Chương trình Thạc sĩ Tiếp thị Quan hệ Khách hàng Châu Âu (MERCURI)

Chung

Có sẵn 4 địa điểm

Giới thiệu về trường

As the Graduate School of Management at the Université Grenoble Alpes (UGA), Grenoble IAE's mission is to train and develop both specialized managers and dual-competence managers. To fulfill its missi ... Đọc thêm

As the Graduate School of Management at the Université Grenoble Alpes (UGA), Grenoble IAE's mission is to train and develop both specialized managers and dual-competence managers. To fulfill its mission, Grenoble IAE draws from hands-on practical expertise and world-class management researchers. Đọc ít hơn
Katowice , Aschaffenburg , Valencia , Saint-Martin-d'Hères , Hóa trị + 4 Hơn Ít hơn