Bậc thầy trong thiết kế kỹ thuật sản phẩm

Chung

Chương trình mô tả

58849_DSC_8632.jpg

bậc thầy trong thiết kế kỹ thuật sản phẩm

ChÆ°Æ¡ng trình Thạc sÄ© này nhằm mục Äích:

  • Äá» cung cấp và tập hợp các kỹ nÄng nÄng Äá»ng, mạnh mẽ dá»±a trên kiến ââthức khoa há»c kỹ thuật, mà là rất quan trá»ng cho viá»c phát triá»n nhanh chóng và sáng tạo các sản phẩm chất lượng vá»i má»t thành công cao và giá trá» gia tÄng.
  • Äá» cung cấp má»t Äào tạo Äa ngành và Äa nÄng, cho phép các chuyên gia Äá» thá»±c hiá»n các nhiá»m vụ chiến lược / giám sát tại các công ty công nghiá»p hoặc các ngành công nghiá»p dá»ch vụ, cÅ©ng nhÆ° tại các Äại lý công cá»ng hay tÆ° nhân.

Äiá»u kiá»n truy cập

  1. NgÆ°á»i có bằng cá»­ nhân hoặc tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng quy phạm pháp luật vá» kỹ thuật và các lÄ©nh vá»±c liên quan, thiết kế công nghiá»p, thiết kế sản phẩm;
  2. NgÆ°á»i có bằng cá»­ nhân khoa há»c của nÆ°á»c ngoài sau má»t chu kỳ 1 của nghiên cứu tá» chức theo các nguyên tắc của quá trình Bologna trong kỹ thuật và các lÄ©nh vá»±c liên quan, thiết kế công nghiá»p, thiết kế sản phẩm;
  3. NgÆ°á»i có bằng cá»­ nhân nÆ°á»c ngoài Äược công nhận Äạt các mục tiêu của má»t trình Äá» của khoa há»c-kỹ thuật của Há»i Äá»ng ESTG trong kỹ thuật và khu vá»±c, thiết kế công nghiá»p, thiết kế sản phẩm liên quan;
  4. Chủ sá» hữu của má»t chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy há»c tập, khoa há»c hay nghá» nghiá»p Äược công nhận là chứng thá»±c nÄng lá»±c Äá» thá»±c hiá»n chu trình này nghiên cứu của khoa há»c-kỹ thuật của Há»i Äá»ng ESTG.

Kế hoạch há»c tập

ChÆ°Æ¡ng trình Thạc sÄ© này Äược xây dá»±ng dá»±a trên những kiến ââthức khoa há»c kỹ thuật của má»t mức Äá» Äầu tiên trong kỹ thuật hoặc thiết kế vá»i các Äá»i tượng cụ thá» vá» phát triá»n sản phẩm, chẳng hạn nhÆ° thiết kế sản phẩm, mô hình hóa và mô phá»ng, vật liá»u hiá»u suất cao, phân tích hành vi cÆ¡ khí, tiên tiến và công nghá» sản xuất gần Äây và nhanh chóng sản xuất và tạo mẫu, Äược bá» sung bá»i các vấn Äá» khác Äá» tÄng cÆ°á»ng phạm vi kiến ââthức của há»c sinh và thẩm quyá»n ra ngoài vùng nghiêm ngặt vá» kỹ thuật cÆ¡ khí, nhÆ° robot và tá»± Äá»ng hóa, thiết kế bá»n vững, hiá»u quả nÄng lượng và các vấn Äá» môi trÆ°á»ng, sản phẩm má»i tiếp thá». Ngoài các bài giảng trong hai há»c kỳ Äầu tiên, các mô hình Äào tạo cho chÆ°Æ¡ng trình này Äược xây dá»±ng xung quanh má»t dá»± án tích hợp các thiết kế sản phẩm và phát triá»n nhÆ° là má»t cách Äá» liên há» và cùng nhau ÄÆ°a các vấn Äá» giảng dạy trong các môn há»c khác nhau. NÄm thứ hai là hoàn toàn dành riêng cho sá»± phát triá»n của má»t luận án, dá»± án hoặc thá»±c tập.

Tại sao chá»n chÆ°Æ¡ng trình này?

Các chuyên ngành Äào tạo vá» các lÄ©nh vá»±c này rõ ràng là má»t há»p công cụ cÆ¡ bản cho ngÆ°á»i muá»n thúc Äẩy phát triá»n công nghá» và tạo ra giá trá» gia tÄng Äá»i vá»i bất kỳ công ty công nghiá»p và danh mục sản phẩm của mình. Mức Äá» nhằm mục Äích Äá» trao quyá»n cho các kỹ sÆ° và nhà thiết kế có nÄng lá»±c Äá» làm viá»c trong lÄ©nh vá»±c phát triá»n sản phẩm vá»i mức Äá» cao hÆ¡n của sá»± tá»± tin, Äá»i má»i và bí quyết, Äá» cho phép há» Äóng góp vào viá»c tạo ra và quản lý các sản phẩm má»i vá»i mức Äá» cao hÆ¡n vá» chất lượng, thành công và giá trá» gia tÄng.

LỠphí

Lá» PHà ÃP DỤNG: 60 â¬

Phí nhập há»c: 500 ⬠cho sinh viên quá»c tế ngẫu nhiên

Há»C PHÃ: I. Tá»NG QUAN Vá»: 1.040 ⬠/ nÄm II. Sinh viên Quá»c tế Äiá»u lá»: 3.000 ⬠/ nÄm

cá»Estudanteskhuôn viênphòng thí nghiá»mlab1

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria mi ... Đọc thêm

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria might be a real life-changing experience. Đọc ít hơn