Các nghiên cứu sau đại học (bằng thạc sĩ): Thạc sĩ quốc tế về phân tích hiệu suất thể thao

Chung

Có sẵn 3 địa điểm

Chương trình mô tả

Thạc sÄ© Quá»c tế vá» Phân tích Hiá»u suất Thá» thao

115035_image002.jpg

Tá»ng quan

 • Khoa: Giáo dục thá» thao
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Yêu cầu: Bài kiá»m tra TOEFL - Äiá»m trên 550 hoặc nhóm IELTS - 6.0 (cấp B2) trá» lên
 • Sá» tín chá»: 120 ECTS
 • Bắt Äầu: Tháng Chín
 • Loại hình há»c tập: Toàn thá»i gian
 • Thá»i lượng: 2 nÄm
 • Há»c phí hàng nÄm: 1000 EUR; Phi châu Ãu - 1625 EUR
 • Äiá»u kiá»n tiên quyết: Bằng Cá»­ nhân vá» các lÄ©nh vá»±c y sinh, khoa há»c tá»± nhiên và khoa há»c xã há»i
 • VÄn bằng: Thạc sỹ Thá» thao

HỠsơ

Bậc thầy quá»c tế vá» phân tích hiá»u suất của môn thá» thao là má»t khóa há»c thạc sÄ© liên trÆ°á»ng kết hợp ba trÆ°á»ng Äại há»c châu Ãu: Äại há»c Otto von Guericke Magdeburg (Äức), Äại há»c de Trás-os-Montes e Alto Douro á» Vila Real (Bá» Äào Nha) và Lithuanian Sports University á» Kaunas (Litva). ChÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu dá»±a trên má»t nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng vá» phÆ°Æ¡ng pháp khoa há»c của các lÄ©nh vá»±c ká»· luật cụ thá» cÅ©ng nhÆ° các quan Äiá»m Äa ngành và liên ngành của Nghiên cứu thá» thao. ChÆ°Æ¡ng trình Äược thá»±c hiá»n bằng cách sá»­ dụng các tài nguyên di Äá»ng của sÆ¡ Äá» Erasmus. Há»c sinh sẽ Äá»i mặt vá»i cÆ¡ há»i Äá» thá»±c hiá»n chÆ°Æ¡ng trình há»c tại ba trÆ°á»ng Äại há»c.

Mục tiêu

Mục tiêu của chÆ°Æ¡ng trình là Äào tạo các chuyên gia và doanh nhân vá» Phân tích Hiá»u suất trong Thá» thao; Äá» cung cấp giáo dục chất lượng chuyên ngành Äáp ứng nhu cầu thá» trÆ°á»ng lao Äá»ng trong khu vá»±c Äào tạo thá» thao; Äá» cung cấp các kỹ nÄng tá»t nghiá»p thu Äược từ các nguá»n kiến thức hiá»n Äại tập trung vào phân tích hiá»u suất trong thá» thao và có liên quan Äến kiến thức và kỹ nÄng cần thiết Äá» phát triá»n sá»± nghiá»p trong môi trÆ°á»ng quá»c tế cả trong lÄ©nh vá»±c chuyên gia thá» thao và trong các hoạt Äá»ng giải trí. Các nghiên cứu dành cho sinh viên sau Äại há»c tại Äại há»c Otto von Guericke, Magdeburg, Äại há»c Trás-os-Montes e Alto Douro và Lithuanian Sports University sẽ dá»±a trên hoạt Äá»ng lấy sinh viên làm trung tâm, nÆ¡i sinh viên chá»u trách nhiá»m quản lý quá trình há»c tập tại ba quá»c gia khác nhau.

Kế hoạch há»c tập

114085_Skjermbilde2019-04-15kl.21.57.20.png

Kết quả há»c tập

Các sinh viên tá»t nghiá»p dá»± kiến sẽ có thá»:

 • Sá»­ dụng kiến thức chuyên môn trong các lÄ©nh vá»±c Äược lá»±a chá»n của phân tích hiá»u suất thá» thao góp phần phát triá»n hiá»u suất.
 • Tích hợp và áp dụng kiến thức, nhận thức và hiá»u biết vá» viá»c tÄng cÆ°á»ng hiá»u suất thá» thao.
 • Ãp dụng các kỹ nÄng phân tích, phê bình và tá»ng hợp cần thiết Äá» tiến hành nghiên cứu cá nhân và nhóm trong các lÄ©nh vá»±c phân tích hiá»u suất Äược lá»±a chá»n trong thá» thao và các lÄ©nh vá»±c liên quan.
 • Tiến hành má»t dá»± án nghiên cứu Äá»c lập (luận vÄn) bắt Äầu từ viá»c xác Äá»nh câu há»i nghiên cứu Äến viá»c truyá»n Äạt kết quả.
 • Chá»u trách nhiá»m cho viá»c há»c của chính há» và tiếp tục phát triá»n thông qua tiến trình Äược há» trợ của kế hoạch và phát triá»n cá nhân (PDP).
 • Thá» hiá»n các kỹ nÄng nghiên cứu có thẩm quyá»n, bao gá»m những ngÆ°á»i xem xét Äạo Äức trong nghiên cứu, quan sát khoa há»c, Äo lÆ°á»ng, thiết lập giả thuyết và kiá»m tra, giảm lá»i, giải thích dữ liá»u, viết báo cáo.

Các cÆ¡ há»i nghá» nghiá»p

Các sinh viên tá»t nghiá»p sẽ tích lÅ©y khả nÄng tập trung hoạt Äá»ng của há» vào phân tích hiá»u suất tại các câu lạc bá» thá» thao, viá»n nghiên cứu hoặc trung tâm phục há»i chức nÄng. Há» sẽ có khả nÄng giám sát và phát triá»n các kế hoạch theo dõi của vận Äá»ng viên trong các câu lạc bá» thá» thao và phòng thí nghiá»m nghiên cứu (tài liá»u kỹ thuật, há» thá»ng thí nghiá»m, giáo dục phòng thí nghiá»m, v.v.). Các sinh viên tá»t nghiá»p sẽ có thá» làm viá»c nhÆ° các nhà quản lý tại các Phòng Kỹ thuật của các tá» chức thá» thao trong nÆ°á»c và quá»c tế hoặc á» các vá» trí khác liên quan trá»±c tiếp Äến nghiên cứu Hiá»u suất Thá» thao. Há» sẽ có cÆ¡ há»i kéo dài ngÆ°á»i vận chuyá»n trong các nghiên cứu tiến sÄ©. Các sinh viên tá»t nghiá»p sẽ sẵn sàng hoạt Äá»ng trong các thiết lập thá» trÆ°á»ng toàn cầu tại các tá» chức kinh doanh quá»c tế chá»u trách nhiá»m cho các công nghá» và Äá»i má»i thá» thao và giải trí. Các nghiên cứu quá»c tế, phÆ°Æ¡ng pháp liên ngành cÅ©ng nhÆ° làm viá»c theo nhóm sẽ Äóng góp rất lá»n không chá» cho viá»c làm của sinh viên tá»t nghiá»p mà còn tÄng cÆ°á»ng và thúc Äẩy sá»± sẵn sàng của há» Äá» bắt Äầu kinh doanh, khá»i nghiá»p trong các lÄ©nh vá»±c sáng tạo và phát triá»n công nghá» giải trí và thá» thao hiá»n Äại.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Lithuanian Sports University (LSU) is proud to be the only specialized university in Lithuania, which has been uniting Movement and Sports Science for over eight decades.

Lithuanian Sports University (LSU) is proud to be the only specialized university in Lithuania, which has been uniting Movement and Sports Science for over eight decades. Đọc ít hơn
Kaunas , Vilnius , Bánh mì kẹp thịt , Vila Real + 3 Hơn Ít hơn