Bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Established in 1606, the University of Cagliari is a public university dedicated to offering comprehensive and unique public education, cutting edge research and multi-discipline education programmes ... Đọc thêm

Established in 1606, the University of Cagliari is a public university dedicated to offering comprehensive and unique public education, cutting edge research and multi-discipline education programmes for the student community. Đọc ít hơn
Cagliari
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.