Điều này Thạc sĩ Quản lý Nó nhằm mục đích đào tạo chuyên nghiệp hoàn thiện hơn, làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chức năng khác nhau của công ty. Trong suốt khóa học, học sinh có được một khả năng độc đáo để hiểu được bối cảnh kinh doanh, việc ra quyết định của các phòng ban khác nhau và khả năng thiết kế và thực hiện các chính sách của công ty.

Các Thạc sĩ Quản lý và Chiến lược kinh doanh dựa trên:

  • Trong việc phát triển các kỹ năng nhận thức, phân tích và thực hành cho việc đạt được các mục tiêu kinh doanh;
  • Trong mềm quản lý dự án kỹ năng định hướng, quản lý nhóm và đàm phán;
  • Tại các khu vực chức năng của công cụ kinh doanh và miền và các công cụ phân tích và quyết định;
  • Chứng chỉ trong Business Intelligence và Quyết định Processes.
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Portuguese (Portugal)

Xem 12 các khóa học tại Universidade Europeia »

Khóa học này là ở trường
Duration
3 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày