Chương trình Thạc sỹ về Xã hội học, Chuyên ngành Hòa giải liên văn hoá

Chung

Chương trình mô tả

ChÆ°Æ¡ng trình Thạc sỹ vá» Xã há»i há»c, Chuyên ngành Hòa giải liên vÄn hoá

Chúng tôi Äặt trá»ng tâm vào chủ Äá» Hòa giải Liên vÄn hóa có nghÄ©a là chúng tôi giúp bạn hiá»u cách vÄn hóa (trong sá»± Äa dạng của nó) thông báo sá»± thay Äá»i xã há»i và cách nó có thá» Äược tạo Äiá»u kiá»n bằng cách sá»­ dụng kiến ââthức vá» cách má»i ngÆ°á»i tạo ra các nhóm xã há»i, cách há» giao tiếp các yếu tá» bên trong và bên ngoài ảnh hÆ°á»ng Äến cách xã há»i hoạt Äá»ng.116391_studenciUWr-fot.MagdalenaMarcula-Biurods.PromocjiUWr36.jpg

Có Äược kiến ââthức và kỹ nÄng hữu ích trong giao tiếp Äa vÄn hóa. Thá»±c hành giải quyết xung Äá»t và quản lý tích hợp xã há»i. Thá»±c hiá»n nghiên cứu xã há»i riêng vá» Äa vÄn hóa, di cÆ° và thay Äá»i xã há»i. Sá»­ dụng chuyên môn của bạn trong công viá»c á» các tá» chức châu Ãu, tiá»u bang và Äá»a phÆ°Æ¡ng, các tá» chức NGO và các công ty tÆ° nhân. Há»c tập tại WrocÅaw, nÆ¡i lá»ch sá»­ và cuá»c sá»ng hàng ngày Äáp ứng nhu cầu liên tục vá» hòa giải giữa các ná»n vÄn hóa! ChÆ°Æ¡ng trình bao gá»m 895 giá» dạy há»c (121 ECTS).

Yêu cầu

Các yêu cầu Äầu vào cho ChÆ°Æ¡ng trình Thạc sỹ vá» Xã há»i há»c Anh vÄn - Hòa giải liên vÄn hoá .

  • Bằng cá»­ nhân hoặc Äược công nhận tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng vá» khoa há»c xã há»i, nghá» thuật và nhân vÄn, luật và kinh tế;
  • má»t ứng viên phải Äáp ứng các Äiá»u kiá»n vá» thủ tục và hành chính Äược Äá»nh nghÄ©a cho tất cả các ứng cá»­ viên cho các nghiên cứu tại Äại há»c WrocÅaw.
  • tất cả các ứng dụng Äược Äánh giá bá»i Äiá»u phá»i viên ChÆ°Æ¡ng trình Thạc sỹ vá» Xã há»i há»c - Hòa giải liên vÄn hoá
  • giấy tá» cần thiết: bằng cá»­ nhân hoặc thạc sÄ©; Bảng Äiá»m của các lá»p / bá» sung từ các nghiên cứu cá»­ nhân hoặc thạc sÄ©; Chứng chá» xác nhận kiến thức tiếng Anh á» trình Äá» B2; Bản sao há» chiếu; Ảnh cỡ há» chiếu kỹ thuật sá»

ChÆ°Æ¡ng trình Äược dá»±a trên sức mạnh tá»ng hợp vá»i ChÆ°Æ¡ng trình Thạc sÄ© quá»c tế Erasmus Mundus MITRA (Má» xạ interculturelle: identités, mobilités, conflits), trong Äó Viá»n Xã há»i há»c cÅ©ng tham gia.116390_studenciUWr-fot.MagdalenaMarcula-Biurods.PromocjiUWr146.jpg

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

The University of Wroc?aw has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school run by Jesuits into one of the biggest academic ins ... Đọc thêm

The University of Wroc?aw has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school run by Jesuits into one of the biggest academic institutions in Poland. At the beginning of the 19th century the university had five Faculties: philosophy, Catholic theology, evangelical theology, law and medicine. Later it was expanded by numerous sections, laboratories and a natural museum, which exists until today. Đọc ít hơn