn chót nhận há»c bá»ng Erasmus Mundus là vào ngày 15 tháng 2 nÄm 2020

Sinh viên tá»± tài trợ có thá» ná»p ÄÆ¡n cho Äến ngày 15 tháng 6 nÄm 2020.

Erasmus: Erasmus Mundus (trong 2 nÄm)

Sinh viên châu Ãu: 44 150 â¬

Sinh viên ngoài châu Ãu: 38 200 â¬

Paris-Saclay (trong 2 nÄm):
20 000 ⬠tiá»n trợ cấp di Äá»ng (chá» dành cho sinh viên tá»± túc có Äủ Äiá»u kiá»n)

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Paris-Sud University is located in the south of the Paris region. It is composed of five faculties (UFR), one engineering school (Polytech Paris-Sud) and 3 technical institutes (IUT).

Paris-Sud University is located in the south of the Paris region. It is composed of five faculties (UFR), one engineering school (Polytech Paris-Sud) and 3 technical institutes (IUT). Đọc ít hơn
Orsay , Genève , Poznań , Porto + 3 Hơn Ít hơn