Bậc thầy trong thiết kế đồ họa

Chung

Chương trình mô tả

58843_design-940x626.jpg

bậc thầy trong thiết kế Äá» há»a

Các Thạc sÄ© Thiết kế Äá» há»a ESAD.CR nhằm mục Äích cung cấp cho sinh viên vá»i các kỹ nÄng và khái niá»m thá»±c tế vá» trình Äá» chuyên môn cao trong các lÄ©nh vá»±c cụ thá» của thiết kế Äá» há»a và truyá»n thông cho nhiá»u ná»n tảng, có tính nÄng vÄn hóa thá» giác ÄÆ°Æ¡ng Äại.

Äiá»u kiá»n truy cập

  1. NgÆ°á»i có bằng cá»­ nhân hoặc tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng quy phạm pháp luật trong Thiết kế truyá»n thông, thiết kế Äá» há»a, thiết kế Äa phÆ°Æ¡ng tiá»n, thiết kế sản phẩm, Fine Arts, New Media, quan tâm trong viá»c theo Äuá»i các nghiên cứu trong lÄ©nh vá»±c thiết kế Äá» há»a;
  2. NgÆ°á»i có bằng cá»­ nhân khoa há»c của nÆ°á»c ngoài sau má»t chu kỳ 1 của nghiên cứu tá» chức theo các nguyên tắc của quá trình Bologna thiết kế Äá» há»a và các khu vá»±c liên quan;
  3. NgÆ°á»i có bằng cá»­ nhân nÆ°á»c ngoài Äược công nhận Äạt các mục tiêu của má»t trình Äá» của khoa há»c-kỹ thuật của Há»i Äá»ng ESAD trong thiết kế Äá» há»a và các khu vá»±c liên quan;
  4. Chủ sá» hữu của má»t chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy há»c tập, khoa há»c hay nghá» nghiá»p Äược công nhận là chứng thá»±c nÄng lá»±c Äá» thá»±c hiá»n chu trình này nghiên cứu của khoa há»c-kỹ thuật của Há»i Äá»ng ESAD.

Kế hoạch há»c tập

Các Thạc sÄ© Thiết kế Äá» há»a ESAD.CR tập trung vào viá»c chuẩn bá» cho há»c sinh má»t sá» nghiên cứu lý thuyết và thá»±c tế trong thiết kế Äá» há»a hiá»n Äại, áp dụng kiá»u chữ, thiết kế Äá» há»a cho các phÆ°Æ¡ng tiá»n hiá»n Äại của truyá»n thông và xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiá»u. Các khóa há»c Äược bá» sung bá»i các cuá»c há»i thảo và các phÆ°Æ¡ng pháp nghiên cứu khám phá các khái niá»m thiết kế truyá»n thông và hoạt Äá»ng, tiếp cận kích thÆ°á»c Äá»ng thá»i thá»­ nghiá»m và chuyên nghiá»p. Hai há»c kỳ cuá»i cùng tập trung vào viá»c chuẩn bá» các công viá»c thiết kế thá»±c tế bá»n vững có thá» Äược thay thế bằng má»t tập.

Thông tin khác

Sinh viên tá»t nghiá»p trong các Thạc sÄ© thiết kế Äá» há»a có thá» làm viá»c trong các lÄ©nh vá»±c thiết kế biên tập, bao bì, kiá»u chữ, thiết kế thông tin, thiết kế chung cho truyá»n hình hay Äiá»n ảnh, minh há»a, chá» Äạo nghá» thuật, xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiá»u, thiết kế Äa phÆ°Æ¡ng tiá»n và sản xuất của thiết kế Äá» há»a. Trong ngành công nghiá»p quảng cáo có thá» là má»t cặp sáng tạo, quảng cáo in hoặc truyá»n hình. Trong ngành công nghiá»p nghe nhìn, những kỹ nÄng này cÅ©ng có thá» Äược áp dụng trong viá»c Äiá»u hành chung hoặc các sản phẩm khác mà typography Äược áp dụng. Nghá» giảng dạy cÅ©ng là má»t Äầu ra chuyên nghiá»p cÅ©ng nhÆ° nghiên cứu khoa há»c trong lÄ©nh vá»±c thiết kế Äá» há»a.

LỠphí

Lá» PHà ÃP DỤNG: 60 â¬

Phí nhập há»c: 500 ⬠cho sinh viên quá»c tế ngẫu nhiên

Há»C PHÃ: I. Tá»NG QUAN Vá»: 1.140 ⬠/ nÄm II. Sinh viên Quá»c tế Äiá»u lá»: 3.000 ⬠/ nÄm

cá»Estudanteskhuôn viênphòng thí nghiá»mlab1

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria mi ... Đọc thêm

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria might be a real life-changing experience. Đọc ít hơn