Chất lượng tổng thể - "Các chuyên gia và nhà quản lý trong Hệ thống quản lý kinh doanh - Chất lượng - An toàn - Môi trường - Năng lượng" ấn bản lần thứ 78

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Giới thiệu về trường

UNINFORM Group, rinomata ed accreditata Business School nazionale impegnata da oltre 20 anni nel campo dell’Alta Formazione e dell’innovazione dei processi formativi, opera con riconosciuta autorevole ... Đọc thêm

UNINFORM Group, rinomata ed accreditata Business School nazionale impegnata da oltre 20 anni nel campo dell’Alta Formazione e dell’innovazione dei processi formativi, opera con riconosciuta autorevolezza erogando prestigiosi master post universitari nei settori Turismo, Qualità, Sicurezza, Ambiente, Energia, in entrambe le sue sedi di Roma e Milano. Đọc ít hơn